Page Header

Author Details

วารีสงัด, ธารี, ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, Thailand

  • Vol 27, No 2 (2017): April - June - บทความวิจัย (Research Article)
    การศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาเมืองพัทยาสู่ประชาคมอาเซียน
    Abstract  PDF


ISSN: 2985-2145