Page Header

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(The Journal Of Industrial Technology)

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นวารสารที่เผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ (engineering technology) เช่น วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมพลังงานและพลังงานทดแทน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และแบบจำลอง รวมถึงสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และวัสดุศาสตร์ จัดทำโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตีพิมพ์เผยแพร่บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบจัดพิมพ์และรูปแบบออนไลน์ โดยมีกำหนดการจัดทำปีละ 3 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม และ เมษายน ของทุกปี

ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม และ สิงหาคม ของทุกปี

ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน และ ธันวาคม ของทุกปี

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีค่า Thai-Journal Impact Factors (T-JIF) ปี 2561 = 0.094 และมีค่า T-JIF เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2559-2561) = 0.165

ISSN 1686-9869, E-ISSN 2697-5548


Vol 17, No 1 (2021): January-April

Table of Contents


Articles

ปกวารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
Cover, Vol 17, Issue 1
PDF
CIT Editorial
สารบัญ
Table of Content
PDF
CIT Editorial
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
List of Reviewers
PDF
CIT Editorial

Research articles

การดูดซับสารอินทรีย์และสีย้อมจากน้ำทิ้งการผลิตผ้าบาติกด้วยเถ้าลอยไม้ยางพารา
Adsorption of Organic Substance and Dyestuff from Batik Textiles Wastewater by Rubber Wood Fly Ash
PDF
Kamonrat Kliangpradith , Narumol Thongmak และ Porntip Sridang
การลดระยะเวลาการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อลดต้นทุนการจัดเก็บ
Raw Material Purchasing Lead Time Reduction for Reducing Inventory Carrying Cost
PDF
Suthida Chaiyakit และ Choosak Pornsing
การศึกษาปัจจัยเพื่อลดต้นทุนผงเคมีในการผลิตผ้าเบรก
A Study of Factors for Chemical Cost Reduction in the Brake Pad Manufacturing Process
PDF
Sorawich Suwanauksorn และ Choosak Pornsing
การอบแห้งใบกะเพราด้วยเครื่องอบแห้งไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนแบบสายพานลำเลียง
Holy Basil Leaves Drying using Combined Microwave and Hot Air Conveyer Belt Dryer
PDF
Anatticha Chanthaphan , Sumol Sae-heng Pisitsungkakarn และ Thanit Swasdisevi
อิทธิพลของความเร็วรอบต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดที่ใช้น้ำมันเอทานอลผสมดีเซล
Influence of Speed on Combustion Behavior of a Compression Ignition Engine using Ethanol Blended Diesel Fuel
PDF
Sakda Thongchai และ Prateep Chaisermtawan
การประยุกต์ใช้วิธีทากูชิสำหรับกระบวนการกดขัดผิวเรียบอะลูมิเนียมผสม 5052 โดยการศึกษาค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดของเครื่องจักรในการผลิต
Application of Taguchi Method for Burnishing Process of AA5052 Aluminum Alloy by Studying the Optimization
PDF
Suriya Namkaew และ Suriya Prasomthong
Investigation of the Optimal Machining Parameters on Wire Electrical Discharge Machine by Taguchi Technique PDF
Patittar Nakwong