Page Header

ประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมระหว่างใบไม้เหลือทิ้งในชุมชนและมูลวัว
Efficiency of Biogas Production by Co-Digestion between Leaf Waste in Community and Cow Dung

Prapatsara Thamwatchalangkoon, Soontharee Chintham, Vanatpornratt Sawasdee

Abstract


งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมระหว่างใบไม้เหลือทิ้งในชุมชนและมูลวัว ในชุมชนตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการศึกษาประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับห้องปฏิบัติการนั้นมีการกำหนดสภาวะที่เหมาะสมคือ เศษใบไม้ และมูลวัวหมักร่วมกันในอัตราส่วน 1:1 ในถังปฏิกรณ์ 5 ลิตร ของแข็งทั้งหมดในระบบ 2.5 %TS อุณหภูมิ 35-37 ºC จากผลการวิจัยพบว่า ค่าพีเอชภายในระบบมีค่า 6.60-7.20  สภาพด่างมีค่า 1,100-3,200 มิลลิกรัมต่อลิตร CaCO3 กรดอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Fatty Acid) คือ กรดอะซิติกที่เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับผลิตก๊าซมีเทนโดยกลุ่มแบคทีเรียผลิตมีเทน (Methane Producing Bacteria) ตั้งแต่การเดินระบบชั่วโมงที่ 48 เริ่มมีกรดอะซิติกเกิดขึ้น  มีค่า 18.945 mM และมีการใช้กรดอะซิติกอย่างต่อเนื่องจนหมด ปริมาณมีเทนสะสมสูงสุด 4,183 ml และค่าเปอร์เซ็นต์ก๊าซมีเทนสูงสุดนั้นมีค่า 64.61 % ตามลำดับ จากค่าจลนศาสตร์การผลิตมีเทนพบว่า อัตราการผลิตมีเทนสูงสุด (Hmax)มีค่า 5,295.65 ml และอัตราเร็วในการผลิตมีเทนต่อชั่วโมง (Rmax) มีค่า 13.77 ml hr-1 ดังนั้น จากการวิจัยสามารถสรุปว่าใบไม้เหลือทิ้งในชุมชนสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพได้

This research studied on the efficiency of biogas production by co-digestion between leaf waste in the community and cow dung in Chang Lex community, Bangsai, Pranakorn Sri Ayutthaya province. The efficiency of biogas production in lab-scale was studied with optimum condition setting that co-digestion ratio between leaf waste in community and cow dung 1:1 in reactor 5 liters with 2.5% total solid and temperature 35-37 ํC. The research results were found pH in the system was around 6.60-7.20 and the alkalinity was 1,100-3,200 mg L-1 CaCO3. The major volatile fatty acid is acetic acid that material for methane gas production by methane-producing bacteria. Until the start-up system in 48 hours, the acetic acid was produced at 18.945 mM and continuously used until it was depleted. The highest cumulative methane was 4,183 ml and the percentage of methane production was 64.61%, respectively. From the kinetic of methane production, the maximum methane production (Hmax) was 5,295.65 ml and the rate of methane production per hour (Rmax) was 13.77 ml hr-1. Therefore, the conclusion from this research was leaf waste in the community can be used to material for biogas production.

Keywords

ประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ; ใบไม้เหลือทิ้ง; การปรับสภาพทางกายภาพ; การหมักร่วม

Efficiency of biogas production; Leaf waste; Physical pretreatment; Co-digestion


[1] K. Rongmuang, W. Arjhan, P. Liplap and T. Hinsui, Assessment of pollutant emission from open field burning of rice straw, Farm Engineering from Open Field Burning of Rice Straw, 2017, 3(1), 53-61. (in Thai)

[2] B. Jolanun, A. Phutharukchat and C. Khamtui, Community-based renewable energy from Mimosa Pigra L.charcoal briquettes, KKU Research Journal, 2011, 16(1), 20-31. (in Thai)

[3] W. Markphan, U. Tipruk, T. Sansee, S. Kaewdam and W. Suksong, Biogas production from food waste by anaerobic digestion, Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University, 2020, 22(2), 116-122. (in Thai)

[4] E.W. Rice, R.B. Baird and A.D. Eaton, Standard methods for the examination of water and wastewater, 23nd Ed., American Public Health Association, Washington DC, USA, 2017.

[5] F. Promma, D. Thanaboripat and P. Sirirote, Biogas production from 3 strains of napier grass (Pennisetum purpureum), Journal of Science Ladkrabang, 2014, 23(2), 30-50. (in Thai)

[6] S.S.Salek, O.D.Bozkurt, A.G.V. Turnhout, R.Kleerebezem and M.C.M.V. Loosdrechta, Kinetics of CaCO3 precipitation in an anaerobic digestion process integrated with silicate minerals, Ecological Engineering, 2016, 86, 105-112.

[7] K. Tjorve, and Tjorve, The use of Gompertz models in growth analyses, and new Gompertz-model approach: An addition to the Unified-Richards family, PLOS ONE, 2017, 12(6), 1-17.

[8] S. Sirianuntapiboon, Wastewater Treatment System, Top Publishing, Bangkok, 2014. (in Thai)

[9] K. Triantafyllou, C. Chang and M. Pimentel, Methanogens, Methane and gastrointestinal motility, Journal of Neurogastroenterology and Motility, 2014, 20(1), 31-40.

[10] K. Panyaping, W. Kan-In, S. Saenphrom and A. Khampanyo, Biochemical methane potential of several kinds of petioles and leaves waste, Journal of Community Development Research, 2012, 5(1), 64-73. (in Thai)

[11] S. Vanatpornratt and N. Pisutpaisal, Economic feasible evaluation of biogas production from napier grass, Research Journal of Biotechnology, 2015, 10(3), 94-98.

[12] J. Chompoo, S. Chaiyasit and W. Suebsaiprom, Utilization of aquatic weeds as co-digestion with swine manure for biogas production, King Mongkut's Agricultural Journal, 2017, 35(3), 9-18. (in Thai)

[13] S. Jijai, F. lardisong S. Muleng, The potential of biogas production from the vegetable waste in municipal market, Yala, International Academic & Research Conference of Rajabhat University, Proceeding, 2017, 395-402. (in Thai)

[14]   K. Pomngern, P. Soh-salam and R. Pawongrat, Biogas production from steam-pretreated water hyacinth with cow dung by batch fermentation, Princess Narathiwas University Journal, 2016, 8(3), 129-139. (in Thai)

Full Text: PDF

DOI: 10.14416/j.ind.tech.2021.08.001

Refbacks

  • There are currently no refbacks.