Page Header

Influence of Meteorological factors and Distribution of Particulate Matter at Underground Parking
อิทธิพลของปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาและการกระจายตัวของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอาคารจอดรถใต้ดิน

Akaporn Prachanurak, Pradthana Prachanurak

Abstract


งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และ PM10 ที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะภายในบริเวณพื้นที่จอดรถใต้ดิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้ทำการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในบริเวณชั้นใต้ดิน 1 (ชั้นใต้ดิน A) และชั้นใต้ดิน 2 (ชั้นใต้ดิน B) ในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ นอกจากนี้ยังได้เก็บข้อมูลปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เช่น ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ ผลการศึกษาพบว่ามีปริมาณฝุ่นละอองขนาด PM10 อยู่ในช่วง 156.3-225.4 µg/m3 ส่วนปริมาณฝุ่นละอองขนาด PM2.5 มีค่าอยู่ในช่วง 15.5-45.9 µg/m3 โดยในบางจุดตรวจวัดมีค่าเกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองทั้งสองชนิดนี้จะเกิดขึ้นมากในช่วง 06.00-07.00 น. และจะค่อยๆ ลดลงแล้วเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงเวลา 15.00-18.00 น. จุดที่สามารถวัดปริมาณฝุ่นละอองได้มากจะเป็นบริเวณทางเข้า-ออกทางด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) และบางบริเวณที่ระบบระบายอากาศทำงานไม่ทั่วถึง จากการตรวจวัดความเร็วลมที่ช่องดูดอากาศของระบบระบายอากาศภายในอาคารจอดรถทั้ง 36 จุดในแต่ละชั้น พบว่าปริมาตรอากาศที่สามารถระบายอากาศออกได้จริงไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับการคำนวณจึงได้เสนอแนวทางแก้ไขระยะสั้น คือ ให้ผู้ที่ทำงานอยู่ในบริเวณพื้นที่อาคารจอดรถใต้ดินมีอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่วนแนวทางแก้ไขระยะยาว คือ เสนอให้มีการฉีดพ่นหมอกละอองน้ำใน 2 ช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีการจราจรคับคั่ง และเสนอให้มีการติดตั้งพัดลมเป็นจุด ๆ บริเวณภายในอาคารจอดรถใต้ดิน เพื่อช่วยให้มีการไหลเวียนของอากาศได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งเสนอให้มีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการระบายอากาศออกได้เพียงพอ

This research focused on studying the amount of fine particulate matter (PM2.5 and PM10) generated from vehicle emissions at the underground parking area in Srinakharinwirot University. The methodology was performed by measuring the amount of particulate matter in underground basement 1 (floor A) and underground basement 2 (floor B) from Monday to Friday. Moreover, environmental factors, such as, humidity and temperature were measured. The result found that the average concentration of PM10 ranged from 156.3-225.4 µg/m3, while PM2.5 ranged from 15.5-45.9 µg/m3. At some measurement points, the values exceeded the Air Quality standards. Both particulate matter types were found to be highest between 6.00-7.00 am and gradually decreased and increased again at 3.00-6.00 pm, respectively. The high particulate matter concentrations were identified at the entrances and exits near the demonstration school (Prasanmit) and some areas where the air circulation system was inadequate. The wind speed measurement at the air vents of the ventilation system inside the underground parking area all 36 points per floor revealed insufficient air volume compared to the calculated requirements. Short-term solutions proposed include providing dust protection equipment for individuals working in the underground parking area. Long-term solutions involve implementing urgent mist spraying during heavy traffic hours and installing fans at specific points within the underground parking facility to enhance air circulation. Additionally, the installation of additional exhaust fans to improve overall air ventilation efficiency is recommended.


Keywords


ฝุ่นละอองขนาดเล็ก; PM2.5; PM10; ยานพาหนะ; อาคารจอดรถใต้ดิน; particulate matter; PM2.5; PM10; vehicle; underground parking

[1] X. Wang and H.O. Gao, Exposure to fine particle mass and number concentrations in urban transportation environments of New York city, Transportation Research Part D, 2011, 16, 384-391.

[2] A. Chlebnikovas and R. Jasevičius, Air pollution with fine particles in closed parking and theoretical studies of the interaction of inhaled particles in respiratory tract, Buildings, 2022, 12, 1-19.

[3] S. You, Z. Yao, Y. Dai and C.H. Wang, A comparison of PM exposure related to emission hotspots in a hot and humid urban environment: concentrations, compositions, respiratory deposition, and potential health risks, Science of The Total Environment, 2017, 599-600, 464-473.

[4] B.J. He, D.X. Zhao, J. Zhu, A. Darko and Z.H. Gou, Promoting and implementing urban sustainability in China: an integration of sustainable initiatives at different urban scales, Habitat International, 2018, 82, 83-93.

[5] Z. Liu, K. Cheng, H. Li, G. Cao, D. Wu and Y. Shi, Exploring the potential relationship between indoor air quality and the concentration of airborne culturable fungi: a combined experimental and neural network modeling study, Environmental Science and Pollution Research, 2018, 25, 3510-3517.

[6] https://www.pcd.go.th/laws/30035. (Accessed on 5 November 2023)

[7] ASHERAE 62.1, Standard Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality, 2022.

[8] L. Bai, J.Q. Fu and Y.T. Sun, Analysis on factors that influence concentration of PM2.5 expelled in vehicle exhaust in underground parking lots of large shopping centers in Changchun, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 2020, 605, 1-8.

[9] Z. Liu, H. Yin, G. Jin, J. Gao and W. Ding, On-site assessments on variations of PM2.5, PM10, CO2 and TVOC concentrations in naturally ventilated underground parking garages with traffic volume, Environmental Pollution, 2019, 247, 626-637.

[10] C. Pheutfoo and S. Bualert, Size distribution of ambient nanosized particulate matters in urban area: Bangkok, KKU Research Journal, 2014, 4(4), 80-92. (in Thai)

[11] https://www.airnow.gov/aqi/aqi-calculator/. (Accessed on 15 November 2023)

[12] T. Thongchom, N. On-si, C. Puongphan, T. Chumprasittichok and T. Neamhom, Health risks from indoor PM10 and effects of sick building syndrome in office workers, Thai Journal of Public Health, 2021, 51(2), 170-180.

[13] T.K.M. Sundram, E.S.S. Tan, S.C. Cheah, H.S. Lim, M.S. Seghayat, N.A. Bustami and C.K. Tan, Impacts of particulate matter (PM2.5) on the health status of outdoor workers: observational evidence from Malaysia, Environmental Science and Pollution Research, 2022, 29, 71064-71074.

[14] http://www.parking-net.com/parking-news/underground-parking-garage-ventilation. (Accessed on 5 November 2023)

Full Text: PDF

DOI: 10.14416/j.ind.tech.2024.04.008

Refbacks

  • There are currently no refbacks.