Page Header

Vol 9, No 1 (2013)

January-April

Table of Contents


Academic articles

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีฟังก์ชันนัลความหนาแน่นสำหรับเคมีซูปราโมเลคิวลาร์ และวัสดุนาโน
Application of Density Functional Theory for Supramolecular Chemistry and Nanomaterial
PDF
Banchob Wanno
ระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค
Microelectromechanical Systems
PDF
Kessararat Ugsornrat
แบบจำลองการจำแนกเอกสารภาษาไทยอัตโนมัติ
Automatic Thai Document Classification Model
PDF
Nivet Chirawichitchai

Research articles

Harmonic Reduction Technique in PWM AC Voltage Controller using Particle Swarm Optimization and Artificial Neural Network PDF
Pairoj Piyarungsan และ Somyot Kaitwanidvilai
การศึกษาวิธีการทวนสอบเครื่องทดสอบตีกระแทกแบบชาร์ปี้โดยวิธีทางตรงและทางอ้อมตามมาตรฐาน ISO 148:2008
Study of Verification Method of Charpy Impact Testing Machine by Direct and Indirect Technique follow Standard ISO 148:2008
PDF
Supachai Thongsaknakin และ Somnuk Watanasriyakul
การประยุกต์ใช้ระบบอาร์เอฟไอดีกับการจัดการศูนย์กระจายสินค้า กรณีศึกษา บริษัทบุญถาวรเซรามิค จำกัด
An Application of RFID Systems for Distribution Center Management A Case Study of Boonthavorn Ceramic Co.,Ltd.
PDF
Thananya Wasusri และ Krittika Mulpukdee
Development of the Probe Calibration System for the Roundness Measuring Machine PDF
Jariya Buajarern , Pawat Phuaknoi , Thammarat Somthong และ Anusorn Tonmueanwai
ผลของซิลิกาฟูมต่อสมบัติของวัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยกระบวนการเผา แบบฟลูอิดไดซ์เบด
Effect of Silica Fume on the Properties of Fluidized Bed Combustion (FBC) Fly Ash Geopolymer
PDF
Ubolluk Rattanasak และ Pattanapong Paisitsrisawat
การประยุกต์ใช้เทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหวเพื่อระบุชนิดเหล็กกล้า จากการทดสอบประกายไฟ
Application of Web Camera Technique for Steel Identification using Spark Test
PDF
Prasert Rienpradub , Somnuk Watanasriyakul และ Pramuk Jenkittiyon
การวิเคราะห์ปริมาณของแคทเทชินในน้ำมันเมล็ดชา จากต้นคาเมลเลียโอเลเฟรา เอเบล
Quantification of Catechin in Tea Seed Oil from Camellia oleifera Abel.
PDF
Jirada Singkhonrat และ Nuchanart Suealek
การเตรียมและวิเคราะห์สมบัติของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์/เฟอร์โรฟลูอิด เพื่อใช้เป็นวัสดุป้องกันการคายประจุจากไฟฟ้าสถิต
Preparation and Characterization of Poly(vinyl alcohol)/ferrofluid Composite for Use as Anti Electrostatic Discharge Material
PDF
Supranee Kaewpirom , Pawinee Jareonthanawong , Archaya Sedthisakko และ Ratiporn Yodsawat
การใช้หลักการของ Exergy ในการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรของประเทศไทย
The Use of Exergy Concept in Natural Resource Accounting for Thailand
PDF
Sun Olapiriyakul
พอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ และไนลอน6 โดยมี เทอร์โมพลาสติก อิลาสโตเมอร์จากยางธรรมชาติอิพ็อกซิไดซ์เป็นตัวเชื่อมประสาน PDF
Pornsri Pakeyangkoon
แนวทางการปรับปรุงการผลิตกระบวนการลากขึ้นรูปลึกชิ้นงานไส้กรองอากาศ โดยวิธีไฟน์เอลิเมนต์
Production Improvement Modeling of Deep Drawing Process for Air Filter using Finite Element Method
PDF
Trinet Yingsamphancharoen , Chira Densangarung และ Wallop Pattanapong
การเลือกผังสายการผลิตด้วยวิธีการจำลองสถานการณ์: กรณีศึกษา กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปกระจก
Selection of Production Layout by Simulation Modeling: A case study of a glass processing factory
PDF
Waressara Weerawat , Srisurang Khodtecha และ Hathairat Taweesubpaiboon