Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 14, No 1 (2018): January – April การเกิดคาร์บอเนชั่นของคอนกรีตในสภาวะเร่งและสภาวะจริง
Accelerated and Real Carbonation Situations of Concrete
Abstract   PDF
Banyut Warinlai, Pitisan Krammart
 
Vol 14, No 2 (2018): May – August การเกิดตำหนิบนผิวชิ้นงานอลูมิเนียมเกรด ADC12 ในระหว่างการจัดเก็บ และแนวทางการป้องกัน
Defect Formation in Work Surface of ADC12 Aluminum during Storage and a Preventive Guideline
Abstract   PDF
Viboon Tangwarodomnukun, Neeramitr Munwong, Supparerk Boontein
 
Vol 11, No 2 (2015): May – August การเชื่อมด้วยอุลตร้าโซนิค: อุปกรณ์และวิธีการเชื่อม
Ultrasonic welding: Device and methods
Abstract   PDF
Adisak Bootwong
 
Vol 9, No 3 (2013): September – December การเชื่อมอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งของแข็ง SSM 356 กับ SSM 6061 โดยกรรมวิธีการเชื่อมเสียดทานแบบกวน
Friction Stir Welding of Dissimilar Joint of Aluminum Semi-Solid Metal Between SSM 356 and SSM 6061
Abstract   PDF
Worapong Boonchouytan, Jaknarin Chatthong, Surasit Rangwangwong, Romadorn Burapa
 
Vol 12, No 3 (2016): September – December 2016 การเชื่อมเสียดทานแบบกวนของวัสดุอลูมิเนียมเชิงประกอบ : กระบวนการและเครื่องมือ
Friction Stir Welding of Aluminum Matrix Composites : Processes and Tools
Abstract   PDF
Jariyaporn Onwong, Rungwasun Kraiklang, Charuayporn Santhaweesuk, Worapot Sirirak
 
Vol 9, No 1 (2013): January-April การเตรียมและวิเคราะห์สมบัติของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์/เฟอร์โรฟลูอิด เพื่อใช้เป็นวัสดุป้องกันการคายประจุจากไฟฟ้าสถิต
Preparation and Characterization of Poly(vinyl alcohol)/ferrofluid Composite for Use as Anti Electrostatic Discharge Material
Abstract   PDF
Supranee Kaewpirom, Pawinee Jareonthanawong, Archaya Sedthisakko, Ratiporn Yodsawat
 
Vol 10, No 2 (2014): May – August การเตรียมและศึกษาสมบัติของโฟมพอลิสไตรีนรีไซเคิล/เถ้าลอย PCC คอมโพสิต เพื่อใช้เป็นวัสดุป้องกันการประทุของไฟฟ้าสถิต
Preparation and Characterizations of Recycled Polystyrene Foam/PCC fly-ash Composite for Use as Anti-electrostatic Discharge Material.
Abstract   PDF
Supranee Kaewpirom, Adisak Baonok, Ubolluk Rattanasak
 
Vol 15, No 2 (2019): May-August การเปรียบเทียบการคัดเลือกและการกลายพันธุ์ในขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม สำหรับแก้ปัญหาการจัดตารางสอบ
Comparison of Selection and Mutation in Genetic Algorithms for Examination Schedule Problem
Abstract   PDF
Vatinee Nuipian, Aukkritthiwat Phimpha
 
Vol 11, No 2 (2015): May – August การเปรียบเทียบชนิดแผ่นดูดซับความร้อนอลูมิเนียมและสังกะสี ในเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบขั้นบันไดกระจกสองชั้นเอียงด้านเดียว
Comparison of Aluminum and Zinc as a Heat Absorber in Double-Step Solar Still
Abstract   PDF
Chawisorn Phukapak, Sorawin Phukapak
 
Vol 16, No 2 (2020): May-August การเปรียบเทียบต้นทุนสินค้าคงคลังของวิธีการกำหนดขนาดสั่งซื้อที่แตกต่างกันของระบบการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ: กรณีศึกษาโรงงานผลิตถุงพลาสติก
Comparing Inventory Costs of Different Lot-Sizing Methods in a Material Requirements Planning System: A Case
Abstract   PDF
Sunitiya Thuannadee, Ratchadaporn Yuangthong, Dutdao Singwong, Chawannuch Proykhunthot, Preechaya Satjing
 
Vol 16, No 3 (2020): September-December การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
The Efficiency Comparison of Fuel Briquettes from Agricultural Wastes
Abstract   PDF
Chanikan Kumpapai, Nutcha Boonthanom, Thanchanok Rodjananon, Jaruwan Wongthanate
 
Vol 18, No 3 (2022): September-December การเปรียบเทียบวิธีการประมาณเวลากิจกรรมในเทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ
A Comparison of Activity Time Estimates Methods in PERT
Abstract   PDF
Nanthawat Maha, Kanlaya Boonlha
 
Vol 9, No 3 (2013): September – December การเปรียบเทียบเทคนิคการคัดเลือกคุณลักษณะแบบการกรองและการควบรวม ของการทำเหมืองข้อความเพื่อการจำแนกข้อความ
A Comparison of Filter and Wrapper Approaches with Text Mining for Text Classification
Abstract   PDF
Vatinee Nuipian, Phayung Meesad
 
Vol 17, No 3 (2021): September-December การเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์ราคาพืชไร่ในประเทศไทย
The Forecasting Techniques Comparison of Field Crops in Thailand
Abstract   PDF
Siraprapha Deepradit, Pongthorn Ruksorn
 
Vol 10, No 1 (2014): January-April การเฝ้าตรวจสภาวะและป้องกันอัจฉริยะสำหรับสุขภาพเครื่องจักรกลไฟฟ้า
Intelligent Condition Monitoring and Protection for Electrical Machine Health
Abstract   PDF
Chalermchat Manop, Siriporn Hengkiatisak, Suphot Chunwiphat
 
Vol 17, No 3 (2021): September-December การเพิ่มความแม่นยำในการระบุตำแหน่งในพื้นที่โล่งด้วยปัญญาประดิษฐ์
Accuracy Improvement for Localization in Outdoor Area Using Artificial Intelligence
Abstract   PDF
Kitmonkonchai Promboriraksa, Kampon Jawchumchuen, Kritsada Mamat
 
Vol 13, No 2 (2017): May – August การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของกระบวนการผลิตเส้นยางยืด ด้วยเทคโนโลยีสะอาด
Enhancement of Eco-Efficiency Performance for Tread Product Process by Clean Technology
Abstract   PDF
Weerawat Ounsaneha, Cheerawit Rattanapan, Thunwadee Suksaroj
 
Vol 18, No 3 (2022): September-December การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการเพาะปลูกหน่อไม้ฝรั่งด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
Increasing Yield and Reducing the Cost of Cultivation of Asparagus with the Internet of Things
Abstract   PDF
Siriwich Tadsuan, Panuwat Taerakul
 
Vol 9, No 1 (2013): January-April การเลือกผังสายการผลิตด้วยวิธีการจำลองสถานการณ์: กรณีศึกษา กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปกระจก
Selection of Production Layout by Simulation Modeling: A case study of a glass processing factory
Abstract   PDF
Waressara Weerawat, Srisurang Khodtecha, Hathairat Taweesubpaiboon
 
Vol 10, No 3 (2014): September – December การใช้กากแคลเซียมคาร์ไบด์ผสมเถ้าถ่านหินเป็นวัสดุประสาน เพื่อทำคอนกรีตที่มีความสามารถในการเทสูง
Use of Calcium Carbide Residue-Fly ash as Binder to Produce High Workability Concrete
Abstract   PDF
Nattapong Makaratat
 
Vol 18, No 1 (2022): January-April การใช้วัสดุเหลือทิ้งจากแอสฟัลต์คอนกรีตเก่าและยิปซัมสังเคราะห์เพื่อทดแทนวัสดุงานชั้นทาง
The Use of Waste Materials from RAP and FGD Gypsum to Compensatory the Pavement Material
Abstract   PDF
Chalermphol Chaikaew, Patchareeya Chaikaew, Warun Na Songkhla
 
Vol 9, No 1 (2013): January-April การใช้หลักการของ Exergy ในการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรของประเทศไทย
The Use of Exergy Concept in Natural Resource Accounting for Thailand
Abstract   PDF
Sun Olapiriyakul
 
Vol 16, No 1 (2020): January-April การใช้เครื่องมือการทำการตัดสินใจแบบหลายปัจจัยในการแก้ปัญหาทิศทางการผลิตชิ้นงานจากการผลิตแบบดั้งเดิมและแบบพิมพ์สามมิติ
Multi-Criteria Decision Analysis-based Orientation Selection Problem for Integrated 3D Printing and Subtractive Manufacturing
Abstract   PDF
Kasin Ransikarbum
 
Vol 17, No 2 (2021): May-August ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางปลายอิเล็กโทรดสำหรับการเชื่อมชิ้นงานความหนาต่างกันในกระบวนการเชื่อมความต้านทานแบบจุด
Electrode Tip Diameters for Different Thickness Workpieces in Resistance Spot Welding
Abstract   PDF
Sittipong Sang-in
 
Vol 14, No 3 (2018): September – December ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยง กับผลการดำเนินงานแบบสมดุล ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร
The Relationship Between the Efficiency of Risk Management and the Balanced Performance of SME Businesses in Bangkok's Dist
Abstract   PDF
Tanapol Kortana
 
251 - 275 of 388 Items << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>