Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 14, No 2 (2018): May – August ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง
Relation between Safety Culture Factors and Safety Behavior in Work of Construction Industry Workers
Abstract   PDF
Jatuphon Pisitsak
 
Vol 17, No 3 (2021): September-December ความสามารถในการสตาร์ทของอะซิโตน-บิวทานอล-เอทานอลผสมดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล
The Engine Start Ability of Acetone-Butanol-Ethanol Blended Diesel Fuel for a Common Rail Diesel Engine
Abstract   PDF
Ob Nilaphai, Sakda Thongchai, Manida Tongroon, Nawee Nuntapap, Ronachart Munsin, Sathaporn Chuepeng
 
Vol 12, No 3 (2016): September – December 2016 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เสื้อจากผ้าบาติก
Carbon Footprint of Batik Shirt
Abstract   PDF
Nittaya Siriwan, Chalita Suwan
 
Vol 14, No 1 (2018): January – April คาร์บอนเครดิตอีกหนึ่งบทบาทของพลังงานชีวมวล
Carbon Credits Another Role of Biomass Energy
Abstract   PDF
Thirada Rodseanglung, Jitrakha Paksamut
 
Vol 15, No 1 (2019): January-April คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Surface Water Quality around the Rojana Industrial Park, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
Abstract   PDF
Anthika Sa-ngiamjai
 
Vol 10, No 3 (2014): September – December คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและการสูญเสียความดันในท่อกลม ด้วยแผ่นใบบิด
Heat Transfer and Pressure Loss Characteristics in Circular Tube
Abstract   PDF
Suthin Pholboorn
 
Vol 17, No 2 (2021): May-August จลนพลศาสตร์การอบแห้งขมิ้นชันแบบชั้นบางด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน
Thin Layer Drying Kinetics of Turmeric using Hot Air Dryer
Abstract   PDF
Parichat Ratmanee, Sutida Phitakwinai, Wanich Nilnont, Wutthikrai Buakaew
 
Vol 18, No 2 (2022): May-August ตัวแบบกำหนดการเชิงจำนวนเต็มทวิภาคแบบหลายจุดประสงค์และวิธีการสำหรับปัญหาการจัดตารางสอนออนไลน์: กรณีศึกษาสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
A Multi-Objective Binary Integer Programming Model and Method for Online Course Timetable Problem: A Case Study of ...
Abstract   PDF
Rati Maneengam, Apichit Maneengam, Manop Chunin
 
Vol 10, No 3 (2014): September – December ตัวแบบควบคุมสินค้าคงคลัง (s,Q) เมื่อมีค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า และให้ราคาส่วนลด
An (s,Q) Inventory Control Model with Return Cost and Price Discount
Abstract   PDF
Wuttichai Srisodaphol, Jaroonsak Thammipak, Nattapong Nasawang
 
Vol 16, No 1 (2020): January-April ตัวแบบสโตแคสติกสำหรับการสั่งซื้อรถโฟร์คลิฟท์เพื่อจำหน่ายภายใต้งบประมาณที่จำกัด
Stochastic Model of Ordering a Forklift for Sale within a Limited Budget
Abstract   PDF
Kullavudh Torod, Chanon Promsakon, Kanokporn Sripathomswat
 
Vol 11, No 3 (2015): September – December ตัวแปรกำกับและตัวแปรคั่นกลางในตัวแบบสมการโครงสร้าง
Moderator and mediator in Structural Equation Modeling
Abstract   PDF
Montree Piriyakul
 
Vol 18, No 1 (2022): January-April ตัวแปรที่ส่งผลต่อการยึดหน่วงแบบเฉือนตรงระหว่างคอนกรีตเดิมกับคอนกรีตใหม่
Parameters Affecting Direct Shear Bond between Existing Concrete and New Concrete
Abstract   PDF
Wasithagrit Jangate, Chuchai Sujivorakul
 
Vol 11, No 3 (2015): September – December ต้นแบบระบบการส่งข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังผู้ป่วย
A Prototype of Data Transfer System for Patient Health Monitoring
Abstract   PDF
Suchitra Adulkasem, Orawan Chaowalit, Panjai Tantatsanawong, Witawat Pongsananurak, Paradee Pipatkarn
 
Vol 12, No 1 (2016): January-April ทบทวนการถ่ายเทความร้อนช่วงการไหลแบบปั่นป่วนในท่อกลม ด้วยแผ่นใบบิด
A Review of Turbulent Flow Heat Transfer in a Circular Tube with Twisted Tape
Abstract   PDF
Suthin Pholboorn
 
Vol 15, No 3 (2019): September-December ทฤษฎีเบลดเอลิเมนท์โมเมนตัมเพื่อการประเมินประสิทธิภาพ กังหันลมเสื่อลำแพน
Blade Element Momentum Theory for Estimating Efficiency of Thai Sail Windmill
Abstract   PDF
Teerawat Klabklay Klabklay, Wikanda Sridech, Tawit Chitsomboon
 
Vol 9, No 3 (2013): September – December นโยบายการควบคุมสินค้าคงคลังโดยการใช้คำสั่งซื้อแบบถาวร : กรณีศึกษา
Inventory Control Policy by Using the Blanket Purchase Orders : Case Study
Abstract   PDF
Ornurai Sangsawang, Sainam Rit-im
 
Vol 15, No 1 (2019): January-April บรรจุภัณฑ์อาหารต้านจุลินทรีย์จากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ผสมน้ำมันหอมระเหย
Antimicrobial Packaging from Biodegradable Plastics and Essential Oils Blends
Abstract   PDF
Nawadon Petchwattana, Panthip Boonsong, Sageemas Na Wichian, Salinee Acharry
 
Vol 17, No 3 (2021): September-December ปกวารสาร (cover) - volume 17, issue 3, 2021. Abstract   PDF
CIT Editorial
 
Vol 18, No 1 (2022): January-April ปกวารสาร (cover) - volume 18, issue 1, 2022. Details   PDF
CIT Editorial
 
Vol 18, No 2 (2022): May-August ปกวารสาร (cover) - volume 18, issue 2, 2022. Details   PDF
CIT Editorial
 
Vol 18, No 3 (2022): September-December ปกวารสาร (cover) - volume 18, issue 3, 2022 Details   PDF
CIT Editorial
 
Vol 16, No 1 (2020): January-April ปกวารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
Cover, Vol 16, Issue 1
Abstract   PDF
CIT Editorial
 
Vol 16, No 2 (2020): May-August ปกวารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
Cover, Vol 16, Issue 2
Abstract   PDF
CIT Editorial
 
Vol 16, No 3 (2020): September-December ปกวารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 3
Cover, Vol 16, Issue 3
Abstract   PDF
CIT Editorial
 
Vol 17, No 1 (2021): January-April ปกวารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
Cover, Vol 17, Issue 1
Abstract   PDF
CIT Editorial
 
276 - 300 of 388 Items << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>