Page Header

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารไทย กรณีศึกษาจากผลกระทบอาเซียน-จีน(Analysis of External Marketing Environment of Thai Food Industry: A Case for ASEAN-China Free Trade Agreement Impact)

พิมพ์ชนก จิรัฏฐิติกาล, ธานินทร์ ศิลป์จารุ

Abstract


อุตสาหกรรมอาหารไทยมีรากฐานการผลิตที่เข้มแข็งกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน เพราะได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ซึ่งช่วยผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจ งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารไทยกรณีศึกษาจากผลกระทบอาเซียน-จีนเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันอุปสรรคและแสวงหาโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารไทย ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทยที่ส่งออกกลุ่มสินค้าปกติภายใต้การค้าเสรีอาเซียน-จีน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่*500*ราย*การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอ้างอิง และสถิติเชิงตัวแปรพหุ

        ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารไทยกรณีศึกษาจากผลกระทบอาเซียน-จีนมีอิทธิพลทางตรง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านระบบนิเวศคิดเป็นค่าน้ำหนักเท่ากับ .92 ด้านเทคโนโลยีคิดเป็นค่าน้ำหนักเท่ากับ .80 ด้านการเมืองคิดเป็นค่าน้ำหนักเท่ากับ .71 ด้านเศรษฐกิจคิดเป็นค่าน้ำหนักเท่ากับ .64 และด้านสังคมและวัฒนธรรมคิดเป็นค่าน้ำหนักเท่ากับ .56 ตามลำดับ

     ผลจากการวิเคราะห์แบบจำลองการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารไทยกรณีศึกษาจากผลกระทบอาเซียน-จีน เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า มีค่าระดับความน่าจะเป็นของไคสแควร์ เท่ากับ .05

ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ เท่ากับ 1.26 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง เท่ากับ .97 และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน เท่ากับ .02

 

Thai Food Industries have a strong production base than other countries in the same region. Because of the geographical advantage that driving force of economic expansion and later Thailand joined the ASEAN Free Trade Agreement for expand its export markets in the region.

In carrying out this investigation to guide for threats protection and seek marketing opportunities, the researcher conducted interviews with 500 members of Thai Food Industry operators that export the Normal Track under ACFTA and analyzed Descriptive Statistics, Inference Statistics and Multivariate Statistics.
In hypothesis testing, it was found that the external marketing environment factor exhibited direct influence at the statistically significant level on the Political, Economic, Social, Technology, and Ecological factors at the statistically significant level set at .001 in S-CFA (Second-order Confirmatory Factor Analysis).

In analyzing the S-CFA by the researcher, it was found that it is important that external marketing environment is effective. As such, the S-CFA was determined to be compatible with the empirical data collected by the researcher. Accordingly, it was found that the chi-square probability level equaled .05, the relative chi-square (chi-square fit index/degree of freedom [CMIN/DF]) equaled 1.26, the goodness of fit (GFI) index equaled .97, and the root mean square error of approximation (RMSEA) equaled .02


KeywordsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


--------------------------------------------------------------------------------------------------
© Copyright -สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ10800
โทรศัพท์ : 0-2586-9017, 0-2585-2655, 0-2585-7590
โทรสาร : 0-2585-7590
www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal
e-Mail : jtna@kmutnb.ac.th