Page Header

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok)

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok) เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาปัตยกรรม และวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย และบทความวิชาการที่เขียนด้วยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
วารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตีพิมพ์ทั้งรูปเล่มและออนไลน์ โดยกำหนดจัดทำปีละ 4 ฉบับ คือ
• ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม–มีนาคม
• ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน–มิถุนายน
• ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม–กันยายน
• ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม–ธันวาคม
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐานข้อมูลดังนี้
• เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)
• เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ยอมรับให้เป็นวารสารระดับชาติและเป็นวารสารสำหรับการพิจารณาผลงานตีพิมพ์ เรื่องที่ 2 ของนักศึกษาทุน คปก. ในหลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก


Vol 33, No 2 (2023): April-June

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

ความท้าทายและความก้าวหน้าของเทคนิคการเผาไหม้ไบโอดีเซลที่อุณหภูมิต่ำภายในเครื่องยนต์สันดาป
Challenges and Evolution of Low Temperature Combustion Techniques in Internal Combustion Engines for Biodiesel Fuel
PDF
Babu Dharmalingam , Malinee Sriariyanun และ A. Santhoshkumar 351-354

บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Research Articles )

การทำนายพฤติกรรมของโครงสร้างคอนกรีตผสมเศษคอนกรีตเก่ารับแรงเฉือนด้วยโปรแกรมประมวลผลภาพถ่าย WU-DIC
Estimation of Shear Behaviour for Recycled Aggregate Concrete using Digital Image Correlation (WU-DIC)
PDF
Paradorn Kanhakorn , Watanee Rerksamosorn , Witsaruta Rerksamosorn , Norrasing Inmontien , Thanongsak Imjai , Monthian Setkit , Suppachai Tippakdee และ Chirawat Wattanapanich 355-368
การประเมินโครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการตรวจจับการล้มที่ใช้อุปกรณ์สวมใส่
Evaluation of Artificial Neural Networks Structures for Fall Detection Using Wearable Sensors
PDF
Uttapon Khawnuan , Somkiat Jongprasithporn , Nantakrit Yodpijit และ Manutchanok Jongprasithporn 369-377
Evaluation and Analysis of Factors Affecting the Development of Logistics System during COVID-19 Situation in Thailand with Regard to the Concept of Industry 4.0 PDF
Yotsuda Buranasing , Somkiat Jongprasithporn , Nantakrit Yodpijit และ Manutchanok Jongprasithporn 378-387
การประเมินสมดุลน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักโดยใช้แบบจำลอง SWAT และ MIKE-HYDRO BASIN
Assessment of Water Balance of Pasak River Basin Using SWAT and MIKE-HYDRO Basin Models
PDF
Praewwadee Hongsawong , Ketvara Sittichok , Amontape Jaroensook และ Jutithep Vongphet 388-400
Cell Arrangement of Lithium-ion Battery Pack for Improvement in Cooling Performance of Air-Cooled Battery Thermal Management System PDF
Isares Dhuchakallaya และ Patcharin Saechan 401-412
Operating Patterns Selection of Dual Combine Cycle Co-generation Power Plant to Achieve the Lowest Cost Using a Non-linear Programming Model PDF
Soraya Mongpram และ Pat Pattanarangsun 413-423
A Study of Compressive Strength and Weight Loss of Mortars Coating with Geopolymer Paste with Field Para Rubber Latex in Sulfuric Acid and Seawater PDF
Abideng Hawa , Preecha Saleamea และ Woraphot Prachasaree 424-436
การออกแบบและพัฒนาเครื่องตรวจสอบคุณภาพสลักภัณฑ์ประเภทเกลียวในแบบอัตโนมัติ
Design and Development for Automated Internal Threads Inspection Machine
PDF
Thanut Vibutr , Thanasan Intarakumthornchai และ Yingyot Alie-u-lan 437-452
Design and Development of Reverse Vending Machines Using Quality Functional Deployment Technique and Patent Searching Technique PDF
Prin Boonkanit 453-467
เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดดิจิทัลที่มีการระบุชนิดผักและผลไม้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก
Digital Weighing Scale with Fruit and Vegetable Identification Using Deep Learning Technique
PDF
Pisit Wisutmetheekorn , Noppawut Sudsawat และ Nakarin Ruksawong 468-479
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางไปสู่ระบบรถไฟฟ้าชานเมือง: กรณีศึกษาพื้นที่ศาลายา ประเทศไทย
Factors Influencing Modal Shift to the Commuter Rail System: A Case Study of Salaya, Thailand
PDF
Atul Subedi และ Siradol Siridhara 480-492
ระบบเฝ้าสังเกตและวิเคราะห์การเจริญเติบโตของอ้อยโดยใช้โดรนสังเกตการณ์
Monitoring and Analysis System of Sugarcane Growth Using Observation Drone
PDF
Arissara Kasemjit , Varunya Attasena , Pichet Suebsaiprom และ Thitipong Satiramatekul 493-505
A Genetic Algorithm Approach for Production Capacity Planning Depends on Workers’ Expertise with Consideration of Learning and Forgetting PDF
Chayathach Phuaksaman และ Phattarasaya Tantiwattanakul 506-515
สภาวะที่เหมาะสมต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในกุ้งขาวแวนนาไมโดยน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา
Optimization for Growth Inhibition of Microbial in Vannamei White Shrimp by Plasma Activated Water
PDF
Pornkaran Phan-umong , Komgrit Leksakul , Saisamon Lumyong , Jaturong Kumla และ Nakarin Suwannarach 516-525
สมูทไฟไนท์เอลิเมนต์รูปหลายเหลี่ยมที่ใช้โดเมนสม่ำเสมอแบบเอลิเมนต์ทรงสี่หน้าสำหรับปัญหาความเค้นในระนาบสองมิติ
Polygonal Cell-based Smoothed Finite Element Using Quadrilateral Smoothing Domains for 2D Plane Stress Problem
PDF
Nuttaya Siengsai , Kamtornkiat Musiket , Boonchai Puangpaingam , Suthee Piyapiphat , Supasit Pongsivasathit และ Pongpitch Tuanpusa 526-537

บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science Research Articles)

การจำแนกข้อมูลเพื่อวินิจฉัยความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
Data Classifying to Diagnose Diabetes Risk Using Data Mining Techniques
PDF
Nopparat Nonsiri , Ratree Manassila และ Krit Somkanta 538-547
การผลิตแบคทีเรียลเซลลูโลสจากข้าวหมากปลายข้าวเหนียวดำ
The Production of Bacterial Cellulose from Sweet Fermented Broken Black Glutinous Rice
PDF
Jatupat Samappito , Piyawan Boonchalad และ Orawan Tabthaisong 548-562
การพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยรายเดือน กรณีศึกษา: พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Forecasting of Electricity Consumption for Residential Houses Monthly Case Study: Muang District, Nakhon Ratchasima Province
PDF
Yada Pornpakdee , ์Narongsak Boonsri , Wasana Mungkrathok และ Parichat Jullapol 563-574
การลดความผิดพลาดในการพิมพ์ภาษาไทยบนแป้นพิมพ์เสมือนด้วยวิธีปรับพื้นที่ปุ่มเป้าหมายและการใช้แบบจำลองทางภาษา LSTM
Combining Key-target Resizing and LSTM Language Model to Reduce Typos in Thai Soft Keyboard
PDF
Vachara Suwansophon และ Thitirat Siriborvornratanakul 575-587
ความสัมพันธ์ของจุดความร้อนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและพื้นที่โดยรอบต่อค่าความเข้มข้น PM2.5: กรณีศึกษาช่วงฤดูหมอกควัน ปี พ.ศ. 2562
Relationship of Fire Hotspot, PM2.5 Concentrations, and Surrounding Areas in Upper Northern Thailand: A Case S
PDF
Kevalin Inlaung , Chakrit Chotamonsak , Vanisa Surapipith และ Ronald Macatangay 588-602
ผลกระทบของสารลดแรงตึงผิวต่อกำลังอัดและความหนาแน่นของคอนกรีตผสมน้ำยางพารา
Reducing Unplanned Downtime Losses in the Shaft Assembly Process with Overall Effectiveness Measurement
PDF
Pattachai Nirot , Porphan Sutthiwattana และ Jakrapan Wongpa 603-612
สูตรสำเร็จค่าความยาวรันเฉลี่ยของแผนภูมิควบคุมผสมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่-ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบเลขชี้กำลัง
Explicit Formulas of Average Run Length for Mixed Moving Average – Exponentially Weighted Moving Average Control Chart
PDF
Sunisa Wiwek , Saowanit Sukparungsee และ Suganya Phantu 613-625

บทความวิจัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Research Articles )

การวิเคราะห์ปัญหาการทำงานผิดพลาดของกลไกเอชเอสทีเอสและการจู่โจมด้วยการเปลือยเอสเอสแอล
Problem Analysis of HSTS Malfunction and SSL Stripping Attack
PDF
Paradet Khachenrum , Darunee Puangpronpitag , Somnuk Puangpronpitag และ Egachai Puangpronpitag 626-636
ปัจจัยความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับเกษตรกรสวนยางพาราในประเทศไทย
Key Success Factors Affecting Technology Transfer Success for Rubber Plantation Farmers in Thailand
PDF
Patompong Chabplan , Nalinpat Bhumpenpein และ Chonnikarn Rodmorn 637-647

บทความวิจัย ด้านสถาปัตยกรรม (Architecture Research Articles)

แนวทางการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวล ท่าเรือด่วนเจ้าพระยา สถานีท่าน้ำนนทบุรี
Universal Design Guidelines for Facilities at Nonthaburi Pier, Nonthaburi Province
PDF
Kamolwan Saengthamthawee และ Benjawan Panmaen 648-659

บทความวิจัย ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Development Research Articles)

กลยุทธ์การปรับตัวของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
Adaption Strategy for Automotive Part Manufacturing Industry to Support Thailand 4.0
PDF
Duangdej Yuaikwarmdee , Sunee Wantanakomol และ Thanin Silpcharu 660-670
การลดความสูญเสียที่เกิดจากการหยุดเดินเครื่องจักรโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเพลาด้วยการวัดประสิทธิผลโดยรวม
Reducing Unplanned Downtime Losses in the Shaft Assembly Process with Overall Effectiveness Measurement
PDF
Jaturong Sanpee และ Panutporn Ruangchoengchum 671-683
ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) จังหวัดลพบุรี
The Work Motivation Factors Affecting Employee Engagement at Betagro Co, LTD., (PCL) Lop Buri Province
PDF
Chedthida Kusalasaiyanon และ Acharee Pattanaworapong 684-693
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ
Potential Model Development for Executive of Automation Industry
PDF
Panyaphol Supannavong , Sakarin Yuphong และ Pairote Stirayakorn 694-701

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 2566 PDF
ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 2566

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ISSN: 2465-4698