Page Header

รูปแบบการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแก้ปัญหาการผลิตโดยใช้ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต(The Model of Supervisor Development to Enhance the Potential in Production Problem Solving Using Production Specialist Experiences)

ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบ ดำเนินการตามรูปแบบ และประเมินผลรูปแบบการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแก้ปัญหาการผลิตโดยใช้ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต จากนั้นนำรูปแบบไปดำเนินการกับบริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ขั้นตอน        ซึ่งผลการวิจัยมีดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 สร้างรูปแบบการพัฒนาหัวหน้างานฯ เริ่มจากศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  จากนั้นร่างรูปแบบการพัฒนาหัวหน้างานฯ และนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ผลการประเมิน พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมในระดับมาก ( =  4.29)

ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการตามรูปแบบ เริ่มจาก 1) เลือกผลิตภัณฑ์ขวด 630 ml 2) รวบรวมและลำดับปัญหา 3) เลือกและจำแนกลักษณะปัญหา  เลือกปัญหาที่เกิดของเสียมากที่สุดคือ ตัวบาง ซึ่งยังจำแนกตัวบางออกเป็นอีก 5 ลักษณะ 4) หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาปัญหาทั้ง 5 ลักษณะโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต 5) สรุปผลโดยจัดลำดับความสำคัญของสาเหตุและแนวทางการแก้ไข 6) สร้างชุดฝึกอบรมและให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตขวดแก้ว จำนวน 7 คน ประเมินความเหมาะสม    ผลการประเมินชุดฝึกอบรมมีความเหมาะสมในระดับมาก(=4.43) 7) ฝึกอบรมหัวหน้างานของบริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด จำนวน 10 คน ผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมเฉลี่ยร้อยละ 80.74 8) หัวหน้างานนำกระบวนการไปแก้ปัญหา ผลการดำเนินการแก้ปัญหาของหัวหน้างานมีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติในระดับมาก (=3.88) และ 9) ติดตามผลการดำเนินการแก้ปัญหาของหัวหน้างาน โดยการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา ผลการประเมิน พบว่า ผู้บังคับบัญชามีความพึงพอใจต่อการดำเนินการแก้ปัญหาของหัวหน้างานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(= 4.17)

        ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลรูปแบบการพัฒนาหัวหน้างานฯ โดยการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและหัวหน้างาน   ผลการประเมิน  พบว่า ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามรูปแบบฯ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  จากการติดตามผลภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามรูปแบบแล้ว พบว่า  สถานประกอบการได้นำแนวทางตามรูปแบบไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 1) โครงการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต 2) โครงการถ่ายทอดความรู้ของผู้เกษียณ อายุงาน  3) โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาหัวหน้างานในเรื่อง “การวิเคราะห์ของเสีย” และ 4) โครงการจัดทำคู่มือแนวทางการแก้ปัญหาผิวปากเป็นขีด (Line Over Finish) กระบวนการขึ้นรูป Blow and Blow ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลที่เกิดจากการวิจัยในครั้งนี้

The purposes of this research were to build, operate and evaluate the model of supervisor development to enhance the potential in production problem solving using Production Specialist Experiences, then the model was applied with Bangkok Glass Public Limited Company. The procedure of this research is divided into 3 steps. The results of the research are elaborated as the following:

Step 1: Construction of model of supervisor development, beginning with study related literature and research, Then, drafted the model and let 7 experts in the field assess appropriateness of the model. According to the evaluation, the appropriateness of the model was in high level appropriate ( = 4.29).

Step 2: Implementation the experiment using model of supervisor development to enhance the competency to solve production problem by 1) Choose the product (Bottle sized 630 ml) 2) Gather and sequence the problems, (5 problems were found) 3) choose and categorize the problems, the problem that brought about most defects was chosen (The thin body of the bottles) which can be 5 more sub-problems. 4) Find the causes and the solutions of the problems by Production Specialist 5) Conclude by prioritizing the importance of the causes and indicate the solutions. 6) Build the problem solving training package and 7 specialists to assess the appropriateness. The result of the evaluation was this training package was in high level appropriate in high level appropriate (= 4.43). 7) Conduct the training for 10 supervisors in production line of Bangkok Glass Public Company Limited, Average achievement of the training was 80.74 percent. 8) Supervisors operated problem-solving process, the result of overall problem-solving process was in high level (= 3.88). and 9) Follow up the problem-solving results by asking supervisors chief. The result satisfaction was high level (= 4.17).

     Step 3: Evaluation of the model of supervisor development by assessing the satisfaction of stakeholders: executives, production specialists and supervisors. It was found that overall, executives production specialists and supervisors were high level satisfied with the result of model implementation. After the implementation of the model, it is found that corporations apply this practice to other projects implementation including 1) Transferal of knowledge and experience of production specialist project 2) Transferal of retirees' knowledge project  3) Supervisor training in defect analysis project and 4) Manual of line over finish problem solving, blow and blow process project. These are the outcome of this research.

 

 


KeywordsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


--------------------------------------------------------------------------------------------------
© Copyright -สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ10800
โทรศัพท์ : 0-2586-9017, 0-2585-2655, 0-2585-7590
โทรสาร : 0-2585-7590
www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal
e-Mail : jtna@kmutnb.ac.th