Page Header

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพในสถานประกอบการบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

เยาวรักษ์ ภิรมย์, พิสิฐ เมธาภัทร, ไพโรจน์ สถิรยากร

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพในสถานประกอบการบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน และ 2) เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพในสถานประกอบการบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

       1. รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนรายวิชาชีพในสถานประกอบการบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่พัฒนาขึ้นประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

         2. ประสิทธิภาพของ หลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แบบจำลองซิป (CIPP Model)ในการประเมิน ความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก การประเมินปัจจัยเบื้องต้นพบว่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าเฉลี่ย 1.00 ในทุกองค์ประกอบของหลักสูตรกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การประเมินกระบวนการพบว่า  ผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎีมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  85.71/84.77  และผลสัมฤทธิ์ภาคปฏิบัติมีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.67  ค่าความพึงพอใจในการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด การประเมินผลผลิตกลุ่มผู้บริหารนำหลักสูตรฝึกอบรมไปดำเนินการใช้จริงได้รับความสำเร็จในระดับมาก ส่วนผลการประเมินกลุ่มครูผู้สอนในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด


KeywordsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


--------------------------------------------------------------------------------------------------
© Copyright -สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ10800
โทรศัพท์ : 0-2586-9017, 0-2585-2655, 0-2585-7590
โทรสาร : 0-2585-7590
www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal
e-Mail : jtna@kmutnb.ac.th