Page Header

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา

ผะอบ พวงน้อย, ปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง, สมชาติ เลิกบางพลัด, ปิยธิดา คนเก่ง

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา และเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ให้แก่กำลังคนของประเทศที่สนใจจำนวน 60 คน ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกฝังกระบวนการศึกษาเรียนรู้ การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้และการจัดประสบการณ์ในการเสริมสร้างนิสัยการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษมาใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหัวข้อสำคัญ 2 ส่วนคือ ส่วนการฟัง  ซึ่งมีเนื้อหาย่อย 4 ส่วน คือ รูปภาพ ถาม – ตอบ บทสนทนา บทพูดคุยสั้นๆ และส่วนการอ่าน ซึ่งมีเนื้อหาย่อย 3 ส่วน คือ เติมประโยคให้สมบูรณ์ เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ และการอ่านเพื่อจับใจความ

คณะผู้วิจัยได้นำหลักสูตรและชุดการศึกษาเรียนรู้ไปทดลองใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 31 คนและ 29 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร คระผู้วิจัยใช้แผนการทดลองแบบ One – Group Pretest – Posttest Design ก่อนเริ่มการศึกษาเรียนรู้ คณะผู้วิจัยให้ผู้เข้ารับการศึกษาเรียนรู้ทำการทดสอบก่อนการศึกษาเรียนรู้ (Pretest) หลังจากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้มาคำนวณหาประสิทธิภาพของหลักสูตรและชุดการศึกษาเรียนรู้ที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.70 / 80.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนและหลังการศึกษาเรียนรู้มีความแตกต่างกันที่ระดับความมีนัยสำคัญ .01


KeywordsFull Text: PDF (ภาษาไทย)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


--------------------------------------------------------------------------------------------------
© Copyright -สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ10800
โทรศัพท์ : 0-2586-9017, 0-2585-2655, 0-2585-7590
โทรสาร : 0-2585-7590
www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal
e-Mail : jtna@kmutnb.ac.th