Page Header

การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมของสถานศึก

สุตถิพันธ์ แสงกวีเลิศ, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, ไพโรจน์ สถิรยากร, คมศร วงษ์รักษา

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและประเมินระบบการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากลสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและ เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพคู่มือระบบการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากลสู่การเป็นประชาคมอาเซียน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนก/สาขางาน/หน่วยงาน ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน โดยเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1) ระบบการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากลสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่พัฒนาขึ้น มีทั้งหมด 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมาย 2) ปัจจัยนำเข้า 3) กระบวนการ และ4)ผลสัมฤทธิ์ ประเมินความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

2) คู่มือระบบการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากลสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่พัฒนาขึ้น มี 1 เล่ม ประกอบไปด้วย 4 บท ดังนี้ บทที่ 1 ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บทที่ 2 ระบบการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานสากลสู่การเป็นประชาคมอาเซียน บทที่ 3 การดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และบทที่ 4  การติดตามและประเมินผล ประสิทธิภาพคู่มือระบบฯประเมินตามแบบจำลองซิปป์ ซึ่งผลการประเมินด้านบริบท พบว่าคู่มือระบบมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินกิจกรรมและแบบประเมินการจัดฝึกอบรม มีค่าเท่ากับ 0.82 และ 0.96 ตามลำดับและมีความสอดคล้องทุกรายการ ผลการประเมินกระบวนการ พบว่า กิจกรรมการฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.05 และการประเมินการจัดฝึกอบรม มีความเหมาะสมในระดับมาก ผลการประเมินผลผลิต พบว่า ผลการประเมินติดตามผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการนำระบบไปใช้ในสถานศึกษา พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากและผู้บริหารสถานศึกษาเป้าหมายมีความคิดเห็นต่อการนำระบบไปใช้ในสถานศึกษา ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด


KeywordsFull Text: PDF (ภาษาไทย)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


--------------------------------------------------------------------------------------------------
© Copyright -สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ10800
โทรศัพท์ : 0-2586-9017, 0-2585-2655, 0-2585-7590
โทรสาร : 0-2585-7590
www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal
e-Mail : jtna@kmutnb.ac.th