Page Header

การพัฒนาสมรรถนะอาชีพช่างไฟฟ้าโรงงาน โดยใช้โครงงานวิชาชีพเป็นฐาน ระบบทวิภาคี สำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายพีรพงษ์ พันธ์โสดา, สมศักดิ์ ลิลา, สมพงษ์ ปั้นหุ่น

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะอาชีพช่างไฟฟ้าโรงงาน สำหรับนักศึกษา โดยใช้โครงงานวิชาชีพเป็นฐาน (Project Based Learning) ระบบทวิภาคีประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นการกำหนดสมรรถนะใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  2) ขั้นการวัดสมรรถนะใช้ทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ (Modern Test Theory) และ 3) ขั้นการสร้างรูปแบบพัฒนาสมรรถนะโดยใช้โครงงานวิชาชีพเป็นฐาน ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเองระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะอาชีพช่างไฟฟ้าโรงงานประกอบด้วย 10 สมรรถนะ แบบวัดสมรรถนะมีค่าพารามิเตอร์และสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงตามเกณฑ์ รูปแบบที่สร้างขึ้นสามารถนำไปใช้พัฒนาสมรรถนะอาชีพช่างไฟฟ้าโรงงาน ได้ตามวัตถุประสงค์ 


KeywordsFull Text: PDF (ภาษาไทย)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


--------------------------------------------------------------------------------------------------
© Copyright -สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ10800
โทรศัพท์ : 0-2586-9017, 0-2585-2655, 0-2585-7590
โทรสาร : 0-2585-7590
www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal
e-Mail : jtna@kmutnb.ac.th