Page Header

การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการการผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประวิทย์ สุดประเสริฐ, ปาณิศา แก้วสวัสดิ์, ปรัชญนันท์ นิลสุข, วีระพล โมนยะกุล

Abstract


ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใน “โครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้า ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ที่ทำการติดตั้งในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ  เมื่อปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2548 จำนวน 203,000 ชุด ร้อยละ 30  มีปัญหาจากการใช้งาน เมื่อระยะเวลาผ่านไป 2 ถึง 4 ปี  การสำรวจการใช้งานในปี พ.ศ. 2555 โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินพบว่าอุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานในการผลิตไฟฟ้าได้ จำนวน 60,900 ชุด งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยปัญหาการจัดการ และการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล  2) วิเคราะห์ปัจจัยการจัดการ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล  3) พัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 4) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล 5) ศึกษาผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล วิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 10 ขั้นตอน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้มี 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจำนวน 20 คน กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในโครงการระบบไฟฟ้า [Solar Home System] จำนวน 394 ครัวเรือน กลุ่มเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 90 อบต. ทั้ง 3 กลุ่มได้จากการเลือกแบบเจาะจงด้วยการกำหนดคุณสมบัติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม  แบบทดสอบ และใบงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบ และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยพบว่า 

     1. การศึกษาสภาพการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วยตัวแปรปัจจัยปัญหา  30  ตัวแปร  จัดองค์ประกอบใหม่ที่สำคัญได้  6  องค์ประกอบ 

    2. ปัจจัยการจัดการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ในด้านข้อมูลปฐมภูมิจำนวน 34  ตัวแปร  จัดองค์ประกอบใหม่ที่สำคัญได้  5 องค์ประกอบ  จากองค์ประกอบทั้ง 5  ของงานวิจัยนี้  องค์ประกอบที่เป็นผลทำให้ระบบไฟฟ้าในโครงการ SHS เกิดความเสียหายมี 2 องค์ประกอบใหญ่ คือ  องค์ประกอบที่ 1  ปัญหาจากอุปกรณ์วัสดุที่ไม่มีคุณภาพ  มี 23 ตัวแปร ที่สร้างความสูญเสียแก่ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  และองค์ประกอบที่  5 ปัญหาจากการที่ไม่มีความรู้  ในโครงการ SHS  มีตัวแปรปัญหาทั้งสิ้น 10 ตัว

  3.  กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ  การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ใช้หลักสูตรระยะสั้น ในภาคทฤษฎี  และภาคปฎิบัติการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์  มาเป็นพลังงานไฟฟ้า  ที่เกี่ยวกับการออกแบบ  การติดตั้ง  การใช้งาน การบำรุงรักษา และการประยุกต์ใช้งาน  โดยออกแบบมาจาก 5 องค์ประกอบ  มีเอกสารการเรียนรู้  มีใบเนื้อหา  ใบงาน  แบบทดสอบก่อน  และหลังการเรียนรู้

             4.  การถ่ายทอดเทคโนโลยี  การจัดการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล  รูปแบบการถ่ายทอดด้านใบเนื้อหา  ใช้ทฤษฎีในการเรียนรู้ของ  ซิปป้า (Cippa Model)  ในใบงานปฎิบัติ   ใช้รูปแบบการฝึกภาคปฎิบัติของซิมพ์ซัน (Model Based on Simpson’s Processes)  มาใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรระยะสั้น  

                     5.  ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี  การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล  ประสิทธิภาพของหลักสูตร  ที่ประกอบด้วยใบเนื้อหา  ใบงาน  และแบบทดสอบ  ได้ผลประสิทธิภาพที่ 83.22/88.75  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่เข้ารับการฝึก  มีความรู้  ความเข้าใจ  การเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้  อย่างมีนัยสำคัญทางการศึกษาที่ระดับ .01

                    งานวิจัยนี้  สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหา  ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้ใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และยั่งยืน  และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปบูรณาการใช้ในโครงงานต่าง ๆ ที่ใช้แผงโซลาร์เซลล์ในการผลิตไฟฟ้าได้

KeywordsFull Text: PDF (ภาษาไทย)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


--------------------------------------------------------------------------------------------------
© Copyright -สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ10800
โทรศัพท์ : 0-2586-9017, 0-2585-2655, 0-2585-7590
โทรสาร : 0-2585-7590
www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal
e-Mail : jtna@kmutnb.ac.th