Page Header

แบบจำลองความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟสดของผู้บริโภคชาวไทย

ณฐา เศวตนรากุล, รังสรรค์ แสงสุข, ธัญปวีณ์ รัตน์พงศ์พร, ทวีศักดิ์ รูปสิงห์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟสดของผู้บริโภค (2) ศึกษาอิทธิพลของลักษณะของผู้บริโภค  ส่วนประสมการตลาดต่อความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟสดของผู้บริโภค (3) ศึกษาผลกระทบปฏิสัมพันธ์ ของตัวแปรความจงรักภักดี  วิถีชีวิต ต่ออิทธิพลของ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดต่อความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟสดของผู้บริโภคชาวไทย (4) เพื่อพัฒนาแบบจำลองความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟสดของผู้บริโภคชาวไทย

          รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสมผสาน ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยทำการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 ท่าน   เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟสดของผู้บริโภค และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริโภคร้านกาแฟสดจำนวน 10 ราย  การวิจัยเชิงปริมาณ  ได้ทำการสำรวจ ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์กาแฟสดที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ จำนวน 937 ราย จำแนกเป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์กาแฟสดระดับมาตรฐาน 458 ราย ร้านระดับสูงจำนวน 479 ราย  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการประมวลข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ

          ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ระดับความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟสดของผู้บริโภคชาวไทยอยู่ในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ยการดื่มกาแฟ เท่ากับ 20.85 แก้ว/เดือน หรือ ประมาณ 250 แก้ว/ปี

          2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟสดของผู้บริโภคชาวไทย คือ อายุกับรายได้  ส่วนประสมทางการตลาดด้าน ผลิตภัณฑ์  สถานที่ และการสื่อสารทางการตลาดส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟสดของผู้บริโภคชาวไทย  ความจงรักภักดีต่อตราของผู้บริโภคส่งผลให้อิทธิพลของผลิตภัณฑ์และสถานที่ ที่มีต่อความต้องการซื้อกาแฟสดเพิ่มขึ้น วิถีชีวิตของผู้บริโภคเพิ่มอิทธิพลของผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการตลาดต่อความต้องการซื้อกาแฟสด


KeywordsFull Text: PDF (ภาษาไทย)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


--------------------------------------------------------------------------------------------------
© Copyright -สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ10800
โทรศัพท์ : 0-2586-9017, 0-2585-2655, 0-2585-7590
โทรสาร : 0-2585-7590
www.ited.kmutnb.ac.th/ejournal
e-Mail : jtna@kmutnb.ac.th