Page Header

การวิเคราะห์ทางด้านการลงทุนและเทคนิคเพื่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กรณีศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย
The Investment and Technical Analysis of Solar Power Plant Development Case Study in Mukdahan Province, Thailand

Withawint Srisuriyajan, Chaiyapon Thongchaisuratkrul

Abstract


งานวิจัยนี้นำเสนอการวิเคราะห์ทางด้านการลงทุนและเทคนิคในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษาดังกล่าวเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย งานวิจัยนี้นำเสนอกระบวนการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมโดยมีการพิจารณาทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และทางด้านเทคนิค ปัจจัยที่ทำการศึกษาประกอบไปด้วย ต้นทุนการลงทุน ค่าพลังงานแสงอาทิตย์ ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ ชนิดแผงโซล่าเซลล์ ชนิดของอินเวอร์เตอร์ ผลกระทบจากสภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อประสิทธิภาพ ขนาดพื้นที่ติดตั้งและระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่รองรับ โดยแผงโซล่าเซลล์ที่ใช้ได้ถูกจัดระดับโดยมีดัชนีชี้วัดในระดับ Tier 1 และมีการรับประกันผลิตภัณฑ์มากกว่า 10 ปี โดยมีประกันประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าตลอดระยะเวลา 25 ปี ซึ่งการลดลงของพลังงานไฟฟ้าอันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของแผงน้อยกว่า 0.8% ต่อปี หรือรวมกันแล้วไม่เกินกว่า 20% ประเภทอินเวอร์เตอร์ที่ใช้เป็นประเภทที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้ควรมีใบรับประกันเครื่องจากโรงงานการผลิต 5 ปีขึ้นไป และต้องได้รับการรับรองโดยมีดัชนีชี้วัดในระดับ Tier 1 ขนาดพื้นที่ในการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้นำเสนอนี้มีขนาด 7,000 ตารางเมตร ตำแหน่งการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้องไม่ถูกบดบังจากต้นไม้ วัตถุ หรืออาคารจนทำให้เกิดเงาที่แผงโซลาเซลล์ โดยพื้นที่ต้องไม่อยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นมากและไม่มีฝนตกชุกเกินไป พื้นที่ควรมีลักษณะราบเรียบและไม่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต้องอยู่ใกล้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อง่ายต่อการเชื่อมต่อและยังช่วยลดต้นทุนในการเชื่อมต่อ ขณะเดียวกันต้องมั่นใจได้ว่าระบบโครงข่ายไฟฟ้าบริเวณนั้นมีความต้องการโหลดที่ตรงกับกำลังการผลิต จากผลการศึกษากรณีตัวอย่าง (โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มุกดาหาร) พบว่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยที่ผลิตได้คือ 1,506,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี มีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) คือ 13.5% ค่าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นผิวมากกว่า 4.1 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อวัน ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Performance Ratio) มากกว่า 76.26%

This research presents both investment and technical aspects of solar power plant. The one mega-Watt solar power plant, located in Mukdahan province, Thailand, is used as case study. The right process is proposed. Both economic and technical is considered. Interested parameters consist of investment cost, solar radiation, power energy, PV module, type of inverter, environmental impact, area size and the grids connection. PV module must be indexed by 1st tier manufacturing and workmanship warrantee is more than 10 years. Degradation grad warranty must be less than 0.8% per year in the term of long period 25 year. It is not over 20% along period. Inverter type must be pure sine wave grid connected and it should have warrantee from original manufacturing 5 years above and indexed by 1st tier. The area size should be more than 7,000 m2. The site location must not be obstructed by building, trees, or tall objects. The site must not be prone too dust and rain. The area must be flat and not prone flood. The plant must be near connecting grids and sufficient grid capacity. From the result of case study (Mukdahan plant), it shows average output power energy is 1,506,000 kWh/year. In conclusion, it is found that project has equity internal rate of return (IRR) is more than 13.5%. The surface solar radiation is more than 4.1 kWh/m2/day. The power energy after Commercial Operation Date (COD) has performance ratio is more than 76.26% (PR ratio).


KeywordsFull Text: PDF

DOI: 10.14416/j.kmutnb.2020.03.004

ISSN: 2465-4698