Page Header

กลยุทธ์การจัดการสู่ความเป็นเลิศในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
Management Strategies for Achieving Sustainable Excellence in the Industrial Business Sector

Wisut Noo-ngam, Thanin Silpcharu

Abstract


การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม มีผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ยั่งยืน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแบบกลยุทธ์การจัดการสู่ความเป็นเลิศในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ดำเนินการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สำรวจข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านระบบคุณภาพในองค์กร จำนวน 500 ราย ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การจัดการสู่ความเป็นเลิศ ด้านผู้นำ ได้แก่ การประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม ด้านมุ่งเน้นลูกค้า ได้แก่ ยึดมั่นในคำสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า ด้านการวางแผน ได้แก่ มีแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องในทิศทางเดียวกับเป้าหมายขององค์กร ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ มีกระบวนการป้องกัน และกู้คืนจากการถูกโจมตี และด้านพนักงาน ได้แก่ การสร้างให้พนักงานมีทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ความสำคัญต่อกลยุทธ์การจัดการสู่ความเป็นเลิศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบจำลองสมการโครงสร้างที่ได้พัฒนาขึ้นพบว่า ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าระดับความน่าจะเป็นของไคสแควร์ 0.064 ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ 1.118 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง 0.949 และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน 0.015

To increase the efficiency of management performance within the industrial business sector is the foundation of the Gross Domestic Product (GDP) growth rate, indicating the country’s economic stability which influences our long-term competitiveness against global competitors. The objective of this research is to investigate management strategies to achieve operational excellence for corporate sustainability in the industrial business sector. Quantitative and qualitative research methods were employed. The quantitative data were obtained from a questionnaire survey replied by 500 quality managers, whose roles and responsibilities are associated with quality management and corporate sustainability considerations. Descriptive and inferential statistics were used in the research process. As a result, strategies for achieving excellence for the industrial business sector encompass these elements: Leadership (ethical conduct and legal compliance); Customer-focused strategy (keeping promises made to customers); Planning (well-developed strategic planning aligned with the corporate goals to achieve excellence; Digital literacy (ability to utilize technology, cyber security with detection of incidents and well-structured recovery plans against sophisticated cyber-attacks); and Employee engagement strategy (instilling a positive attitude into employees by enhancing their motivation, endorsing company loyalty, and maintaining a sense of employee ownership). Through performing hypothesis tests, significant differences are revealed among business sizes, i.e. small, medium and large-sized companies regarding the importance provided to strategic management aspects to achieve sustainable corporate excellence in the industrial business sector (p<0.05). The analysis of the developed structure equation model showed that it was in accordance and in harmony with the empirical data and passed the evaluation criteria. Its Chi-square probability level, relative Chi-square, goodness of fit index and root mean square error of approximation were 0.064, 1.118, 0.949 and 0.015, respectively. The statistical significance of this study was set at 0.05.


KeywordsFull Text: PDF

DOI: 10.14416/j.kmutnb.2020.09.002

ISSN: 2465-4698