Page Header

การออกแบบและสร้างต้นแบบระบบควบคุมการเดินรถสำหรับระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ
Design and Implementation of an Automated People Mover Control System Prototype

Banri Khemkladmuk, Thanatchai Kulworawanichpong, Surachai Wingfookeat

Abstract


บทความนี้ได้กล่าวถึงการพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมการเดินรถสำหรับระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover: APM) ด้วยการนำโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (Programmable Logic Control; PLC) และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ มาประยุกต์ใช้สำหรับควบคุมรูปแบบการเคลื่อนที่ของรถแบบโวลต์/เฮิตซ์ (V/F control) ให้มีลักษณะที่สอดคล้องกับรูปแบการทำงานที่กำหนดเอาไว้ 3 รูปแบบ ได้แก่ การเร่งความเร็วขณะที่รถเริ่มเคลื่อนออกจากสถานีต้นทาง การรักษาความเร็วให้คงที่ในขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่อยู่ระหว่างสถานีต้นทางและปลายทาง และการลดความเร็วในขณะที่รถเข้าจอดที่สถานีปลายทาง โดยในที่นี้ได้นำเสนอระบบให้อยู่ในรูปของชุดจำลองขนาดเล็กที่ประกอบด้วยระบบควบคุมย่อยทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ ระบบแสดงตำแหน่งการเคลื่อนที่ของรถ (ส่วนที่ใช้เป็นทางวิ่ง) ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของรถ (ส่วนที่ใช้เป็นรถ) และศูนย์กลางควบคุมระบบ (ส่วนที่ใช้เป็นห้องควบคุม) เพื่อทดสอบสมรรถนะการทำงานของระบบว่าสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของรถให้มีลักษณะที่สอดคล้องกับรูปแบบที่กำหนดเอาไว้หรือไม่ จากการทดสอบชุดจำลองพบว่ารถสามารถเคลื่อนที่ในโหมดควบคุมการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติและโหมดควบคุมการเคลื่อนแบบฉุกเฉินบนทางวิ่งที่สร้างขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 5.86 เมตรต่อวินาที ซึ่งเกิดความผิดพลาดในการทำงานอันเกิดมาจากอุปกรณ์ที่นำมาประกอบขึ้นเป็นระบบทั้งหมดเพียง 0.75–10% ของการทดสอบควบคุมระบบทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าหากทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่นำมาประกอบเป็นต้นแบบระบบควบคุมการเดินรถนี้ให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจำทำให้ในอนาคตเราสามารถออกแบบและสร้างระบบ APM ขึ้นเองในประเทศได้

This article develops a control system prototype of an Automated People Mover (APM) by using the Programmable Logic Controller (PLC) and applying V/F control in APM’s drive control according to three driving modes: 1) accelerating at the first station, 2) maintaining a constant velocity, and 3) reducing a velocity or braking during approaching the final station. The APM scale-downed control system prototype created in this study consists of the vehicle positioning system (a running track with positioning sensors), vehicle control system (a small testing vehicle), and system control center. This system prototype is used to test the effectiveness of the proposed APM’s automatic control system. The test results showed that the testing vehicle could move automatically as controlled in both automatic control mode and emergency mode with the highest speed at 5.86 meters per second. The error caused by the system prototype during the test was only 0.75–10% of all system control tests. In addition, the small-scale prototype of the control system effectively worked in the test, thus it can be adopted in a real APM control system and Thailand could potentially develop its own APM automated system in the future.


Keywords[1] Mass Rapid Transit Authority of Thailand. (2020, April). About MRTA. [Online]. Available: https:// www.mrta.co.th/en/about_mrta/

[2] POST REPORTERS. (2020, April). Light transit, tram plans 'make progress' in 5 centres. [Online]. Available: https://www.bangkokpost. com/thailand/general/1416634/light-transit-tram -plans-make-progress-in-5-centres

[3] P. Chiradeja and A. U-kaew. (2017). The study and development of standards and manuals for design, construction, and maintenance of railway track. Office of Transport and Traffic Policy and Planning. Bangkok, Thailand. [Online]. Available: http://www.otp.go.th/uploads/ tiny_uploads/ProjectOTP/2560/Project 06/ExsumEng.pdf

[4] W. Wanwises. (2014, July). The Path to Development of High Speed Rail Project in Thailand. The Secretariat of The Senate. Bangkok, Thailand. [Online]. Available: http://library.senate.go.th/document/ Ext6022/6022896_0002.PDF

[5] P. Sirisoponsilp, W. Sanyalukluechai, and W. Hirun. (2011, Jan.-Jun.). The development of Mass Rapid Transit in Thailand. Journal of Transportation and Logistics. [Online]. 3(1), pp. 11–17. Available: http://www.cuti.chula. ac.th/t-wwwroot/journals/old/translog6/ p2.pdf

[6] H. Gerland and H. Zemlin, “Development status of automated guideway transit (AGT) systems in Europe and Japan,” IEEE Vehicular Technology Conference, vol. 30, pp. 448–456, 1980.

[7] B. Hansen, Jr. E. Latham, D. Gray, and S. Shogan, “The Detroit People Mover: Technology upgrades and rehabilitation plans on a middle-aged urban AGT,” in Proceedings IEEE/ASME Joint Railroad Conference, 2003, pp. 91–97.

[8] M. Kashiwa, H. Mochidome, and A. Yamamoto. (2020, May). Automated People Mover “Crystal Mover” for Singapore Changi International Airport. [Online]. Available: https://www.mhi.co. jp/technology/review/pdf/e442/e442010.pdf

[9] N. Tuaycharoen. (2020, May). Thailand 4.0. [Online]. Available: https://www.9experttraining.com/ articles/thailand-4.0

[10] T. Hongtong. (2020, May). AoT gives airport expansion okay. [Online]. Available: https:// www.bangkokpost.com/thailand/general/ 1798589

[11] D. Briginshaw. (2020, May). Bangkok Gold Line peoplemover to have Tetra system. [Online]. Available: https://www.railjournal.com/passenger/ metros/bangkok-gold-line-peoplemoverto- have-tetra-system

[12] C. J. Goodman, “Train performance and simulation,” Fourth Vocation School on Electric Traction System, IEE Power Division, 1997.

[13] T. Kulworawanichpong, “Multi-train modeling and simulation integrated with traction power supply solver using simplified Newton-Raphson method,” Journal of Modern Transportation, vol. 23, pp. 241–251, 2015.

[14] T. Kulworawanichpong, “Optimising AC electric railway power flow with power electronic control,” Ph.D. dissertation, University of Bimingham, UK, 2003.

[15] L. Battistelli, F. Ciccarelli, D. Lauria, and D. Proto, “Optimal design of DC electrified railway stationary storage system,” in Proceedings International Conference on Clean Electrical Power, Capri, 2009, pp. 739–745.

Full Text: PDF

DOI: 10.14416/j.kmutnb.2021.11.006

ISSN: 2985-2145