Page Header

เปรียบเทียบการประเมินระยะเวลาของกระบวนการและระยะเวลาของโครงการโดยการประมาณการและการใช้โปรแกรมคอสมอส กรณีติดตั้งระบบผลิตน้ำใช้ในอุตสาหกรรม
Comparison of Process and Project Duration Assessment Approaches for an Industrial Water-system Installation Pro

Jirawat Damrianant

Abstract


งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้การจำลองสถานการณ์โดยใช้โปรแกรมคอสมอส (COSMOS) กับวิธีประมาณการ ในการประเมินระยะเวลาของกระบวนการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับระบบผลิตน้ำใช้ในอุตสาหกรรม พร้อมทั้งเปรียบเทียบระยะเวลาติดตั้งระบบผลิตน้ำใช้ดังกล่าวในภาพรวมของทั้งโครงการด้วย จากการศึกษาพบว่าระยะเวลาการติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้จากการจำลองสถานการณ์เท่ากับ 4.3 วัน ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับระยะเวลาการติดตั้งจริงคือ 4 วัน มากกว่าระยะเวลาที่ได้จากการประมาณการซึ่งเท่ากับ 5 วัน นอกจากนั้นเวลาที่ได้จากการจำลองสถานการณ์สามารถนำมาใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายของกระบวนการติดตั้งอุปกรณ์ ซึ่งส่งผลให้การประเมินค่าใช้จ่ายมีค่าลดลง 14 % จากการประมาณการ และมีความใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตั้งจริงมากยิ่งขึ้น ในส่วนของการจำลองสถานการณ์สำหรับโครงการได้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนคือการจำลองสถานการณ์ทั้งโครงการในขั้นตอนการวางแผน และการจำลองสถานการณ์ทั้งโครงการในช่วงของการติดตั้งจริง ในขณะเดียวกันได้ใช้วิธีสายงานวิกฤต (CPM) หาระยะเวลาทั้งหมดของโครงการอีกทางหนึ่งด้วย เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาดำเนินการของทั้งโครงการที่ได้จากการจำลองสถานการณ์กับระยะเวลาที่ได้จากวิธีสายงานวิกฤต พบว่าผลลัพธ์ด้านระยะเวลาทั้งหมดของโครงการจากการจำลองสถานการณ์มีความสอดคล้องกับระยะเวลาที่ได้จากวิธีสายงานวิกฤตทั้งในขั้นตอนการวางแผนและขั้นตอนการติดตั้งจริง

This research's primary objective was to compare two process and project duration-assessment approaches: conventional estimation and COSMOS simulation. A project involving the installation of an industrial water system was used for the comparison. The results indicated that the installation duration predicted from the simulation was 4.3 days which is close to the actual duration of 4 days. In contrast, the time from the estimation was 5 days. The simulation result was also used to estimate the equipment installation process costs, which results in a 14% reduction from the estimated expenses. The reduced cost is close to the costs incurred from the actual installation. For the project simulation, the simulation approach was used for both the planning and actual installation phases. Simultaneously, the Critical Path Method (CPM) was implemented to find the project duration. In comparison, the project durations of both stages obtained from the simulation are the same as those calculated using the CPM.


KeywordsFull Text: PDF

DOI: 10.14416/j.kmutnb.2022.06.004

ISSN: 2465-4698