Page Header

Vol 33, No 3 (2023)

July-September

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

การกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในฟาร์มปศุสัตว์: ผลพลอยได้จากการเลี้ยงด้วยหญ้าเนเปียร์
Offensive Odor Elimination in Livestock Farm: By-products of Napier Grass Fed
PDF
Wattana Aschariyaphotha , Kitti Bodhipadma และ Sompoch Noichinda ID. 233-006519

บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Research Articles )

การประเมินกำลังต้านแผ่นดินไหวของอาคารโดยคำนึงถึงโครงสร้างฐานรากเสาเข็ม
Seismic Evaluation of Building Considering Pile Foundation
PDF
Preeda Chaimahawan , Somboon Shaingchin , Thanakorn Chompoorat , Thanakit Thepomorg และ Rattapon Ketiyot ID. 233-014915
การประเมินความผิดพลาดของการติดตั้งสลักย้ำอากาศยานด้วยการวิเคราะห์ต้นไม้แห่งความล้มเหลว
Failure Assessment of Aircraft Rivet Installation Using Fault Tree Analysis
PDF
Nuttakorn Trirattanawananon และ Prachuab Klomjit ID. 233-024967
การประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษา: พื้นที่ราบน้ำท่วม คงเซโดน จังหวัดสาละวัน สปป. ลาว
Flood Risk Assessment under Climate Change: Study Case Khongsedon Floodplain, Salavan Province, Lao PDR
PDF
Nitphone Senganatham , Sudsaisin Kaewrueng , Poonsak Miphokasap , Somruthai Tasaduak และ Wutthida Rattanapichai ID. 233-034973
A Study on the Protection Approaches of Sulphate and Chloride Solutions Affecting on Coastal Reinforced Concrete Sub-Structures by Using Analytic Hierarchy Process and Simple Additive Weighting PDF
Surangkana Trangkanont , Paradorn Khanongsuwan และ Sirawit Rittapai ID. 233-045083
การสั่นอิสระในระนาบและนอกระนาบของท่อลำเลียงของไหลแบบคาร์ทีนารีในทะเลลึก
In-plane and Out-of-Plane Free Vibrations of Deepwater Catenary Riser
PDF
Chisanuphong Suthumma , Karun Klaycham และ Weeraphan Jiammeepreecha ID. 233-054893
ความสามารถในการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ของถ่านชีวภาพที่ผลิตจากชีวมวลเหลือใช้
Hydrogen Sulfide Adsorption Capability of Biochar Produced from Residual Biomass
PDF
Rajittra Tantarew , Pruk Aggarangsi และ Rotsukon Jawana ID. 233-065146
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำตาปีโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลอง SWAT
Impacts of Climate Change on Streamflow in Tapi River Basin Using SWAT Model
PDF
Saimai Hoomgratok , Ketvara Sittichok และ Jutithep Vongphet ID. 233-074835
พฤติกรรมของมอร์ต้าเสริมเส้นใยเหล็กภายใต้แรงระเบิด
Behaviors of Steel Fiber Reinforced Mortar Subjected to Blast Impaction
PDF
Buchit Maho , Gritsada Sua-Iam , Sittisak Jamnam , Apisit Techaphatthanakon , Piti Sukontasukkul , Amornthep Somrat และ Peerasak Aemlaor ID. 233-085357

บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science Research Articles)

Anderson-Darling Parameter Estimation of the Marshall-Olkin Length-Biased Exponential Distribution with Applications in Engineering and Environment PDF
Darika Yamrubboon และ Areeya Sudsuk ID. 233-095128
Comparison of Vehicle-Routing for Grocery Car Service (Rod Phum-punag) by Applying the Travelling Salesman Problem with the Saving Algorithm, the Nearest Neighbor Algorithm, and the Microsoft Excel Solver: A Case Study of Service Area in Nong Bua Sala Sub PDF
Worapon Arree , Nattiya Wonglakorn , Ratirat Aunsawat , Surachet Kaewfai และ Chat Phayungwiwatthanakoo ID. 233-105169
การพัฒนาสารเคลือบชีวภาพฐานเซลลูโลสจากเยื่อกาบกล้วยและคุณลักษณะที่ส่งผลต่องานพิมพ์ระบบดิจิทัล
The Development of a Bio Cellulose-based Coating From Banana Stem Pulp and the Characteristics Resulted in Digital Printing Systems
PDF
Akaradate Tongsawang , Surachai Khankaew , Kantapatana Wongsrihadsray และ Jirawatana Pongpeera ID. 233-115149
การเพิ่มผลผลิตปลาทูน่าสายพันธุ์ Skipjack (Katsuwonus pelamis) ในกระบวนการนึ่งปลาเพื่อผลิตเป็นอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง
Increasing Production Yield of Skipjack Tuna (Katsuwonus pelamis) During Pre-Cooking Process for Pet Food
PDF
Nattawut Mangkang , Pakkawat Detchewa , Patcharee Prasajak , Naphatsorn Meerod , Chariya Kongphet และ Pheeraphat Sirawathanakhul ID. 233-125121
Structure Elucidation and Antioxidant Activity Screening of Prodigiosin-like Pigment Produced from Actinobacteria B7 (Streptomyces spectabilis) PDF
Naruemol Thurnkul , Aroon Jankam และ Kanjana Wongkrajang ID. 233-135127
Dynamic Mathematical Modeling of Static Granular Bed Reactor-Granular Activated Carbon (RSGBR-GAC) with Recirculation Flow for Domestic Wastewater Treatment PDF
Wuthikorn Saikaew , Rattapol Suksomboon และ Laongdaw Poosumrong ID. 233-144992
ผลกระทบจากราคาสปอตและราคาฟิวเจอร์ในการขนส่งน้ำมันเครื่องบิน: กรณีศึกษาเส้นทางการขนส่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
The Impact of Spot and Futures Price in Allocating Jet Fuel: A Case Study of Southeast Asia Routes
PDF
Saowanit Lekhavat และ Nakorn Indra-payoong ID. 233-154913
Effects of Enzyme Concentrations and Digestion Time on Degree of Hydrolysis and Chemical Properties of Protein Hydrolysate from Black Soybean Using Alcalase Enzyme PDF
Gochakorn Kantakas , Pairote Wiriyacharee , Rewat Phongphisutthinant และ Supakit Chaipoot ID. 233-165055
อิทธิพลของแคลเซียมคาร์บอเนตต่อสมบัติเชิงกลและต้นทุนการผลิตของวัสดุพอลิแลคติกแอซิดไบโอคอมพอสิต
Influence of Calcium Carbonate on Mechanical Properties and Production Costs of Polylactic Acid Biocomposite Material
PDF
Suding Kaday , Rattanawadee Hedthong และ Thorsak Kittikorn ID. 233-175219

บทความวิจัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Research Articles )

กรอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับเกษตรกรสวนยางพาราในประเทศไทย
A Technology Transfer Framework for Rubber Farmers in Thailand
PDF
Patompong Chabplan , Nalinpat Bhumpenpein และ Mathuros Panmuang ID. 233-184888
Developing a System to Control the Movements of a Hospital Bed Position and Notification Alarm When the Patient Gets Out of Bed Through the Mobile Telephone Application PDF
Skul Kamnuanchai ID. 233-195143
The Development of Augmented Reality Application for the Historical Tourism Sites following the Trace of King Rama V in Songkhla Province PDF
Thidapath Anucharn และ Phitsanu Anucharn ID. 233-205152
เพกาซัส: ระบบแนะนำเกมรายบุคคล
PEGASUS: Personalized Game Suggestion System
PDF
Jutarat Rungwarin , Jitimon Angskun และ Thara Angskun ID. 233-215106

บทความวิจัย ด้านสถาปัตยกรรม (Architecture Research Articles)

เกณฑ์การจัดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19
The Spatial Criteria within the Field Hospitel for COVID 19 Patients
PDF
Annop Polchana และ Chatchai Mingmalairak ID. 233-225124

บทความวิจัย ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Development Research Articles)

The Executive Development Model for the Entry into Director’s Position of the Trans-international Joint Venture Energy Industrial Company in the Age of Digitalization PDF
Rosaya Teinwan , Supatta Pinthapataya และ Teravuti Boonyasopon ID. 233-235210
การพัฒนารูปแบบสมรรถนะของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของไทยรองรับยุคไทยแลนด์ 4.0
Developing a Competency Framework to Empower SME Agro-Processing Entrepreneurs in Response to Thailand 4.0 Era
PDF
Phakhawat Raksri , Teravuti Boonyasopon , Somnoek Wisuttipaet และ Suchart Siengchin ID. 233-245157
การพัฒนารูปแบบสมรรถนะผู้บริหารด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างอุตสาหกรรมระบบราง
The Development of the Essential Competency Model for Safety Manager in Construction in the Railway Industry
PDF
Pitisan Inthapichai , Somnoek Wisuttipaet , Theerawat Boonyasopon และ Preeda Attawinijtrakarn ID. 233-255290

บทความวิชาการ (Academic Article)

ฐานความรู้เพื่อการประเมินการกัดเซาะภายในเขื่อนดินถม
Knowledgebase for Evaluation the Internal Erosion on Embankment Dam
PDF
Wiphada Saejiaw , Warakorn Mairiang , Bunpoat Kunsuwan , Chinoros Thongthamehart และ Siriporn Thongjaeng ID. 233-264897
บทความปริทัศน์: งานวิจัยการรู้จำการกระทำของมนุษย์ด้วยการเรียนรู้เชิงลึก
Human Action Recognition in Deep Learning Aspect: Review Article
PDF
Tanakon Sawanglok และ Pokpong Songmuang ID. 233-274840
แบบจำลองสำหรับค่าสุดขีด: แบบจำลองสถิติอันดับ r อันดับที่ใหญ่ที่สุด
Extreme Value Model: The r Largest Order Statistic Model
PDF
Pannarat Guayjarernpanishk , Prapawan Senapeng และ Piyapatr Busababodhin ID. 233-285155

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 2566 PDF
ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 2566

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ISSN: 2985-2145