Page Header

Vol 24, No 3 (2014)

September-December

Table of Contents


บทความวิจัย (Research Article)

ประสิทธิภาพของการบำรุงรักษาโดยใช้สารไซเลนบนโครงสร้างคอนกรีตที่อยู่ภายใต้ การแปรผันตามเวลาของสิ่งแวดล้อมคลอไรด์ในประเทศไทย PDF
อรุษ เพชรเชิดชู 443-455
ผลกระทบของอุปสรรคในงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน: กรณีศึกษา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง PDF
สุริโย บุมี และ วรรณวิทย์ แต้มทอง 456-466
การสืบสวนและเปรียบเทียบกำลังสูญเสียที่แกนเหล็กและการรบกวนทางเสียงของเหล็กไม่เรียงแนวรีดเมื่อแหล่งจ่ายเป็นพีดับเบิ้ลยูเอ็มแบบไบโพลาร์และแบบยูนิโพลาร์ PDF
โอภาส ศิริครรชิตถาวร และ สิริวิช ทัดสวน 467-480
การจำลองสถานการณ์การอัดรีดยางคอมพาวด์แผ่นผ่านแม่พิมพ์ PDF
สุทธินันท์ ลีวุฒินันท์ , ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์ และ วิบูลย์ เลิศวิมลนันท์ 481-491
การศึกษาวิธีการฉีดขึ้นรูปพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงผสมสารพอง PDF
ปิยนุช คำฝอย , สุรศิษฐ์ โรจนนันต์ และ สิริพร โรจนนันต์ 492-502
การจัดการการจราจรข้อมูลบนเครือข่ายโอเอสพีเอฟ ด้วยวิธี Branch Exchange PDF
กายรัฐ เจริญราษฎร์ และ ทิชากร สำรองทรัพย์ 503-511
การประยุกต์ใช้คิวเอฟดีเพื่อค้นหาคุณลักษณะและออกแบบระบบต้นแบบเพื่อการทำนายผลผลิตพืชไร่ PDF
ขนิษฐา กุลนาวิน , ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์ , ชมัยพร เจริญพร และ ภัทรสินี ภัทรโกศล 512-525
การประยุกต์ใช้วิธีการเชิงพันธุกรรม สำหรับปัญหาเส้นทางการขนส่งของโรงกำจัดซากไก่ PDF
นพรุจ สังข์แป้น และ สุรพงษ์ ศิริกุลวัฒนา 526-536
การปรับปรุงพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงาน: กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม PDF
อาทิตยา เพชรวรพันธ์ และ จิตรา รู้กิจการพานิช 537-548
การพัฒนาระบบการประเมินต้นทุนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตคอยล์สปริงสำหรับยานยนต์ PDF
อิงดาว วิมล และ สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน 549-559
วิธีการเชิงพันธุกรรมสำหรับการวิเคราะห์ปัญหาตำแหน่งที่ตั้งเพื่อการจัดการซากคอมพิวเตอร์ในอนาคต PDF
อภิชล กำเนิดว้ำ , วนิดา รัตนมณี , รัญชนา สินธวาลัย และ วรรณรัช สันติอมรทัต 560-573
การเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้จากน้ำมันไบโอดีเซลและการควบคุมกำจัด PDF
สาวิตรี วทัญญูไพศาล และ ถวิลวงศ์ คูหาก้องเกียรติ 574-584
การผลิตแฮมสุกจากปลาดุกอุยเทศ PDF
สุธิดา อัครชนียากร , สุธาสินี ปริญญาณัฏฐ์ และ ฉัตรชนก กิจทวี 585-595
การวิเคราะห์ปริมาณสารตกค้างไดคลอโรฟีนอล ไตรคลอโรฟีนอล เพนตะคลอโรฟีนอล และไตรคลอโรแอนิซอล ในตัวอย่างกระดาษด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี PDF
ชัชลิฎา บุญพะเนียด , ชญานี อรุณสมบูรณ์ , ฐิติกา วงษ์มี และ สมโภชน์ น้อยจินดา 596-605
การเปรียบเทียบเชิงสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของปาล์มน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่นาร้างและพื้นที่เหมาะสม PDF
สรพงค์ เบญจศรี , ภาณุมาศ พฤฒิคณี , สกุลรัตน์ แสนปุตะวงษ์ และ สกุลกานต์ ์สิมลา 606-613
คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลลำไยสดบรรจุภายใต้สภาวะบรรยากาศดัดแปลง PDF
ปณธร จันทนพ , วรรณี ฉินศิริกุล , ชาริณี วิโนทพรรษ์ , วิชัย ดำรงโภคภัณฑ์ และ เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์ 614-623
ความสามารถในการกำจัดอนุมูลอิสระและองค์ประกอบทางพฤกษเคมี ของใบพืชไม้ผลเขตร้อนบางชนิด PDF
ปานทิพย์ บุญส่ง และ วัลภา เนตรดวงตา 624-633
แบบจำลองการถ่ายเทความร้อนและมวลในการอบแห้งข้าวกล้องเมล็ดเดียว PDF
ปรีดา ปรากฏมาก 634-643
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการมีส่วนร่วม ของชุมชนเพื่อความยั่งยืนของเขตประกอบการอุตสาหกรรม PDF
โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง , ธีรวุฒิ บุณยโสภณ และ วิเชียร เกตุสิงห์ 644-656
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานซ่อมบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษา โรงงานเครื่องปรับอากาศ PDF
ธีรวัช บุณยโสภณ , สักรินทร์ อยู่ผ่อง และ ปรีดา อัตวินิจตระการ 657-666


ISSN: 2985-2145