ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Page Header

Vol 8, No 16 (2561)

ปี 8 ฉบับที่ 16

Table of Contents


Articles

การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ต้าบลน้้าพุ อ้าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ธัญชนก ช้องทอง , พนามาศ ตรีวรรณกุล และ ธานินทร์ คงศิลา 1-8
การปรับตัวของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการทานาแปลงใหญ่ในจังหวัดปทุมธานี Adaptation of Farmers towards Extension of Large-scale Farming in Pathum Thani Province PDF
สุชญา เต็มงามธนา , ธานินทร์ คงศิลา และ สาวิตรี รังสิภัทร์ 9-15
การพัฒนารูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชี ในภาคอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง Developing a model of factors that affect job performance of accountants in the Rayong Province
ภัทรา เตชะธนเศรษฐ์ และ ณฐา เศวตนรากุล 16-24
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบการจัดการมูค ร่วมกับเครื่องมือเสริมศักยภาพการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ รายวิชาการถ่ายภาพโฆษณา Development of Instructional Model via MOOC Management System with Potential Learning Tools to Enhance PDF
สรกฤช มณีวรรณ 25-36
ระบบแนะนำข้อมูลกำรศึกษำอัจฉริยะ Intelligent Recommender System of Education for Educational Information PDF
ธนะวัชร จริยะภูมิ 37-45
สภาพปัญหาในการปฏิบัติงานระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Problem status in the operation of Budgets, Parcel, Fina PDF
วรรณิภา ด่านตระกูล 46-54
การสารวจสภาพปัญหาต่อการให้บริการนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ A Survey of Problems of Service for Student Loan Fund for Education , King Mongkut's University of Technology North Bangkok PDF
วิรภัทร อุดมศรี และ สุธาสินี บุญประดิษฐ์ 55-61
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานผ่านระบบ Google Education ของหลักสูตรสาขาเคหบริบาล โรงเรียนพระดาบส The Development and Efficiency of Basic Computer Instructional Package through the Google Education System for Elderly Care Curriculu PDF
ปิ่นรัตน์ นวชาตธารง และ อมรรัตน์ แก้วคาบ้ง 62-73
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ An Efficiency Improvement in Loan Management System at King Mongkut's University of Technology North Bangkok PDF
สุธาสินี บุญประดิษฐ์ และ วิรภัทร อุดมศรี 74-82
การพัฒนาเครื่องทับกล้วยแบบมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมกล้วยแปรรูป Development of Banana Compressed Machine in Collaborative Industry of Banana Processed Food PDF
กันต์ อินทุวงศ์ 83-90
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน Factors influencing to tendency on making decision use electronic books to teach PDF
มุทิตา นครินทร์ 91-99
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีในยุค 4.0 Finance and Accounting Officers in The 4.0’s PDF
วรทัย ประจักษ์เพิ่มศักดิ์ 100-105
หน้าปกวารสาร ฉบับที่ 16 PDF
  หน้าปก
สารบัญ PDF
  ก-ง
การเตรียมบทความ PDF
 
การพัฒนารูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชี ในภาคอุตสาหกรรม จงัหวัดระยอง Developing a model of factors that affect job performance of accountants in the Rayong Province. PDF
  18-24
การพัฒนารูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชี ในภาคอุตสาหกรรม จงัหวัดระยอง Developing a model of factors that affect job performance of accountants in the Rayong Province. PDF
  18-24
การพัฒนารูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชี ในภาคอุตสาหกรรม จงัหวัดระยอง Developing a model of factors that affect job performance of accountants in the Rayong Province PDF
  18-24
การพัฒนารูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชี ในภาคอุตสาหกรรม จงัหวัดระยอง Developing a model of factors that affect job performance of accountants in the Rayong Province PDF
  18-24


วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ทุกปี

ดำเนินการโดย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สนับสนุนการดำเนินการโดย
สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th 

ประเภทของบทความ
ขอบเขตการรับบทความลงพิมพ์ในสาขาอุตสาหกรรม พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เกษตรกรรมและประมง ศิลปหัตถกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การเตรียมบทความ

ดาวน์โหลดตัวอย่างการเตรียมบทความได้ที่นี่  http://vetrc.stri.kmutnb.ac.th/2018/JVTE2561.docx

 

วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา (ISSN 2229-1806)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้รับการจัดอยู่ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/NewJ/2561/News.html
ตามผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (25 พ.ค.2561)
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI