Page Header

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 3 (2021): September - December การรับรู้ข้อมูลองค์กรของพนักงานใหม่ตามแนวคิด PMQA 4.0 กรณีศึกษา : องค์การมหาชนแห่งหนึ่งที่เน้นการถ่ายทอดและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Abstract   PDF
Nattira Horpibulsuk, Chattatham Suksamer
 
Vol 1, No 1 (2021): January - April การลดจำนวนข้อในแบบวัดโดยให้มีผลต่อผลการวัดน้อยที่สุด
Minimizing the Number of Clauses in Surveys while Maintaining the Least Impact on the Measurement Results
Abstract   PDF
Wichien Ketsingha
 
Vol 2, No 2 (2022): May - August การลดเวลาปรับตั้งเครื่องจักรในกระบวนการเปลี่ยนขนาดบรรจุภัณฑ์
Reduction of Machine Setup Time in the Packaging Size Changing Process
Abstract   PDF
Supakorn Charoenprasit, Chaowarit Onkhet, Kasamemanee Leecharoensuk
 
Vol 2, No 2 (2022): May - August การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านซอฟต์สกิลที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี Abstract   PDF
Suang-i Anunthawichak, Phairhoote Phiphopaekasit, Chadaporn Kumwong, Natcha Srirasan, Padcha Sirisamohan
 
Vol 3, No 2 (2023): May - August การศึกษาการรับรู้ปัจจัยคงอยู่ในองค์กรและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพของงานในอุตสาหกรรมการผลิต Abstract   PDF
Naphaphat Chansathitanon
 
Vol 2, No 1 (2022): January - April การศึกษาความคิดเห็นต่อการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบสินค้าในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
A Study of Opinions on Relationship Management with Suppliers in the Power Generation Industry Supply Chain
Abstract   PDF
Kunlasap Thongprasit, Suchadee Tumnongsuk
 
Vol 2, No 3 (2022): September - December การศึกษาความต้องการการฝึกอบรมและการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้สืบทอดตำแหน่ง กรณีศึกษา: บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซนเตอร์ จำกัด
Business Successors' Training and Identity Development: A Case Study of Amarin Book Center Company Limited
Abstract   PDF
Chedthida kusalasaiyanon, Pramoch Thammakorn, Pearchumpoo Tubtimthong
 
Vol 2, No 3 (2022): September - December การศึกษาความต้องการสวัสดิการแบบยืดหยุ่นของพนักงานในองค์กร กรณีศึกษา:บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Employee Preferences for Flexible Health Welfare Schemes: A Case Study of the Minor Food Group Public Company Limited
Abstract   PDF
Pramoch Thammakorn, Chedthida Kusalasaiyanon, Jannarong Suksawang
 
Vol 2, No 2 (2022): May - August การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรด้านการบริหารที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านพฤติกรรมของพนักงานในบริษัท บีเอ็นจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด Abstract   PDF
Pramoch Thammakorn, Chedthida Kusalasaiyanon, Duangruethai Duangprom
 
Vol 1, No 3 (2021): September - December การศึกษาความพึงพอใจต่อปัจจัยด้านการตลาดบริการของผู้เช่าพื้นที่ กรณีศึกษาศูนย์การค้าไอทีสแควร์
Factors Determining Tenants Satisfaction towards Service Marketing: A Case Study of IT Square Shopping Center
Abstract   PDF
Kanokrath Phongphothakul, Thanet Utsaha
 
Vol 2, No 2 (2022): May - August การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและด้านประสบการณ์การทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ Abstract   PDF
Chedthida Kusalasaiyanon, Sukrita Chacjunsa
 
Vol 2, No 3 (2022): September - December การศึกษาความเข้มข้นของเครือหมาน้อยและความเหมาะสมของปริมาณน้ำตาลในผลิตภัณฑ์เยลลี่เครือหมาน้อยพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ
Optimization of Krueo Ma Noy Concentration and Sugar Amount in the Health Jelly Beverages
Abstract   PDF
Jaruwan Motajit, Ruchikan Seng-iat, Chaowalit Auppathak
 
Vol 3, No 1 (2023): January - April การศึกษาปัจจัยความสุขในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
The Study of Happiness Factors at Work Affecting the Efficient Performance of Employees in Real Estate Business
Abstract   PDF
Chedthida Kusalasaiyanon, Pramoch Thammakorn, Saruta Kesssang
 
Vol 2, No 1 (2022): January - April การศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) ของกลุ่มคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล Abstract   PDF
Ittikorn Songsakratree, Veerasak Prasertchuwong
 
Vol 1, No 2 (2021): May - August การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด และบริษัทในเครือ (ส่วนธุรกิจโรงแรม) Abstract   PDF
Pramoch Thammakorn, Chedthida Kusalasaiyanon, Pornkamon Tantanasakda
 
Vol 3, No 2 (2023): May - August การศึกษาปัจจัยองค์กรด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย Abstract   PDF
Supawadee Nammontri
 
Vol 1, No 3 (2021): September - December การสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยเชิงคุณภาพ
Interviews for Qualitative Research
Abstract   PDF
Supatta Pinthapataya
 
Vol 3, No 2 (2023): May - August การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสอบเทียบข้อมูลเครื่องมือวัด ภายในบริษัท กรณีศึกษา บริษัท อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ (ประเทศไทย) จำกัด Abstract   PDF
Apinya Sookmoy, Supakorn Charoenprasit, Choosana Tiantong
 
Vol 1, No 2 (2021): May - August การเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการส่งมอบพัสดุด้วยคู่มือ กรณีศึกษา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
Optimization of Parcel and Delivery Handling through a Guidance Handbook: A Case Study of Electricity Generating Authority of Thailand
Abstract   PDF
Thas Chaipimai, Choosana Tiantong
 
Vol 1, No 3 (2021): September - December การเพิ่มผลิตภาพสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
Enhancing Productivity of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)
Abstract   PDF
Thongpunchang Pongvarin
 
Vol 2, No 3 (2022): September - December การเลือกหัวข้อวิจัย
Research Topic Selection
Abstract   PDF
Supatta Pinthapataya
 
Vol 2, No 2 (2022): May - August การใช้เทคนิคเดลฟายในการวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
Delphi Techniques in Business and Industry Development Research
Abstract   PDF
Wichien Ketsingha Ketsingha
 
Vol 2, No 1 (2022): January - April ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่อการจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบุคคลภายนอก
Stakeholders' Expectations towards Hiring Internal Auditors from Outsourcing
Abstract   PDF
Surapa Taibanguay, Pracha Tansaenee, Dechaphan Ratsasanasart, Wonlop Writthym Buachoom
 
Vol 1, No 2 (2021): May - August ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ค่านิยมร่วมขององค์กรกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม Abstract   PDF
Chanthornjira Kongtongsmut
 
Vol 3, No 1 (2023): January - April ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถเฉพาะตนและการสนับสนุนขององค์กรกับการถ่ายโยงความรู้เพื่อพัฒนาการทำงานของพนักงาน Abstract   PDF
Anakphan Inthong, Thanyathorn Waipanya, Nirand Ruengphinyophan
 
26 - 50 of 96 Items << < 1 2 3 4 > >>