Page Header

Vol 26, No 1 (2016)

January-April

Table of Contents


บทความวิจัย (Research Article)

การทำนายการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ผสมเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ภายใต้สภาวะแวดล้อมทะเล PDF
ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และ วิเชียร ชาลี
การพัฒนากำลังมอร์ต้าร์ผสมเถ้าถ่านหินและหินฝุ่น PDF
อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ และ อรรถพล มาลัย
การระบุกลไกการวิบัติแบบอาร์คในดินเหนียวอ่อนที่อยู่หลังกำแพงเสาเข็มรูปตัวแอลตอกเรียงต่อเนื่องด้วยแบบจำลองกายภาพ PDF
วรายุทธ ไชยสุข , พรพจน์ ตันเส็ง และ วิษณุ คงสมพจน์
กรณีศึกษา: โมเดลทางด้านเทคนิคสำหรับวิธีการประเมินความเสี่ยงความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาล PDF
สุรทศ ไตรติลานันท์ และ สุรพล รวยสูงเนิน
การพัฒนาวงจรสายพานกระแสรุ่นที่ 2 ที่ควบคุมได้ในเชิงอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงกว้าง PDF
ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ และ มนตรี ศิริปรัชญานันท์
การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในก๊าซชีวภาพจากมูลโคด้วยวิธีดักจับด้วยน้ำที่ความดันต่ำ PDF
ชนมน จันทนา และ สุวรรณ หอมหวล
การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ลักษณะข้อผิดพลาดและผลกระทบสำหรับระบบการทวนสอบปริมาณการผลิตในโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา: กรณีศึกษา PDF
สุริยันต์ จอมธนชัย , วนิดา รัตนมณี และ รัญชนา สินธวาลัย
การพัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลเพื่อลดเวลาการสืบค้นข้อมูลของเครื่องจักร กรณีศึกษา: บริษัทผลิตเครื่องจักรอัดขึ้นรูปโลหะแผ่น PDF
สมเกียรติ อับดุลเลาะ และ อรรถกร เก่งพล
การลดเวลาผสมในกระบวนการผลิตโลชัน PDF
บดินทร์ เรือนทิพย์ , สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ และ วิบุญ ตั้งวโรดมนุกูล
การศึกษาความเป็นไปได้ของการหมักเอทานอลจากหญ้าขจรจบและวัสดุเศษเหลือจากการตัดแต่งหน่อไม้ PDF
อภิญญา จันทรวัฒนะ และ ปิยะรัชช์ กุลเมธี
ผลของเกลือต่อการหมักและการยอมรับผลิตภัณฑ์กุ้งจ่อม PDF
ผกาวดี เอี่ยมกำแพง
การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อคาดการณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้า: กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี PDF
สุพิชชา ภมรจันทรมัส , สุพรรณ กาญจนสุธรรม , แก้ว นวลฉวี และ ณรงค์ พลีรักษ์
การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานขายในธุรกิจอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ PDF
นิตยา อุตกฤษฏ์ , คณิต เฉลยจรรยา และ ชัยวิชิต เชียรชนะ
ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต PDF
สุนีย์ วรรธนโกมล และ อดิศักดิ์ วรพิวุฒิ
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง PDF
ชญาภัทร์ กี่อาริโย , ธีรวุฒิ บุณยโสภณ , ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ และ วิเชียร เกตุสิงห์


ISSN: 2465-4698