Page Header

Vol 27, No 3 (2017)

July-September

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

ทิศทางการประยุกต์ใช้คอมโพสิต “สีเขียว” ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
สุชาติ เซี่ยงฉิน และ รพีภรณ์ ศรีสุข 405-406

บทความวิจัย (Research Article)

การศึกษาจุดคอขวดบนเส้นทางสายหลักในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว: กรณีศึกษา ถนนมิตรภาพช่วงนครราชสีมา–ขอนแก่น PDF
ปกรณ์ ตั้งจาตุรโสภณ และ รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์ 407-416
การจำลองทางคณิตศาสตร์ของสภาวะการไหลที่เหมาะสมเพื่อลดการเกิดตะกรันในอุตสาหกรรมนม PDF
ณัฐพล จุลวก และ แคทลียา ปัทมพรหม 417-430
การวิเคราะห์ลักษณะของวายเปอร์สำหรับกระบวนการขัดหัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์ขั้นสุดท้าย PDF
ภาคภูมิ จตุรพรสวัสดิ์ และ พรสวรรค์ อัศวแสงรัตน์ 431-439
สัมประสิทธิ์การแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตที่ใช้มวลรวมจากเศษคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเลเป็นเวลา 3 ปี PDF
นำพล บุตรเชื้อไทย , เที่ยง ชีวะเกตุ และ วิเชียร ชาลี 441-451
เทคนิคการพยากรณ์แบบผสมของซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสำหรับการพยากรณ์ปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดรายปีของประเทศไทย PDF
ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์ 453-465
สูตรอย่างง่ายสำหรับช่วงความเชื่อมั่นแบบภาวะน่าจะเป็นโปรไฟล์และแบบภาวะน่าจะเป็นโดยประมาณสำหรับค่าเฉลี่ยของการแจกแจงอินเวอร์สเกาส์เซียน PDF
พัทธ์ชนก ศรีสุรเดชชัย 467-479
การเปลี่ยนรูปของหินอันเนื่องจากความแตกต่างตามชนิดของเหลวที่ถูกอัดฉีด PDF
อวิรุทธิ์ พุฒิวงศ์รักษ์ 481-491
ความสัมพันธ์ระหว่างสารโพลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนและ PM10 กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม: กรณีศึกษาในสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในจังหวัดปทุมธานี PDF
อารุญ เกตุสาคร และ นรุตตม์ สหนาวิน 493-500
ผลของการล้างต่อคุณภาพซูริมิปลายี่สก PDF
ภัทรานิษฐ์ ฮุนตระกูล , ชญานี ชีรคุปต์ และ สุธีรา ขันทพันธ์ 501-509
การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานต่อเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วยเทคนิคเรสพอนซิฟ PDF
นวพล ศรีวัฒนทรัพย์ 511-522
การศึกษาและพัฒนากระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงในระบบผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย PDF
ธนพล ตันติศรีปรีชา และ นวลวรรณ สุนทรภิษัช 523-534
ผลกระทบของการจองหน่วยความจำต่อการใช้พลังงานในเครื่องจักรเสมือน: กรณีศึกษาไมโครซอฟท์ไฮเปอร์-วี PDF
วิภูดล วัชรสาคร และ บวร ปภัสราทร 535-545
การพัฒนาผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านการซ่อมบริการรถยนต์ในเขตชายแดนลุ่มน้ำโขงไทย-ลาว PDF
ณัฏฐพล พูนประสิทธิ์ , ชุลีวรรณ โชติวงษ์ และ ธีรวุฒิ บุณยโสภณ 547-555
รูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารในสถานประกอบการ PDF
ปิยฉัตร จันทิวา , สุชาติ เซี่ยงฉิน , ธีรวุฒิ บุณยโสภณ และ วิเชียร เกตุสิงห์ 557-564
ความพร้อมของแรงงานฝีมือและวิชาชีพไทย ภายใต้กรอบความตกลงทางการค้าธุรกิจบริการอาเซียน PDF
กรวิก พรนิมิตร 565-577

บทความวิชาการ (Academic Article)

ปัจจัยทางวิศวกรรมที่มีผลต่อการแบ่งประเภทการทำงานของเครนไฟฟ้าเหนือศรีษะตามมาตรฐานสหพันธ์ขนถ่ายวัสดุแห่งสหภาพยุโรป PDF
สุเมธ สถิตบุญอนันต์ และ วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง 579-587
ปัญหาผกผันและการประยุกต์ในด้านการเงิน PDF
นิฟาตมะห์ มะกาเจ และ อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ 589-601

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 2560 PDF
ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 2560

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ISSN: 2985-2145