Page Header

Author Details

เก่งพล, อรรถกร, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, Thailand

 • Vol 26, No 2 (2016): May - August - บทความวิจัย (Research Article)
  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับกระบวนการตรวจรับและการควบคุมกระบวนการสอบกลับของวัตถุดิบขาเข้า กรณีศึกษา: โรงงานผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
  Abstract  PDF
 • Vol 24, No 2 (2014): May - August - บทความวิจัย (Research Article)
  การพัฒนาตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการเกิดของเสียในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
  Abstract  PDF
 • Vol 25, No 1 (2015): January-April - บทความวิจัย (Research Article)
  การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยจัดสมดุลการผลิต: กรณีศึกษา บริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์
  Abstract  PDF
 • Vol 26, No 1 (2016): January-April - บทความวิจัย (Research Article)
  การพัฒนาโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลเพื่อลดเวลาการสืบค้นข้อมูลของเครื่องจักร กรณีศึกษา: บริษัทผลิตเครื่องจักรอัดขึ้นรูปโลหะแผ่น
  Abstract  PDF


ISSN: 2465-4698