Page Header

พฤติกรรมทางทฤษฎีของการหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิกของ วัสดุอ่อนด้วยอากาศ
Theoretical Investigation of Elastohydrodynamic Lubrication of Soft Material with Air Lubricant

Khanittha Wongseedakeaw, Jesda Panichakorn

Abstract


บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอพฤติกรรมการหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิกของวัสดุอ่อนที่มีการสัมผัสแบบเส้น เมื่อใช้อากาศเป็นสารหล่อลื่นและคิดผลของการเลื่อนไถลของโมเลกุลของชั้นอากาศ โดยใช้ระเบียบวิธีคณิตศาสตร์เชิงตัวเลขร่วมกับระเบียบวิธีมัลติกริด แก้สมการโมดิฟายด์เรย์โนลด์และสมการการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง เพื่อหาการกระจายของความดันฟิล์มอากาศและความหนาฟิล์มของฟิล์มอากาศ เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงภาระที่กระทำกับทรงกระบอกและความเร็วผิวของทรงกระบอก จากการจำลองผลพบว่าความหนาฟิล์มอากาศน้อยสุดเกิดขึ้นที่บริเวณทางออกของการสัมผัส ความดันของฟิล์มอากาศมีค่าเพิ่มขึ้นแต่ความหนาของฟิล์มอากาศน้อยสุดและความหนาของฟิล์มอากาศที่ตำแหน่งกึ่งกลางของการสัมผัสมีค่าลดลง เมื่อภาระที่ทรงกระบอกได้รับเพิ่มขึ้น เมื่อความเร็วผิวของทรงกระบอกมีค่าเพิ่มขึ้น ความหนาของฟิล์มอากาศน้อยสุดและความหนาของฟิล์มอากาศที่ตำแหน่งกึ่งกลางของการสัมผัสมีค่าเพิ่มขึ้น


Keywords


<p>อิลาสโตไฮโดรไดนามิก, การหล่อลื่นด้วยอากาศ, การสัมผัสเป็นเส้น, สมการโมดิฟายด์เรย์โนลด์, วัสดุอ่อน<strong></strong></p><p>Elastohydrodynamic, Air lubrication, Line contact, Modified Reynolds equation, Soft material</p>

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.