Page Header

Vol 19, No 2 (2023)

May-August

Table of Contents


ปกวารสาร (cover)

ปกวารสาร (cover) - volume 19, issue 2, 2023 PDF
CIT Editorial

ข้อมูลวารสาร (Journal Information)

กองบรรณาธิการ (Editorial Board) / วัตถุประสงค์ (Objectives) / บทบรรณาธิการ (Editorial Note) / สารบัญ (Table of Contents) PDF
CIT Editorial

Research articles

การวิเคราะห์การกระจายตัวของอุณหภูมิและค่าการนำความร้อนของยางคอมปาวด์ในระหว่างกระบวนการอัดขึ้นรูป
Analysis of Temperature Distribution and Thermal Conductivity of Rubber Compound during Compression Molding Process
PDF
Rutchadaporn Sudto และ Somjate Patcharaphun
ผลของกรรมวิธีทางความร้อนหลังการเชื่อมต่อความต้านทานการสึกหรอที่อุณหภูมิสูงของรอยเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก AWS A5.9 ER420 ด้วยกระบวนการเชื่อม GMAW
Effect of Post Weld Heat Treatment on High-temperature Wear Resistance of Martensitic Stainles
PDF
Pisak Lertvijitpun และ Nutta Bourniew
สมบัติทางวิศวกรรมของมอร์ตาร์ผสมเส้นใยแปรใช้ใหม่จากขยะแผงวงจรพิมพ์
Engineering Properties of Mortars Incorporating Recycled Fibers from Waste Printed Circuit Boards
PDF
Dhitivajra Siriwattanasanon , Burachat Chatweera , Gritsada Sua-iam และ Nirat Yamoat
การเพิ่มผลผลิตไก่แช่แข็งในกระบวนการผลิตเครื่องปรุงโรยหน้าอาหารสัตว์เลี้ยง
Increasing Frozen Chicken Yields in the Pet Food Topping Process
PDF
Treelarisa Ngamwong , Darat Dechampai , Koson Numbang และ Nattakan Jakkranuhwat
Biogas for the use as Fuel in Sour Tamarind Cube Manufacture of OTOP in Duang Thong District, Phetchabun Province PDF
Sermsak Thipwong , Suwicha Phuttarat และ Nisit Ong-art
การออกแบบระบบชดเชยแสงสำหรับการเกษตรใต้เซลล์แสงอาทิตย์
Design of Light Compensation System for Agriculture under Solar Panel
PDF
Piyapong Olranthichachat , Monthol Fak-aim และ Tharathip Sreesattabud
การศึกษา ออกแบบ และจำลองการทำงานตัวปรับปรุงค่าประกอบกำลังแบบบริดจ์เลสส์โทเทมโพล
Study, Design, and Simulation of Bridgeless Totem-pole Power Factor Correction
PDF
Peerapon Chanhom และ Natchpong Hatti
กาวชีวภาพจากการปรับแต่งแป้งมันสำปะหลังที่เป็นของเสีย/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่เชื่อมขวางด้วยกรดแทนนิกสำหรับการประยุกต์ใช้งานในไม้
Bio-adhesive based Modified Cassava Starch Waste/polyvinyl Alcohol Crosslinked with Tannic Acid for Wood Application
PDF
Chaloton Jarensungnen , Natnaree Srichiangsa และ Pornnapa Kasemsiri
ผลกระทบของดินขาวเผาต่อสมบัติทางกลของเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์เสริมเส้นใยเหล็ก
Influence of Metakaolin on Mechanical Properties of Fly Ash Geopolymer Mortar Reinforced with Steel Fibers
PDF
Natcha Phudtisarigorn , Peem Nuaklong และ Chanachai Thongchom
การพัฒนาอุปกรณ์สร้างอักษรเบรลล์บนฉลากยาด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
Development of Braille-making Devices on Pharmaceutical Labels using 3D Printers
PDF
Anan Tanwilaisiri และ Phichit Kajondecha
การประยุกต์โหมดความล้มเหลวและการวิเคราะห์ผลกระทบของอุตสาหกรรมพลาสติกด้วยวิธีการตัดสินใจหลายเกณฑ์แบบฟัซซีกรณีศึกษา: ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกในประเทศไทย
Application of Failure Mode and Effect Analysis of Plastics Industry with Fuzzy Multi-Criteria Decision
PDF
Jirawat Keeratibhubordee และ Detcharat Sumrit
Effect of Injection Pressure and Timing of the Ternary Blends (Ethanol-Biodiesel-Diesel) on Combustion Characteristics PDF
Sakda Thongchai , Ob Nilaphai และ Manida Tongroon
การบำบัดฟอสฟอรัสในน้ำทิ้งโดยการตกตะกอนทางเคมีของน้ำด้วยอลูมิเนียมซัลเฟต
Treatment of Phosphorus in Wastewater by Coagulation with Aluminum Sulfate
PDF
Chadaphorn Boonsaenyot , Sitthihcai Chaikhan , Siraprapa Suwannatrai , Supawadee Phuangsanthia และ Nukul Mongkol
การพัฒนาส่วนผสมของเนื้อดินด่านเกวียนและกากกาแฟดงมะไฟเพื่อสร้างฟิลเตอร์เซรามิกส์สำหรับดริปกาแฟดงมะไฟ
Development of a Mixture of Dan Kwian Clay Body and Dong Ma Fai Coffee Grounds to Create a Ceramic Filter for Dong Ma Fai Coffee Drip
PDF
Onlamee Kamon-in
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การรุกตัวของน้ำเค็มของแม่น้ำจันทบุรี
Mathematical Model for Salinity Intrusion Measurement of Chanthaburi River
PDF
Kamonpad Mansilp , Nopparat Pochai , Sompoom Meechowna และ Witsarut Klaychang

วารสารฉบับเต็ม (Full Issue)

The journal of Industrial Technology, 19(2), 2023. PDF
CIT Editorial