Page Header

การบูรณาการบล็อกเชนกับการประมวลผลแบบคลาวด์ในแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์
Integration of Blockchain to Cloud Computing in e-Portfolio

Sukosol Wanotayapitak

Abstract


การประยุกต์เทคโนโลยีเข้ากับการศึกษามีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและเริ่มเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเมื่อมีการนำระบบอีเลิร์นนิงมาสนับสนุนการเรียนการสอนในทศวรรษที่ 1990 ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ในวงการศึกษาที่ช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่เมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหม่ที่ส่งผลต่อแวดวงธุรกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกสองประการที่ก่อให้เกิดปรับตัวขององค์กรอีกครั้ง เทคโนโลยีแรกคือเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ที่เปลี่ยนโฉมรูปแบบการประมวลผลขององค์กรให้เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุน และเทคโนโลยีที่สองคือเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจการเงินขนานใหญ่ทั่วโลก บทความนี้ได้นำเสนอแนวทางการนำสองเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกดังกล่าวมาประยุกต์เข้ากับการศึกษาด้วยการนำบล็อกเชนมาสร้างความน่าเชื่อถือในทรานแซกชันของแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยทรัพยากรการประมวลผลบนคลาวด์ที่อำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาระบบในรูปแบบบริการแพลตฟอร์ม (PaaS) และทำให้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถบูรณาการเข้ากับบล็อกเชนได้

The technology application for education has carried on from the past to present and has more obviously seen when e-Learning has proposed to support teaching and learning around 1990s. It is the new approach in education to rise up learning quality effectively and efficiency. But, when the 21st century has reached, there have been two new technologies changing that affect business and industry around the world resulting in reorganization again. The first technology is the cloud computing technology that changes organization processing pattern for a better effective cost and the second technology is the blockchain technology causing a big change on global financial business. This paper has proposed the way to bring both technologies for applying to education by using Blockchain to create a confidence of e-Portfolio transaction via cloud computing resource that facilitate to develop system in platform as a service (PaaS) and enable the integration between e-Portfolio and Blockchain.


KeywordsFull Text: PDF

DOI: 10.14416/j.kmutnb.2018.06.008

ISSN: 2465-4698