Page Header

Vol 28, No 3 (2018)

July-September

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในยุค Education 4.0
Use of IT for Teaching and learning in the Education 4.0 Age
PDF
Monchai Tiantong 489-491

บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Research Articles )

การกำหนดที่ตั้งสถานีช่วยเหลือฉุกเฉินที่เหมาะสมบนทางหลวงโดยตัวแบบครอบคลุมความต้องการสูงสุด: กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม
Locating the Optimal Emergency Services Stations on Highway Using Maximal Covering Location Model: Case Study Nakhon Pathom Province
PDF
Visarut Pongsangiam , Chaiporn Vongpisal และ Ornurai Sangsawang 493-502
การคาดการณ์อุณหภูมิพื้นผิวระดับท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้ข้อมูลภาพฉายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
Prediction of Future Surface Temperature at Local Scale in Chiang Mai Province Under Climate Change Scenarios
PDF
Nachawit Tikul 503-513
การดูดซับพลังงาน และรูปแบบการวิบัติของผนังคอนกรีตกันกระสุนแบบหลายชั้นจากเส้นใยเหล็ก แผ่นโฟม และยางพารา
Energy Absorption and Failure Patterns of Multilayer Bulletproof Concrete Panel Made of Steel Fiber, Styrofoam and Para-rubber
PDF
Sittisak Jamnam , Buchit Maho , Piti Sukontasukkul , Kazunori Fujikake และ Nemkumar Banthia 515-524
การทดลองศึกษาสภาวะการอบแห้งปลาของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบควบคุมอุณหภูมิด้วยการเปิด-ปิดช่องระบายอากาศ
Experimental Study on Drying Conditions of Solar Fish Dryer with Temperature Controlled by Open-closed Ventilating System
PDF
Wasan Jeentada , Banyat Niyomvas และ Anek Thaikul 525-536
การพยากรณ์อัตราการไหลสูงสุดในช่วงน้ำหลาก โดยใช้วิธีดัชนีน้ำฝนในลุ่มน้ำเลย
Peak Flow Prediction Using an Antecedent Precipitation Index Method in Loei River Basin
PDF
Anucha Karnjanarak และ Wandee Thaisiam 537-545
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บวัสดุคงคลังหน่วยงานวิศวกรรมซ่อมบำรุง กรณีศึกษาโรงงานผลิตตัดเหล็กม้วน
Development of a Database System for Managing Spare Parts in Engineering and Maintenance Department: A Case Study in Coil Center Industry
PDF
Surachet Mahamon และ Athakorn Kengpol 547-555
การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อที่มีการไหลแบบปั่นป่วนผ่านแผ่นปีกสามเหลี่ยม
Heat Transfer Enhancement in Turbulent Tube Flow Through Delta-winglet Tapes
PDF
Panuwat Hoonpong และ Sompol Skullong 557-566
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการทำความสะอาดพื้นผิววงจรยืดหยุ่นด้วยพลาสมา
Optimization of Surface Cleaning Process for Flexible Printed Circuit Substrates Using Plasma
PDF
Narongsak Jornsanoh , Chorkaew Jaturanonda และ Viboon Tangwarodomnukun 567-576
การหาปัจจัยที่เหมาะสมของกระบวนการผลิตพรมภายในรถยนต์จากผ้าชนิดไม่ทอ โดยใช้วิธีการทดลองแบบลำดับขั้นและการวิเคราะห์ความผันแปร
Optimal Factor Settings for Nonwoven Carpet Processes by Using Sequential Experiment and Analyze Variability
PDF
Paveena Nakbumpen , Teeradej Wuttipornpun และ Chorkaew Jaturanonda 577-592
ระบบอัตโนมัติช่วยฝึกซ้อมพิธีรับมอบใบปริญญาบัตร
Automation System Assisting Commencement Ceremony Rehearsal
PDF
Niramon Ruangpayoongsak , Thanandon Nualsee และ Wirun Tantinarasak 593-603

บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science Research Articles)

ผลของการเติมคาราจีแนนต่อคุณสมบัติทางกายภาพ-เคมี และประสาทสัมผัสของไส้กรอกไก่ไขมันต่ำ
Influence of Carrageenan Addition on Physico-chemical and Sensory Properties of Low Fat Chicken Sausages
PDF
Thavorn Juntachote 605-616
รงคเลขของกราฟเชื่อมต่อ
Chromatic Numbers of Welded Graphs
PDF
Supaporn Saduakdee 617-625
สมบัติทางเคมีกายภาพและคุณภาพทางประสาทสัมผัสของพาสต้าปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวกล้องเสริมคุณค่าโปรตีนไข่ขาว
Physicochemical Properties and Sensory Quality of Gluten-free Brown Rice Pasta Enriched with Egg White Protein
PDF
Phantipha Charoenthaikij , Apichaya Prommin , Atitaya Suratananun , Teerarat Itthisophonkul , Phisut Naknaen และ Phodchanee Phongpa-ngan 627-638
อุปกรณ์อย่างง่ายที่ใช้กล้องสมาร์ทโฟนสำหรับการหาปริมาณกรดซาลิไซลิกในอาหาร ยา และ เครื่องสำอาง
A Simple Device with a Smartphone Camera for Determination of Salicylic Acid in Foods, Drugs and Cosmetics
PDF
Nuntaporn Moonrungsee , Chaiwat Prachain , Chakorn Bumrungkij , Nipat Peamaroon และ Jaroon Jakmunee 639-648

บทความวิจัย ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Development Research Articles)

การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพงานบำรุงรักษาระบบการจ่ายน้ำของสำนักงานประปาสาขาการประปานครหลวง
Development of Quality Management in Water Distribution Maintenance System Model for Branch Office of Metropolitan Waterworks Authority
PDF
Archawan Im-Erbtham , Sunchai Inthapichai และ Teravuti Boonyasopon 649-656
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
Factors Influencing the Job Performance of State Enterprise Employees in Telecommunications Industry
PDF
Manop Chunin 657-676

บทความวิชาการ (Academic Article)

การบูรณาการบล็อกเชนกับการประมวลผลแบบคลาวด์ในแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์
Integration of Blockchain to Cloud Computing in e-Portfolio
PDF
Sukosol Wanotayapitak 677-686
การสกัดและสมบัติของน้ำมันเหลือค้างจากดินฟอกสีใช้แล้ว
Extraction and Characterization of Residual Oil from Spent Bleaching Earth
PDF
Natcha Pilakjanyakul และ Utai Klinkesorn 687-698
ความต้องการแรงงานในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย
Scientific and Technical Workforce Requirements in Thailand
PDF
Chanyut Kolitawong , Chaimongkol Saengow , Poonsak Koseeyaporn และ Niwat Moonpa 699-712

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปกวารสาร มจพ. ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 PDF
ปกวารสาร มจพ. ปีที่ 28 ฉบับที่ 3

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ISSN: 2985-2145