Page Header

การใช้ฟิกเกอร์ออฟเมอริทในการทำนายสมรรถนะของปั๊มความร้อนเมื่อใช้สารผสมชนิดซีโอทรอปิค
Use of Figure of Merit as a Quick Method for Finding Performance of Heat Pump with Zeotropic Mixtures

Parith Pongsaranunthakul, Attakorn Asanakham, Thoranis Deethayat

Abstract


ในปัจจุบันมีการใช้ปั๊มความร้อนอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อสมรรถนะของปั๊มความร้อนคือสารทำงาน ส่วนมากเป็นสารทำงานชนิดสารเดี่ยว ซึ่งพบว่าก่อให้เกิดสภาพการย้อนกลับไม่ได้สูง จึงได้มีการใช้สารทำงานชนิดสารผสมเพื่อช่วยลดสภาพการย้อนกลับไม่ได้เนื่องจากสารผสมจะมีการเปลี่ยนอุณหภูมิระหว่างที่เปลี่ยนสถานะ (Gliding temperature) ทำให้งานที่ใช้ในวัฏจักรลดลง ส่งผลให้สมรรถนะของระบบสูงขึ้น แม้ว่าปัจจุบันจะมีซอฟแวร์ต่าง ๆ ช่วยในการหาสมรรถนะของระบบ แต่สำหรับการใช้สารผสมในปั๊มความร้อน การใช้ซอฟแวร์ยังคงซับซ้อนและใช้เวลานาน งานวิจัยนี้ได้พัฒนาการใช้วิธี Figure of Merit (FOM) ซึ่งเป็นการรวมคุณสมบัติต่าง ๆ ให้อยู่ในเทอมไร้หน่วย เพื่อใช้สำหรับทำนายสมรรถนะของระบบได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องใช้การคำนวณด้วยวิธีทางเอนทัลปี โดยนำสารเดี่ยว 8 ชนิด ซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการใช้งาน มาผสมเป็นสารผสมแบบซีโอทรอปิค 12 ชนิด ในสัดส่วนที่ทำให้เกิดสมรรถนะการทำความร้อน (COPh) และสมรรถนะการทำความเย็น (COPl) สูงสุด ผลการวิจัยพบว่าการใช้สารผสมทำให้ระบบมีสมรรถนะสูงกว่าการใช้สารเดี่ยว และสัดส่วนของสารผสมที่ทำให้เกิดสมรรถนะสูงสุด อยู่บริเวณเดียวกับสัดส่วนที่ทำให้เกิดอุณหภูมิ gliding สูงสุด นอกจากนี้ เมื่อหาสมรรถนะของปั๊มความร้อนด้วยวิธี FOM พบว่าได้ผลลัพธ์สอดคล้องกับวิธีทางเอนทัลปีและการทดสอบกับระบบจริง โดยมีความแตกต่างเฉลี่ยไม่เกิน 3%

Heat pumps have been widely used because of their low energy consumption and environmental friendliness. Working fluid has a strong influence on the system thermal efficiency. Most working fluids used in heat pumps are single refrigerants, which are found to cause high irreversibility rates, resulting in high electricity costs. This problem could be alleviated by using zeotropic mixtures. There are various software programs for monitoring the system performance; however, using software for best performing refrigerant fluid selection is still complex and time consuming. This paper proposes a quick method to evaluate the COP and capacity of heat pumps using zeotropes, precisely Figure of Merit (FOM) which combines thermodynamic and thermal properties in dimensionless term instead of enthalpy calculation. Eight single-substance refrigerants, considered from thermodynamic properties, environmental properties and safety were selected and blended into twelve zeotropic mixtures at various compositions. The simulations were carried out with a standard heat pump cycle to find out the ideal composition for the highest COP for heating (COPh) or cooling (COPl). The results showed that the mixtures gave higher COP than the single refrigerant; meanwhile the highest COP occurred with the composition having highest gliding temperature. Moreover, the COPs for both heating and cooling calculated by FOM agreed very well with those calculated by enthalpy method from the literatures, whereby the average difference remained no greater than 3 percent.


Keywords[1] S. Boahen and JM. Choi, “Research trend of cascade heat pumps,” Science China Technological Sciences, vol. 60, pp. 1597–1615, 2017.

[2] C. Arpagaus, F. Bless, M. Uhlmann, E. Büchel, and S. Frei, “High temperature heat pump using hfo and hcfo refrigerants - system design, simulation, and first experimental results,” in Proceedings of the 17 th International Refrigeration and Air Conditioning Conference, 2018, pp. 1875–1887.

[3] X. Shuxue, M. Guoyuan, L. Qi, and L. Zhongliang, “Experiment study of an enhanced vapor injection refrigeration/heat pump system using r32,” International Journal of Thermal Sciences, vol. 68, pp. 103–109, 2013.

[4] M.Ã. Mohanraj, C. Muraleedharan, and S. Jayaraj, “A review on recent developments in new refrigerant mixtures for vapour compressionbased refrigeration, air-conditioning and heat pump units,” International Journal of Energy Research, vol. 35, no. 8, pp. 647–669, 2011.

[5] M. Yilmaz, “Performance analysis of a vapor compression heat pump using zeotropic refrigerant mixtures,” Energy Conversion and Management, vol. 44, no. 2, pp. 267–282, 2003.

[6] S. Zhang, H. Wang, and T. Guo, “Experimental investigation of moderately high temperature water source heat pump with non-azeotropic refrigerant mixtures,” Applied Energy, vol. 87, no. 5, pp. 1554–1561, 2010.

[7] AHN. Khalifa, JA. Hamad, and HS. Abdulhussein, “Experimental study on auto cascade refrigeration cycle using mixed refrigerant,” Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, vol. 3, no. 10, pp. 5637–5641, 2016.

[8] V. Venzik, D. Roskosch, and B. Atakan, “Propene/ isobutane mixtures in heat pumps: An experimental investigation,” International Journal of Refrigeration, vol. 76, pp. 84–96, 2017.

[9] CR. Kuo, SW. Hsu, KH. Chang, and CC. Wang, “Analysis of a 50kw organic rankine cycle system,” Fuel and Energy Abstracts, vol, 36, no. 10, pp. 5877–5885, 2011.

[10] T. Deethayat, A. Asanakham, and T. Kiatsiriroat, “Performance analysis of low temperature organic rankine cycle with zeotropic refrigerant by figure of merit (FOM),” Energy, vol. 96, pp. 96–102, 2016.

[11] J.M. Calm and G.C. Hourahan, “Physical, safety, and environmental data for refrigerants,” HPAC Heating, Piping, Air Conditioning, vol. 71, pp. 27–29, 1999.

[12] E. W. Lemmon, M. L. Huber, and M. O. McLinden. (2013, May). NIST standard reference database 23: Reference fluid thermodynamic and transport Properties-REFPROP, version 9.1. [Online]. Available:https://www.nist.gov/ publications/nist-standard-reference-database- 23-reference-fluid-thermodynamic-andtransport

[13] Z. Sagia and C. Rakopoulos, “Alternative refrigerants for the heat pump of a ground source heat pump system,” Applied Thermal Engineering, vol. 100, pp. 768–774, 2016.

Full Text: PDF

DOI: 10.14416/j.kmutnb.2021.05.004

ISSN: 2985-2145