Page Header

Vol 31, No 3 (2021)

July-September

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

ความเป็นไปได้ของการใช้ตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตจากแบคทีเรียในวัสดุซีเมนต์
Potential Use of Calcium Carbonate Deposits from Bacteria in Cement Materials
PDF
Piti Sukontasukkul , Satharat Pianfuengfoo และ Sumonthip Kongtunjunphuk 379-383

บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Research Articles )

การคัดเลือกผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์เหล็กโดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ กรณีศึกษาบริษัทจำหน่ายเหล็ก
The Selection of Steel Product Suppliers Using Analytic Hierarchy Process: A Case Study of Steel Company
PDF
Peerapop Jomtong , Noppakun Sangkhiew , Hatsakorn Rodsrisamut และ Choosak Pornsing 384-394
การใช้ฟิกเกอร์ออฟเมอริทในการทำนายสมรรถนะของปั๊มความร้อนเมื่อใช้สารผสมชนิดซีโอทรอปิค
Use of Figure of Merit as a Quick Method for Finding Performance of Heat Pump with Zeotropic Mixtures
PDF
Parith Pongsaranunthakul , Attakorn Asanakham และ Thoranis Deethayat 395-405
Thermal Evaluation of Power Transformers Based on Infrared Thermograms and Image Segmentation Using Fuzzy C-Means: A Case Study of Bangyoh Substation, Champasak Province, Laos PDR PDF
Phoutsavanh Chandavong , Komson Daroj และ Danu Wiroteurairuang 406-415
การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการใชัพลังงานโดยใช้ตัวเก็บประจุยิ่งยวดด้วยการจำลองผลรถไฟฟ้าหนึ่งขบวน
A Study of Increasing Efficiency of Energy Utilization by Using Supercapacitor with a Single-train Simulation
PDF
Warayut Kampeerawat และ Chaiyut Sumpavakup 416-426
ความสามารถในการต้านทานกระสุนระดับ 3A ของผนังคอนกรีตแบบหลายชั้นผลิตจากคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็กและแผ่นยางพารา
Class 3A Bullet Resistance of Multilayer Bulletproof Panels Made of Fibre Reinforced Concrete and Rubber Sheet
PDF
Buchit Maho , Apisit Techaphatthanakon , Sittisak Jamnam และ Piti Sukontasukkul 427-437
Slump, Compressive Strength, Chloride Penetration Resistance and Carbonation of Concrete with Partial Replacement of Cement by Fly Ash, Ground Bottom Ash, Limestone Powder PDF
Banyut Warinlai และ Pitisan Krammart 438-449
แบบจำลองการเลือกการเดินทางระยะไกลด้วยรถไฟและการประยุกต์ใช้แบบจำลองลอจิตสำหรับรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
Choice Model for Long Distance Travels by Train and Application to Logit Model for Lower-northeastern Line
PDF
Napatsorn Koatbua และ Kanisa Rungjang 450-460
ปรับปรุงเส้นโค้งกฎปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำที่เหมาะสมด้วยการค้นหาแบบทาบู กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง
Improvement of Optimal Reservoir Operation Rule Curve by Tabu Search: A Case Study of Huai Luang
PDF
Niwat Bhumiphan 461-470
พฤติกรรมการระเบิดในท่อเหล็กและแนวทางการประเมินอันตราย
Blasting Behavior of Pipe Bomb and a Risk Evaluation Approach
PDF
Amornthep Somraj 471-483
พฤติกรรมเสาคอนกรีตที่มีกำลังอัดต่ำเสริมกำลังโดยวิธีการโอบรัดด้วยเหล็กแผ่นเหนียวอัดแรงภายหลัง
Experimental Study of Low Strength Concrete Columns Strengthened with High Ductile Post-tensioned Metal Straps
PDF
Phongsatorn Chanpen , Thanongsak Imjai และ Surin Sutthiprabha 484-495

บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science Research Articles)

การเปรียบเทียบวิธีการหาค่าเหมาะที่สุด ด้วยโซลเวอร์ของโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซลล์ 2007 และ 2019 กรณีศึกษา ตัวแบบทางด้านสถิติศาสตร์
Comparing Methods of Optimization in Solver of Microsoft Excel 2007 and 2019: A Case Study of Statistical Models
PDF
Pradthana Minsan 496-511
การออกแบบชุดทดลองอย่างง่ายสำหรับวัดการดูดกลืนแสงในการสอนเคมี: การหาปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม
Designing a Simple Experimental Kit for Absorbance Measurement in Teaching Chemistry: Determining Sugar Content in Beverages
PDF
Tanita Sirirat และ Itsarapong Chuasontia 512-526
ช่วงความเชื่อมั่นแบบภาวะน่าจะเป็นโพรไฟล์สำหรับพารามิเตอร์ของการแจกแจงเรขาคณิตในการแจกแจงเรขาคณิตค่าศูนย์เฟ้อ
Profile-likelihood Based Confidence Intervals for the Geometric Parameter of the Zero-inflated Geometric Distribution
PDF
Patchanok Srisuradetchai และ Kittima Dangsupa 527-538
หมึกพิมพ์ปลอดปลอมฐานสารยึดเซลลูโลสที่ตรวจสอบได้ด้วยแสงยูวีเอ
UVA-monitored, Cellulose-based Binder Colorimetric Security Printing Ink
PDF
Surachai Khankaew และ Areerat Photirattanasangchai 539-549

บทความวิจัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Research Articles )

การสร้างตัวแบบเพื่อทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจากพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
A Construction Model for Predicting Student’s Academic Achievement by Smartphone Usage Behaviors Using Data Mining Techniques
PDF
Wanthanee Prachuabsupakij , Thanyaporn Boonyoung และ Sukanya Boonsri 550-560
การสร้างแบบจำลองในการประเมินผลผลิตของข้าวนาปรังด้วยค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับจากดาวเทียมเซนติเนลวัน
Model Creation for Assessing Productivity of Dry Season Rice with Backscatter Coefficient from Sentinel-1
PDF
Phichaton Mema และ Arisara Charoenpanyanet 561-573
ซอฟต์แวร์ป้องกันการเกิดอาการคอมพิวเตอร์วิชันซินโดรม กรณีตรวจหาระยะห่างด้วยภาพใบหน้า
Software Prevent Occurrence of Computer Vision Syndrome Case of Detecting Distance from the Face Image
PDF
Wanchat Pookhuntod , Jitimon Angskun และ Thara Angskun 574-586

บทความวิจัย ด้านสถาปัตยกรรม (Architecture Research Articles)

Grouping Areas Around Rail Transport Stations Based on the Concept Transit Oriented Development (TOD): The Green Line (Mo Chit–Onnut) and the Blue Line (Bang Sue–Hua Lamphong) PDF
Apinya Padon และ Pawinee Iamtrakul 587-596

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 2564 PDF
ปกวารสาร มจพ. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ISSN: 2985-2145