Page Header

แนวปฏิบัติปัจจุบันและปัญหาของงานสำรวจดินทางธรณีเทคนิคในประเทศไทย
Current Practice and Problem of Geotechnical Site Investigation in Thailand

Pawaris Ruennusarn, Siranya Thongchart

Abstract


ปัจจุบันงานสำรวจดินในประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานเพื่อบังคับใช้หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของการปฏิบัติงานในภาพรวมของประเทศ สืบเนื่องจากการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบริษัทเจาะสำรวจและผู้ออกแบบ พบว่า ยังคงมีปัญหาที่ควรได้รับการดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยแบ่งเป็น ปัญหาด้านกระบวนการทำงาน (P) ร้อยละ 55.6 ปัญหาที่เกิดจากเครื่องมือ/อุปกรณ์ (E) ร้อยละ 25.9 และปัญหาจากบุคคล (H) ร้อยละ 18.5 ยิ่งไปกว่านั้นปัญหาต่างๆดังกล่าวส่งผลกระทบหลักต่อคุณภาพของข้อมูล และผู้ออกแบบเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลักจากผลกระทบดังกล่าว (ร้อยละ 51.9) นอกจากนี้ยังพบว่าการไม่มีวิศวกรควบคุมหน้างานเป็นปัญหาสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของปัญหาต่างๆดังกล่าว ดังนั้นบทความนี้จึงได้เสนอมาตรการในการยกระดับคุณภาพของงานสำรวจดินในประเทศไทยจำนวน 3 ข้อ ข้อแรกมาตรการด้านการให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ข้อที่สองมาตรการด้านการยกระดับการปฏิบัติงานโดยการร่างข้อกำหนดในการสำรวจดินในประเทศไทย เพื่อควบคุมความถูกต้องในการทำงานและเป็นข้อกำหนดเดียวกันที่ทุกหน่วยงานหรือทุกองค์กรยอมรับและสามารถนำไปปฏิบัติ โดยจะเสนอให้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) เป็นหน่วยงานกลางในการผลักดัน และมาตรการสุดท้ายคือ ส่งเสริมให้เกิดการตรากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานสำรวจดินในประเทศไทย

Nowadays, the site investigation in Thailand still has not been up to standard for enforcing or following the overall work specification of the country. According to the data collected by the in-depth interviews from the companies and designers, there were still some problems which should be solved properly. They are divided into problems in the work process (P) by 55.6%, problems related to the tools or equipment (E) by 25.9%, and problems caused by human (H) by 18.5%. Moreover, these problems mainly affected the quality of the data. And, the designers were the main stakeholder of these problems (51.9%). It was also found that lacking a site engineer was a key problem affecting the overview of the stated problems. Therefore, this paper presents three measures for improving the quality of site investigation in Thailand. Firstly, it is a measure of educating the site investigation workers. Secondly, it is a measure of improving the operational standard by writing the specification of the site investigation in Thailand for controlling accuracy in work and being the same regulation for all departments or all organizations. This is going to be proposed to the Engineering Institute of Thailand (EIT) for enforcement. Finally, it is a measure in encouraging an enactment related to the standard of operation of the site investigation in Thailand.


Keywords[1] Institution of Civil Engineers (ICE), Inadequate Site Investigation, pp. 1–26, 1991.

[2] J. K. Goldworthy, M. B. Jaksa, W. S. Kaggwa, G. A. Fenton, D. V. Griffiths, and H. G. Poulos, “Cost of foundation failures due to limited site investigations,” in Proceedings International Conference on Structural and Foundation Failures, Singapore, 2004, pp. 398–409.

[3] P. W. Mayne, B. R. Christopher, and J. T. DeJong, Subsurface Investigations: Geotechnical Site Characterization. Washington: National Highway Institute, Federal Highway Administration, 2002.

[4] M. B. Jaksa, J. S. Goldsworthy, G. A. Fenton†, W. S. Kaggwa, D. V. Griffiths, Y. L. Kuo, and H. G. Poulos,” Towards reliable and effective site investigations,” Geotechnique, vol. 55, no. 2, pp. 109–121, 2005.

[5] Standard Guide for Site Investigation, SDRR (T) 301-2545, 2002 (in Thai).

[6] Specification of Site Investigation, Document No. A88/June/2018, Design and Construction Division, Department of Health Service Support, Ministry of Public Health, 2018, pp. 1–16 (in Thai).

[7] Soil Engineering Investigation Division, Work Manual for Geotechnical Survey. Bureau of Engineering Topographical and Geotechnical Survey, Royal Irrigation Department, 2010, pp. 1–17 (in Thai).

[8] Soil Engineering Investigation Division, Work Manual: Geotechnical Survey for Construction Design (Foundation of Irrigation Building). Bureau of Engineering Topographical and Geotechnical Survey, Royal Irrigation Department, 2018, pp. 1–28 (in Thai).

[9] Y. Simekharat, General knowledge in Soil Exploration. Construction Supervision Division, Department of Public Works and Town & Country Planning, n.p. (in Thai).

[10] Department of Public Works and Town & Country Planning, “Knowledge no.4: Site investigation knowledge,” Material Research and Testing Division, Department of Public Works and Town & Country Planning, 2016 (in Thai).

[11] Thai Geotechnical Society, Guidelines for Soil Investigation for Foundation Work, 4 ed. Bangkok: The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King's Patronage, 2012 (in Thai).

[12] A Guide for Testing Surveying Investigation and Monitoring for Civil Engineering and Environment Works. Bangkok: STS Engineering & Consultant, 2016 (in Thai).

[13] Eurocode 7: Geotechnical Design - Part 2: Ground Investigation and Testing. British Standards Institution, London: BSI, 2007.

[14] BS 5930: Code of Practice for Site Investigation. British Standards Institution, London: BSI, 1999.

[15] Code of Practice for Foundations 2017. Buildings Department, Hong Kong: Technical Committee of Buildings Department, 2017.

[16] S. Khuwijitjaru, Soil Investigation: Boring, Sampling and Field Tests. Bangkok: Kasetsart University Press, 2001 (in Thai).

[17] P. Visudmedanukul, Foundation Engineering Handbook. Bangkok: SE-Education Public Company Limited, 2015 (in Thai).

[18] Department of Public Works and Town & Country Planning, Technical “Standard: Structural and Geotechnical Work.” Department of Public Works and Town & Country Planning, 1990 (in Thai).

[19] Department of Public Works and Town & Country Planning, “Lecture notes for soil exploration drilling course,” ed: Material Research and Testing Division, Department of Public Works and Town & Country Planning, 2005 (in Thai).

[20] Manual Guideline for Soil Exploration, Bangkok: Material Research and Testing Division, Department of Public Works and Town & Country Planning, 2014 (in Thai).

[21] C. Muktabhant, Soil Mechanics and Foundation Engineering. Bangkok: D.K. Book House, 1977 (in Thai). [22] W. Mairaing, C. Chotickai, and P. Duangdeun, Soil Mechanics: Theory and Laboratory. Bangkok: Kasetsart University press, 1982 (in Thai).

[23] S. Thongchart and P. Ruennusarn, “A review on current design of pile foundations in Bangkok,” Naresuan University Engineering Journal, vol. 14, no. 1, pp. 11–28, 2019 (in Thai).

[24] S. Soralump, Training Project of Soil Exploration and Testing: National importance to the development of engineering. Bangkok: Thai Geotechnical Society, 2016 (in Thai).

Full Text: PDF

DOI: 10.14416/j.kmutnb.2021.08.006

ISSN: 2985-2145