Page Header

Vol 32, No 2 (2022)

April - June

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: ข้อมูลพื้นฐานและข้อควรคำนึง
A Publication in Journal of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok: Basic Information and Consideration
PDF
Montree Siripruchyanun 243-245

บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Research Articles )

การจำลองผลกระทบของฝายหินทิ้งต่อสัณฐานวิทยาของแม่น้ำลำภาชี
Modeling of the Impact of the Rock Fill Weir on River Morphology of Lam Pha Chi River
PDF
Rakbordin Yeelansuwan , Wisuwat Taesombat และ Supapap Patsinghasanee 246-260
การประยุกต์ใช้เคิร์ลของสนามเวกเตอร์ปฏิสัมผัสสำหรับการตรวจจับเส้นขอบของภาพสี
Application of Curl of the Counter Tangential Vector Field for Edge Detection of Color Images
PDF
Samruan Wiangsamut , Nawapak Eua-Anant และ Wutthichai Phornphatcharaphong 261-272
Applying Robotic Process Automation in the Calculation Process of Premium Remittance for Deposit Protection Agency and Financial Institution Development Fund PDF
Preawwinit Kantawin และ Wipawee Tharmmaphornphilas 273-284
The Comparison of Welding Polarities on Microstructures and Wear Behaviour of Hardfacing Metal Using Submerged Arc Welding with Added Metal Powder PDF
Buntoeng Srikarun และ Prapas Muangjunburee 285-295
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขั้นแรกต้นแบบเพื่อควบคุมเชื้อสาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงน้ำดอกไม้ในระหว่างการขนส่ง
Development of Primary Packaging Prototype for Control Anthracnose Disease of ‘Nam Dok Mai’ Mango Fruits during Transportation
PDF
Puwanart Fuggate 296-304
การพัฒนาผนังคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็กสำหรับการต้านทานแรงกระแทกของกระสุนขนาด 7.62 x 51 มิลลิเมตร
Development of Steel Fiber Reinforced Concrete Panels to Resist Impact from 7.62 x 51 mm Caliber Size Bullets
PDF
Apisit Techaphatthanakon , Buchit Maho , Sittisak Jamnam และ Piti Sukontasukkul 305-316
การหาตำแหน่งและขนาดที่เหมาะสมของระบบเก็บสะสมพลังงานแบบริมทางสำหรับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
Optimal Position and Capacity of Wayside Energy Storage System for Mass Rapid Transit
PDF
Natchaphon Sutphrom และ Tosaphol Ratniyomchai 317-331
เครื่องวัดความหวานผลแอปเปิลด้วยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้
A Device for Measuring Apple Sweetness Using Near Infrared Spectroscopy
PDF
Supachai Kulmutiwat และ Anupun Terdwongworakul 332-341
แนวปฏิบัติปัจจุบันและปัญหาของงานสำรวจดินทางธรณีเทคนิคในประเทศไทย
Current Practice and Problem of Geotechnical Site Investigation in Thailand
PDF
Pawaris Ruennusarn และ Siranya Thongchart 342-354
แบบจำลองสถานการณ์ลอจิสติกส์ภายในของระบบเอจีวีในแผนกประกอบโรงงานผลิตรถยนต์
Internal Logistics Simulation Based on AGV System in Assembly Section of an Automotive Manufacturer
PDF
Busaba Phruksaphanrat , Inticha Wipusaree และ Panitporn Benjaphongwattana 355-365
Threshold Total Chloride Content, Depassivation Time of Reinforcing Steel, and Compressive Strength of Concrete with Fly Ash and Partial Replacement of Fine Aggregate by Bottom Ash PDF
Sira Arttamart และ Taweechai Sumranwanich 366-374
Influence of Injection Timing on Performance, Combustion and Emission Characteristics from Diesel Engine Fueled with Diesel-plastic Pyrolysis Oil Blends PDF
Anucha Krutthaphan , Wantana Chaowasin , Kampanart Theinnoi และ Chonlakarn Wongkhorsub 375-385

บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science Research Articles)

การประเมินความเสี่ยงการสลายตัวทางความร้อนของแคลเซียมไฮโปคลอไรท์โดยดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริมิเตอร์
Risk Assessment of Thermal Decomposition of Calcium Hypochlorite by Differential Scanning Calorimetry
PDF
Suranee Anothairungrat และ Kowit Piyamongkala 386-397
การประเมินคุณภาพน้ำของแม่น้ำคลองใหญ่ จังหวัดระยอง โดยใช้ดัชนีชี้วัดทางเคมี
Assessment of Water Quality in Khlong Yai River in Rayong province by Chemical Index (CI)
PDF
Sunisa Ungwiwatkul และ Susira Bootdee 398-414
การเปรียบเทียบการประมาณค่าสูญหายในแผนแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์
A Comparison of Missing Value Estimations in Randomized Complete Block Design
PDF
Chayada Kaewchaicharoenkit , Boonorm Chomtee และ Wandee Wanishsakpong 415-425
การเปรียบเทียบความสามารถในการเจริญเติบโตของข้าวโพดข้าวเหนียวหวานต่อการชลประทานแบบหยดจากหอถังสูง
The Comparison of Growth Ability Sweet Waxy Corn with Drip Irrigation Method by Using Elevated Tank
PDF
Thitinun Pongnam , Banlu Phiachin , Banjob ChamChong และ Parinya Thaweephun 426-433
Efficiency Comparison of Missing Value Estimation Methods of Response Variable for Three Factor Factorial Experiment in Randomized Complete Block Design PDF
Thanrada Chaikajonwat , Juthaphorn Sinsomboonthong และ Thidaporn Supapakorn 434-444
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของไข่เค็มพอกดินที่ทดแทนเกลือโซเดียมคลอไรด์ด้วยเกลือโพแทสเซียมคลอไรด์ในระหว่างการเก็บรักษา
The Quality Changes of Soil - Coating Salted Eggs Substituting Sodium Chloride with Potassium Chloride during Storage
PDF
Natcha Laokuldilok , Nanthina Damrongwattanagool , Mayuree Chompoo , Kanjana Ruttanateerawichien และ Napapan Chokumnoyporn 445-456
ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับอัตราส่วนค่ามัธยฐานของประชากรสองกลุ่มโดยวิธีของ Price และ Bonett ร่วมกับวิธีบูตสแทร็ปที
Confidence Intervals for a Ratio of Two Population Medians by Price and Bonett Bootstrap-t Method
PDF
Anurak Tongkaw 457-468
ตัวแบบคณิตศาสตร์สำหรับการออมรายเดือนเพื่อการวางแผนการเงิน
The Monthly Mathematical Model for Financial Planning
PDF
Naratip Issaranusorn 469-477
สมบัติของเพคตินจากเปลือกแตงโมที่สกัดด้วยวิธีการให้ความร้อนแบบดั้งเดิมและการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ
Properties of Pectin from Watermelon Rind Extracted by Conventional and Microwave Heating Methods
PDF
Sirima Chinnasarn และ Kusuma Mongsa 478-485

บทความวิจัย ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Development Research Articles)

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจก่อสร้างแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
The Development of Complete Service Construction Business Management Model to Enhance Competitiveness Capability
PDF
Sasihong Kasamjaru , Teravuti Boonyasopon , Manus Chuphaka และ Sunchai Inthapichai 486-495
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารจัดการศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล
The Potential Development Model of Contact Center Management in the Digital Age
PDF
Pattira Muksombat , Chuleewan Chotiwong และ Preeda Attawinijtrakarn 496-505

บทความวิชาการ (Academic Article)

การวิเคราะห์ค่าสุดขีด: ภายใต้กระบวนการไม่คงที่
Extreme Value Analysis: Non–stationary Process
PDF
Pannarat Guayjarernpanishk , Tossapol Phoophifa และ Piyapatr Busababodhin 506-515

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 2565 PDF
ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 2565

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ISSN: 2985-2145