Page Header

การประยุกต์ใช้ตัวแบบการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์แบบผสมเพื่อเลือกที่ตั้งของโรงแรมแถบชายหาดในประเทศไทย
Applying a Hybrid Multiple Criteria Decision Making Model for Selecting the Location of Beach Hotels in Thailand

Lanlalin Thawaisilp, Pornpimol Chaiwuttisak, Sittichai Charoensettasilp

Abstract


งานวิจัยนี้ได้นำเสนอการเลือกทำเลที่ตั้งโรงแรมแถบชายหาดในประเทศไทย โดยการประยุกต์ใช้วิธีกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี (Fuzzy Analytic Hierarchy Process : FAHP) ร่วมกันกับวิธี PROMETHEE II โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งโรงแรม วิเคราะห์ค่าน้ำหนักเกณฑ์การตัดสินใจในการหาทำเลที่ตั้งของโรงแรมโดยอาศัยวิธีกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี และจัดลำดับพร้อมทั้งระบุทางเลือกจากค่าน้ำหนักการตัดสินใจโดยอาศัยวิธี PROMETHEE II เพื่อนำมาสนับสนุนการวางแผนการลงทุนและกลยุทธ์ของบริษัทกรณีศึกษา โดยในการสัมภาษณ์ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการโรงแรมได้พิจารณาและกำหนดทางเลือกไว้ทั้งหมด 6 ทางเลือก ได้แก่ กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง ชลบุรี ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี ในส่วนของเกณฑ์การตัดสินใจมีเกณฑ์หลักที่สำคัญทั้งหมด 7 เกณฑ์ ได้แก่ ความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว ความปลอดภัยในพื้นที่ การคมนาคมขนส่ง การเติบโตของนักท่องเที่ยว การแข่งขัน และช่วงเวลาในการท่องเที่ยว ผลจากการวิเคราะห์โดยใช้โดยวิธีกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี พบว่า เกณฑ์ที่มีค่าน้ำหนักความสำคัญมากที่สุดคือ ความปลอดภัยในพื้นที่ และเกณฑ์ที่มีค่าน้ำหนักความสำคัญรองลงมาคือ คือ การเติบโตของนักท่องเที่ยว และความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว ตามลำดับ โดยทางเลือกที่เหมาะสมจากการนำวิธี PROMETHEE II มาใช้ในการจัดลำดับของทางเลือก คือ จังหวัดชลบุรี ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของผู้บริหารระดับสูง และแม้แต่ในสถานการณ์หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 จากข้อมูลจำนวนผู้เข้าพักแรมในปี 2563 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ชลบุรียังคงเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเข้าพักแรมมากที่สุดเป็นลำดับที่ 2 ของประเทศไทยอีกด้วย

This research presented the location selection of beach hotels in Thailand by applying a hybrid multiple criteria decision making model using Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) and PROMETHEE II Method. This study aims to investigate criteria for making decision on the location of tourism hotels, analyze the weight of criteria, and prioritize and identify appropriate alternatives of the location of tourism hotels by PROMETHEE II for supporting business investment plan and business strategy of the company. From interviewing with the executives who are the experts in hotel management, six alternatives are considered: Krabi, Prachuap Khiri Khan, Rayong, Chonburi, Phuket and Surat Thani with respect to seven criteria which are Environmental Integrity, Various Tourist Attractions, Security, Transportation, Tourist Growth Rate, Competition and Seasonality in tourism. The result from FAHP analysis showed that the most important criterion is Security followed by Tourist Growth Rate, and Various Tourist Attractions, respectively. After using PROMETHEE II Method to prioritize alternative, the results revealed that Chonburi is the most appropriate alternative in line with the opinion of the executives. Even though during the COVID-19 pandemic in 2019, the number of guests in 2020 provided by Ministry of Tourism and Sports showed that Chonburi had the second highest number of tourists in Thailand.


Keywords[1] Ministry of Tourism and Sports. (2020, October 10). International Tourism Situation 2561. [Online] (in Thai). Available: https://www.mots. go.th/ more_news_new.php?cid=528

[2] N. Surawattananon. (2019, December 10). Tourism and its role in driving the Thai economy Is a hero necessary? A real hero? [Online] (in Thai). Available: https://www.bot. or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/ Pages/Article_29Oct2019.aspx

[3] V. M. Athawale, P. Chatterjee, and S. Chakraborty, “Decision making for facility location selection using PROMETHEE II method,” International Journal of Industrial and Systems Engineering, vol. 11, no. 1–2, pp. 16–30, 2012.

[4] T. Y. Chou, C. L. Hsu, and M. C. Chen, “A fuzzy multi-criteria decision model for international tourist hotels location selection,” International Journal of Hospitality Management, vol. 27, pp. 293–301, 2008.

[5] Economic Tourism and Sports Division. (2018). Sea Sun Sand Tourism Economics Competitiveness. [Online]. Available: https:// 58.97.27.230/ewtadmin/ewt/policy/download/ article/article_20190625145933.pdf

[6] IPK International, “ITB world travel trends report 2016/2017,” Messe Berlin GmbH, Berlin, Germany, December, 2016.

[7] G. Popovic, D. Stanujkic, M. Brzakovic, and D. Karabasevic, “A multiple-criteria decision-making model for the selection of a hotel location,” Land Use Policy, vol. 84, pp. 49–58, 2019.

[8] A. F. Guneri, M. Gul, and M. Lok, “A fuzzy approach for hotel location selection in Mugla, Turkey,” IJBTS International Journal of Business Tourism and Applied Sciences, vol. 3, no. 1, pp. 41–50, 2015.

[9] F. Samanlioglu and Z. Ayağ, “A fuzzy AHPPROMETHEE II approach for evaluation of solar power plant location alternatives in Turkey,” Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, vol. 33, no. 2, pp. 859–871, 2017.

[10] M. Kumru and P. Y. Kumru, “An integrated approach to thermal hotel selection,” Proelium VIII, vol. 2, pp. 193–206, 2019.

[11] T. Dankhate, “Embroidery factory selection using fuzzy analytical hierarchy process” M.S. thesis, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, 2009 (in Thai).

[12] L.A. Zadeh, “Fuzzy sets,” Information and Control, vol. 8, pp. 338–353, 1965.

[13] D. W. Cho, Y. H. Lee, S. H. Ahn, and M. K. Hwang, “A frame work for measuring the performance of service supply chain management,” Computers & Industrial Engineering, vol. 62, pp. 801–818, 2012.

[14] C. H. Chou, G. S. Liang, and H. C. Chang, “A fuzzy AHP approach based on the concept of possibility extent,” Quality & Quantity, vol. 47, pp. 1–13, 2013.

[15] Z. Stević, M. Vasiljević, S. Vesković, A. Blagojević, and Z. Đordević, “Defining the most important criteria for suppliers evaluation in construction companies,” in Proceeding the Sixth International Conference Transport and Logistics, Niš, Serbia, 2017, pp. 91-96.

[16] R. Kr. Singha, N. Chaudhary, and N. Saxena, “Selection of warehouse location for a global supply chain: A case study,” IIMB Management Review, vol. 30, pp. 343–356, 2018.

[17] T. L. Saaty, “How to make a decision: the analytic hierarchy process,” Interfaces, vol. 24, pp. 19–43, 1994.

[18] C. K. Kwong and H. BAI, “Determining the importance weights for the customer requirements in QFD using a fuzzy AHP with an extent analysis approach,” IIE Transactions, vol. 35, pp. 619–626, 2003.

[19] J. J. Buckley, “Fuzzy hierarchical analysis,” Fuzzy Sets and Systems, vol. 17, pp. 233–247, 1985.

[20] J. P. Brans, “L'Ingéniérie de la décision. Elaboration d'instrument d'aide à la décision. Méthode PROMETHEE,” Colloque d'Aide à la Décision, Université Laval Québec, Canada, 1982.

[21] J. P. Brans and P. H. Vincke, “A preference ranking organisation method (The promethee method for multiple criteria decision-making),” Management Science, vol. 31, no. 6, pp. 647– 656, 1985.

[22] J. P. Brans and B. Mareschal, “Promethee methods,” in Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys, Springer- Verlag New York, 2005, pp. 163–195.

[23] J. P. Brans, B. Mareschal, and P. Vincke, “Promethee: A new family of outranking methods in multicriteria analysis,” Operational Research, vol. 3, pp. 477–490. 1984.

[24] P. J. Juan and S. Y. Lin, “Research note: Resort hotel location,” Tourism Economics, vol. 17, no. 4, pp. 925–931, 2011.

[25] N. Kundakçi, E. A. Adali, and A. T. Işik, “Tourist hotel location selection with analytic hierarchy process,” Journal of Life Economics, vol. 2, no. 3, pp. 47–58, 2015.

[26] Y. Jiang, S. Jin, and J. Peng, “Hierarchical fuzzy rule interpolation and its application for hotels location selection,” International Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence, vol. 10, no. 1, pp. 55–79, 2016.

[27] Ministry of Tourism and Sports, “Tourism Statistics 2019,” unpublished., 2019 (in Thai).

[28] P. Ji, H. Y. Zhang, and J. Q. Wang, “A projectionbased outranking method with multi-hesitant fuzzy linguistic term sets for hotel location selection,” Cognitive Computation, vol. 10, pp. 737–751, 2018.

[29] Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning, “State of the Environment 2019,” B.T.S. Press Co., Ltd., Bangkok, 2019 (in Thai).

[30] Ministry of Tourism and Sports. (2021, January 31). Domestic Tourism Statistics (Classify by region and province 2020). [Online]. Available: https://www.mots.go.th/more_ news_new. php?cid=594 (in Thai)

[31] Economic Tourism and Sports Division, “Tourism Economic Review,” Thailand Convention & Exhibition Bureau, Bangkok, Thailand, 2019 (in Thai).

Full Text: PDF

DOI: 10.14416/j.kmutnb.2022.04.004

ISSN: 2985-2145