Page Header

Vol 32, No 4 (2022)

October-December

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

การพัฒนากระบวนการผลิตเคมีภัณฑ์แพลตฟอร์มจากชีวมวลลิกโนเซลลูโลสอย่างยั่งยืน
Sustainable Development and Progress of Lignocellulose Conversion to Platform Chemicals
PDF
Thanakorn Ruensodsai และ Malinee Sriariyanun

บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Research Articles )

การใช้ตะกรันอะลูมิเนียมจากกระบวนการรีไซเคิลอะลูมิเนียมผสมเพื่อเป็นวัสดุทนไฟ
The Use of Aluminum Dross in Refractory Materials from the Recycling Process of Aluminum Alloys
PDF
Krisana Poolsawat , Tanikan Thongchai และ Narumon Seeponkai
การประยุกต์วัสดุพรุนชนิดตาข่ายสแตนเลสเพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงานของการอบแห้งเห็ดหลินจือแบบพาความร้อน
Application of Wire Mesh Stainless Porous Material for Reduce Energy Consumption in the Convective Drying of Lingzhi Mushroom
PDF
Kompet Inla , Bundit Krittacom , Pathiwat Waramit และ Ratinun Luampon
การศึกษาผลกระทบจากการทำงานของเครื่องอัดประจุแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแบบรวดเร็วที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าสำหรับการประกอบธุรกิจในภาคเอกชน
The Impact Study of Electric Vehicle Quick Charger to Electrical System for Business in Private Sector
PDF
Panya Khemmook , Surakit Thongsuk และ Prayuth Inban
A study and Design to Compare an Efficiency of a AS/RS with the Rack of Modular Cells and a Traditional AS/RS Using Simulation Approach for Decision Makings PDF
Arpaphat Hemsuwan และ Weerapat Sessomboon
Boundary Extraction of Multichannel Magnetic Resonant Images Based on a Model of Particle Motion in a Vector Field Derived from Local Color Distance Images PDF
Wutthichai Phornphatcharaphong และ Nawapak Eua-Anant
การเสริมกำลังคานคอนกรีตกำลังอัดต่ำที่ร้าวรับแรงบิดโดยวิธีการโอบรัดด้วยแผ่นเหล็กเหนียวอัดแรงภายหลัง
Torsional Strengthening of Damaged Low-strength RC Beams Using Prestressed Ductile Metal Straps
PDF
Katipoj Sanupong , Weerasit Chamnankit , Komsan Dangyem และ Thanongsak Imjai
การหาค่าที่เหมาะสมของปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถการขนส่งไปรษณีย์ กรณีศึกษา ศูนย์ไปรษณีย์กบินทร์บุรี
Optimization of the Vehicle Routing Problem in Postal Transportation a Case Study of Kabinburi Mail Center
PDF
Krittanat Khaosa-ard , Sakon Klongboonjit , Udom Janjarassuk และ Ruedee Masuchun
การออกแบบระบบสารสนเทศดิจิทัลสำหรับหน่วยตรวจผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
The Design of Digital Information Systems for Inspection Body (IB) of Industrial Product
PDF
Danitar Tontoh , Somkiat Jongprasithporn , Nantakrit Yodpijit และ Manutchanok Jongprasithporn
ปัจจัยที่มีผลต่อความคล่องตัวในการเดินทางของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาเขตบางซื่อ
Factors Affecting Mobility in Elderlies: A Case Study of Bang Sue District
PDF
Rungsimun Immak และ Terdsak Rongviriyapanich
ผลกระทบของกราฟีนออกไซด์ต่อแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเส้นใยสังเคราะห์และซีเมนต์มอร์ตาร์
The Effect of Graphene Oxide in Bond Strength between Synthetic Fibers and Cement Mortar
PDF
Apisit Techaphatthanakon , Buchit Maho , Sittisak Jamnam , Piti Sukontasukkul , Chesta Ruttanapun และ Prinya Chindaprasirt
พฤติกรรมทางทฤษฎีของการหล่อลื่นแบบไฮโดรไดนามิกของรองลื่นเพลากลมอากาศผสมฮีเลีย
Theoretical Characteristics of Hydrodynamic Journal Bearings lubricated with Air Helium Mixture
PDF
Apichart Chutpongcharoen , Khanittha Wongseedakaew และ Jesda Panichakorn

บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science Research Articles)

กรณีศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบรรจุเนื้อปลาทูน่าแช่แข็ง
A Case Study to Increase Packing Efficiency of Frozen Tuna Loin
PDF
Sunee Eadmusik , Ilada Techasri และ Wanticha Savedboworn
การจำแนกข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้การจัดกลุ่มด้วยวิธีเคมีนและวิธีการเรียนรู้เชิงลึก
Large-scale Data Classification based on K-means Clustering and Deep Learning
PDF
Nuntuschaporn Senawong , Supawadee Wichitchan และ Orawich Kumphon
การนำไปใช้ทางชีวภาพของสาหร่ายพวงองุ่นในทางเดินอาหารจำลองของมนุษย์
Bioaccessibility of Sea Grape (Caulerpa lentillifera) in Simulated Human Digestive System in vitro digestion model
PDF
Numphon Thaiwong , Natta Kachenpukdee และ Dararat Buaphet
การประเมินและการหาแนวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกำจัดซาก แผงโซลาร์เซลล์ภายหลังหมดอายุการใช้งานสำหรับประเทศไทย
Assessment and Approach to Reduce Greenhouse Gas Emissions from End of Life Solar Panel Waste for Thailand
PDF
Putthadee Ubolsook , Chatkaew Chailuecha และ Surat Sedpho
การประยุกต์ใช้ตัวแบบการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์แบบผสมเพื่อเลือกที่ตั้งของโรงแรมแถบชายหาดในประเทศไทย
Applying a Hybrid Multiple Criteria Decision Making Model for Selecting the Location of Beach Hotels in Thailand
PDF
Lanlalin Thawaisilp , Pornpimol Chaiwuttisak และ Sittichai Charoensettasilp
การพยากรณ์ยอดขายสินค้าประเภทเครื่องสำอางที่เหมาะสมสำหรับผู้ผลิตในแถบอาเซียน
Sale Forecasting for Cosmetics Appropriate for Manufacturers in ASEAN
PDF
Pheeraya Taothong
A Confirmatory Factor Analysis for the Risk of Internet Threat to Operational Staff in Industrial Business in Rayong Province PDF
Rungroj Subanjui
ผลกระทบของการใช้ถ่านชีวภาพต่อการรอดชีวิต และการเจริญเติบโตของไส้เดือนดินพันธุ์ African night crawler (Eudrilus eugeniae)
Impact of biochar application on earthworm survivor and growth of African night crawler (Eudrilus eugeniae) Species
PDF
Saowakon Hemwong และ Atikom Suwannakan
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสละและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สบู่
Antioxidant Activity of Salak and Soap Product Development
PDF
Sunisa Suwancharoen , Teerapich Kasemsuk , Nuntaporn Moonrungsee , Udom Kurewan , Suttsinee Mekprayoon , Jarassri Oebsapap และ Apaporn Boonmee

บทความวิจัย ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Development Research Articles)

Benchmarking of the Problems in Organizations of SMEs and Factors Accessing into New Market Sources of SMEs Food Industries and Large-sized Food Industries in the Digital Age PDF
Supatta Pinthapataya , Jutharat Pinthapataya และ Parinya Saknavee
การพัฒนารูปแบบการบริหารสำนักงานอำนวยการสำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในยุคดิจิทัล
Development of the Administrative Office Management Model for Automotive Parts Industry in Digital Era
PDF
Phatcharaporn Phenpakkool , Teravuti Boonyasopon , Somnoek Wisuttipaet และ Suchart Siengchin
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมาก
The Development Model of Managerial Competency in the Biomass Power Plant VSPP Industry
PDF
Suttipong Kaewsen , Somnoek Wisuttipaet , Preda Attavinijtrakarn และ Taweesak Roopsing

บทความวิชาการ (Academic Article)

การบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านกระบวนการจัดการโซ่อุปทานเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์สู่ความยั่งยืน
Integration of Big Data Through the Supply Chain Management Process for Driving MICE Industry towards Sustainability
PDF
Chanattee Poompurk และ Krisada Chienwattanasook
ความก้าวหน้าของกระบวนการปรับสภาพชีวมวลลิกโนเซลลูโลสด้วยกระบวนการทางเคมีเพื่อกระบวนการกลั่นทางชีวภาพ
Progress in Chemical Pretreatment of Lignocellulose Biomass for Applications in Biorefinery
PDF
Theerawut Phusantisampan และ Nichaphat Kitiborwornkul

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ISSN: 2465-4698