Page Header

ความเป็นไปได้ของการใช้ตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตจากแบคทีเรียในวัสดุซีเมนต์
Potential Use of Calcium Carbonate Deposits from Bacteria in Cement Materials

Piti Sukontasukkul, Satharat Pianfuengfoo, Sumonthip Kongtunjunphuk

Abstract


ในปัจจุบัน สืบเนื่องมาจากปัญหามลพิษที่รุนแรงทำให้โครงสร้างคอนกรีตส่วนมากเกิดการเสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควรจะเป็น การซ่อมแซมของโครงสร้างคอนกรีตจึงขยับขึ้นมาเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่สำคัญ เมื่อเทียบกับงานก่อสร้างประเภทอื่น โดยวิธีการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตรวมถึงการเลือกวัสดุซ่อมนั้นขึ้นกับประเภทของความเสียหายขนาดของความเสียหาย และสาเหตุ สำหรับวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมการแตกร้าวของคอนกรีต นั้น ในปัจจุบันก็มีมากหลายประเภททั้งที่เป็นวัสดุซีเมนต์เสริมเส้นใย ซีเมนต์ไม่หดตัว และวัสดุประเภทพอลิเมอร์โดยวัสดุซ่อมรอยร้าวเหล่านี้มักมีองค์ประกอบของวัสดุเชื่อมประสาน เช่น ซีเมนต์ อะคริลิก อิพ็อกซี ในสัดส่วนค่อนข้างสูง ซึ่งวัสดุเหล่านี้เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการผลิตค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวของวัสดุซีเมนต์เอง จึงได้มีความพยายามในการพัฒนาวัสดุซ่อมทางเลือกที่มีความเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้น การใช้ตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตจากแบคทีเรียเองก็เป็นหนึ่งในทางเลือกนั้น บทความนี้เป็นการแนะนำเบื้องต้นถึงแนวทางดังกล่าวโดยจะกล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และการประยุกต์ใช้บางส่วนที่อยู่ในรูปของงานวิจัย

Full Text: PDF

DOI: 10.14416/j.kmutnb.2021.03.002

ISSN: 2465-4698