Page Header

การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางไฟฟ้ากระแสสลับของลูกถ้วยพอร์ซเลนกับอนุภาคฝุ่นซีเมนต์และเกาลีนที่เคลือบผิว
A Comparative Study of AC Porcelain Insulators Characteristics with Cement Dust Particles and Kaolin Surface Coatings

Anyarat Sonsanam, Tawatchai Sonsanam

Abstract


ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันหลายพื้นที่ในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปริมาณฝุ่นที่มากขึ้น ปริมาณฝุ่นในอากาศที่เพิ่มขึ้นรวมถึงความรุนแรงของสภาพอากาศที่มีอนุภาคแขวนลอยปะปนอยู่เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ฉนวนลูกถ้วยไฟฟ้ามีการนำไฟฟ้าที่สูงขึ้น บทความวิจัยนี้ได้นำเสนอการเปรียบเทียบคุณลักษณะของลูกถ้วยไฟฟ้าที่ถูกเคลือบผิวโดยซีเมนต์และเกาลีน ซึ่งตัวอย่างซีเมนต์ที่นำมาทดสอบกับลูกถ้วยนั้นได้มาจากเขตอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ จังหวัดสระบุรี ในประเทศไทย จากนั้นได้ทำการทดสอบการเปอะเปื้อนบนผิวโดยใช้ลูกถ้วยพอร์ซเลนเบอร์ 52-1 จากการทดสอบพบว่า แรงดันวาบไฟของฉนวนลูกถ้วยที่อนุภาคฝุ่นซีเมนต์เกาะบนผิวนั้นสูงกว่ากรณีของเกาลีน ในขณะที่กระแสรั่วไหลบนผิวฉนวนลูกถ้วยที่อนุภาคซีเมนต์เกาะบนผิวนั้นมีค่าต่ำกว่ากรณีของเกาลีน ส่วนการเปรียบเทียบหยดน้ำที่ปกคลุมบนผิวลูกถ้วยโดยใช้วิธีการตามมาตรฐานโดยการสเปร์น้ำสามารถบ่งชี้ได้ว่าลูกถ้วยฉนวนที่ผิวปกคลุมด้วยเกาลีนนั้นมีคุณสมบัติของน้ำที่เกาะบนผิวที่ดีกว่ากรณีของซีเมนต์เนื่องจากเกาลีนนั้นสามารถละลายน้ำได้ดีและมีขนาดอนุภาคที่เล็กกว่าซีเมนต์

In recent years, the area with high quantity of dust in Thailand has attracted increasing attention in the field of electrical insulator. High dust quantity in air is an extreme weather condition with high concentrations of suspended particulate matter. This can lead to high conductivity on insulator. This paper was to compare the insulator characteristics with cement dust and kaolin coatings. The cement dust was obtained from cement manufacturing industrial area at Saraburi province in Thailand. Simulated contamination tests were then conducted using porcelain insulators class 52-1. The test found that the flashover voltage of the insulators trapped with dust particles was higher than that of insulators trapped with kaolin while the leakage current of the insulator trapped with dust particles was lower. The hydrophobic of the insulators was stated using water droplet on the insulators surface. This indicated that the insulators trapped with kaolin had better hydrophobic characteristic that those trapped with dust particles. This may be due to better solubility of kaolin and smaller sizes in particles.


KeywordsFull Text: PDF

DOI: 10.14416/j.kmutnb.2022.05.003

ISSN: 2465-4698