Page Header

Vol 34, No 1 (2024)

January-March

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

Bio-Circular-Green Economic Model BCG and Lignocellulose Biorefinery: Advancing Sustainable Development and Climate Change Mitigation PDF
Nichaphat Kitiborwornkul และ Malinee Sriariyanun ID. 241-007308

บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Research Articles )

การคำนวณกระแสอ้างอิงด้วยทฤษฎีกำลังไฟฟ้าขณะหนึ่งสำหรับการปรับปรุงคุณภาพกระแสไฟฟ้าในระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับจ่ายรถไฟฟ้า
Reference Current Calculation with Instantaneous Power Theory for Current Quality Improvement in Railway Electrification System
PDF
Chakrit Panpean , Jeerawan Homjan , Jittima Varagul และ Worawat Lawanont ID. 241-015676
การตรวจจับการล้มตามลำดับความรุนแรงสำหรับผู้สูงอายุโดยใช้สัญญาณ WiFi
Severity-Based Fall Detection for Elderly Using WiFi Sensing
PDF
Pongphan Leelatien , Pongphan Leelatien และ Kantaporn Pararach ID. 241-025732
การนำกลับของกรดลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟนิกจากของเสียจากกระบวนการซัลโฟเนชัน
The Recovery of Linear Alkylbenzene Sulfonic Acid from the Waste Sulfonation Process
PDF
Suteeporn Tonkhum และ Pailin Ngaotrakanwiwat ID. 241-035667
การวิเคราะห์แผ่นพื้นหนาออกเซติกแบบออร์โททรอปิกด้วยวิธีบาวน์ดารีเอลิเมนต์
Analysis of Thick Orthotropic Auxetic Plates by Boundary Element Method
PDF
Sirakorn Jeeradit , Boonme Chinnaboon และ Somchai Chucheepsakul ID. 241-045611
การใช้ขยะพลาสติกพอลิเอทิลีนและพอลิโพรพิลีนแทนที่มวลรวมละเอียดบางส่วนในการออกแบบผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
The Use of Polyethylene and Polypropylene Plastic Waste as Partial Replacement of Fine Aggregate in Asphalt Concrete Pavement Design
PDF
Wikarn Ruensook และ Nirachorn Nokkaew ID. 241-055808
การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานโดยการจัดตารางแบบฮิวริสติกพลวัตในการจ่ายน้ำมันของคลังน้ำมัน
Energy Efficiency Improvement by Dynamic Heuristic Scheduling in the Fuel Distribution Process of the Fuel Depot
PDF
Supanut Sitha , Angsumalin Senjuntichai และ Worachok Chaiwong ID. 241-065618
Development of the Asphalt Pavement Deterioration Model Using the Markov Chain: Case Study of the State Highway Number 4 at Km. 67+334 to 111+457 PDF
Nutchapon Maneedang , Bunpoat Kunsuwan และ Nipawan Kunsuwan ID. 241-075685
การวิเคราะห์การดัดของแผ่นพื้นหนาที่วางบนฐานรากยืดหยุ่นหลายชั้นโดยวิธีบาวดารีเอลิเมนต์
Bending Analysis of Thick Plates on a Multi-Layered Elastic Foundation by Boundary Element Method
PDF
Jirapong Chanadee , Boonme Chinnaboon และ Somchai Chucheepsakul ID. 241-085613
การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางไฟฟ้ากระแสสลับของลูกถ้วยพอร์ซเลนกับอนุภาคฝุ่นซีเมนต์และเกาลีนที่เคลือบผิว
A Comparative Study of AC Porcelain Insulators Characteristics with Cement Dust Particles and Kaolin Surface Coatings
PDF
Anyarat Sonsanam และ Tawatchai Sonsanam ID. 241-095617
การศึกษาภาพถ่ายรากพืชเพื่อวิเคราะห์หาความมั่นคงของลาดดิน
Root Investigation by Using Image Processing Method for Slope Stability
PDF
Wolakamol Srisook , Bunpoat Kunsuwan และ Warakorn Mairiang ID. 241-105627
การศึกษาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยบนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
A Study of Thailand’s Logistics Infrastructure System in the East-West Economic Corridor
PDF
Siwasit Pitjamit , Parida Jewpanya และ Pakpoom Jaichompoo ID. 241-115809
การออกแบบการทดลองปัจจัยรูปทรงฟลายวีลของระบบจัดเก็บสะสมพลังงานฟลายวีล
Experimental Design for Shape Factor of Flywheel Rotor with a Flywheel Energy Storage System
PDF
Aphichit Semsri ID. 241-125736
แบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็มแบบผสมสำหรับปัญหาการจัดตารางเวลาและการกำหนดเส้นทางของทีมช่างซ่อมบำรุงรถตัดอ้อย
A Mixed Integer Linear Programming Model for Scheduling and Routing Problem of Sugarcane Harvester Technician Teams
PDF
Voravee Punyakum , Kanchana Sethanan และ Krisanarach Nitisiri ID. 241-135919
ประสิทธิภาพของคานคอมโพสิตสำเร็จรูปภายใต้แรงดัดในภาวะใช้งานและภาวะสุดขีด
Service and Ultimate Performance of Simply-Support Precast Composite Beams
PDF
Affan Kasor , Kan Srisuwan , Nitisak Madden , Thanongsak Imjai และ Jakkapol Tipsuwan ID. 241-145554
สายอากาศกราไฟต์โมโนโพลแบบระนาบสองย่านความถี่ ที่โค้งงอได้และมีต้นทุนต่ำสำหรับประยุกต์ใช้งาน GSM/ITM/WLAN/LTE/X-band
Low-Cost, Flexible Dual-Band Planar Monopole Graphite Antenna for GSM/ITM/WLAN/LTE/X-band Applications
PDF
Suwat Sakulchat , Amnoiy Ruengwaree , Watcharaphon Naktong และ Voranuch Thongpool ID. 241-155838

บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science Research Articles)

การใช้เม็ดไคโตซานดัดแปรเป็นตัวดูดซับน้ำมันหล่อเย็นชนิดผสมน้ำ
Modified Chitosan Beads Used as an Adsorbent of Soluble Metal Working Fluid
PDF
Pornpimon Jarupanavet และ Kowit Piyamongkala ID. 241-165621
การเตรียมและศึกษาสมบัติของถ่านชีวภาพจากเปลือกถั่วลิสงด้วยกระบวนการทอร์รีแฟกชันและไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซชัน
Preparation and Characterization of Biocoal from Groundnut Shell via Torrefaction and Hydrothermal Carbonization Processes
PDF
Jarunee Khempila และ Pumin Kongto ID. 241-175813
Comparing Nonparametric Regression Methods for Exchange Rate of Thai Baht against the US Dollar and Volume Import of Electricity Data PDF
Boosaraphan Kanthom และ Autcha Araveeporn ID. 241-185709
การพัฒนาเครื่องอัดแท่งถ่านชีวมวลสำหรับเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในจังหวัดระยอง
Development of a Biomass Briquette Machine from Agricultural Waste in Rayong Province
PDF
Krittaphas Mongkoldhumrongkul ID. 241-195749
การสังเคราะห์ผงผลึกแม่เหล็ก MgFe2O4 ด้วยวิธีการเผาไหม้ของแข็งแบบง่าย โดยใช้อุณหภูมิแคลไซน์ต่ำ
The Synthesis of MgFe2O4 Magnetic Powders by Simplified Solid-State Combustion Technique with Using Low Calcination Temperature
PDF
Arjaree Thongon , Chiittakorn Kornphom , Theerachai Bongkarn และ Supree Pinitsoontorn ID. 241-205896
จลนศาสตร์และไอโซเทอร์มการดูดซับอะทราซีนโดยไบโอชาร์ไม้ไผ่
Kinetic and Isotherm Adsorption of Atrazine by Bamboo Biochar
PDF
Ananya Jeeraro , Suthatip Sinyoung , Puangrat Kajitvichyanukul และ Kittipong Kunchariyakun ID. 241-215723
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของสมรภูมิทางอากาศโดยใช้แบบจำลองแลนเชสเตอร์
Mathematical Modelling of Air Combat by Using Lanchester Model
PDF
Somboon Pattanasagulloy และ Thiansiri Luangwilai ID. 241-225629

บทความวิจัย ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Development Research Articles)

การพัฒนารูปแบบศักยภาพของผู้จัดการโครงการในอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคารสูงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
Competency Framework Development for High-Rise Construction Project Managers in the Digital Economy
PDF
Wirasak Wanitwat , Teravuti Boonyasopon และ Somnoek Wisuttipaet ID. 241-236830

บทความวิจัยจาก ECTI

การศึกษาปัจจัยของการกำจัดเชื้อแบคทีเรียด้วยพลาสมาระบบไดอิเล็กทริคแบริเออร์ดิสชาร์จบนกรรไกรผ่าตัด
Studied Parameters of Bacterial Disinfection by Using Dielectric Barrier Discharge Plasma System on Surface of Surgical Scissors
PDF
Penpimon Jaiaree , Rungtiwa Itssaracheepsakul , Choopol Phromsuthirak และ Prajya Tangjitsomboon ID. 241-245776
การออกแบบระบบป้องกันสำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำ กรณีศึกษา: ความผิดพร่องโรเตอร์เยื้องศูนย์แบบขนาน โดยใช้ฟัซซี่ลอจิก
Design Protection System for Induction Motor: A Case Study Parallel Misalignment Rotor Fault Using Fuzzy Logic
PDF
Boonterm Ounviset , Kan Kanpanya , Sittpong Intrayut และ Supachai Prainetr ID. 241-255688

บทความวิชาการ (Academic Article)

วิธีการทางคณิตศาสตร์สำหรับสมการชเรอดิงเงอร์และการหาเงื่อนไขของการเกิดค่าความถี่ควอซีนอร์มอลสำหรับพลังงานศักย์แบบต่าง ๆ
Mathematical Method for Schrödinger Equation and Finding Condition of Quasi-normal Frequencies for Various Potentials
PDF
Charoensak Yindetet , Petarpa Boonserm , Kunlapat Sansuk และ Sattha Phalungsongsathit ID. 241-265487

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 2567 PDF
ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ISSN: 2985-2145