Page Header

สมรรถนะภาวะผู้นำระดับจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

ศิริพงศ์ โพธิลักษณ์, กฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล, วิชัย รุ่งเรืองอนันต์, ธนสาร อินทรกำธรชัย

Abstract


บทคัดย่อ

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบสมรรถนะภาวะผู้นำและพัฒนาคู่มือแนวทางการพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นำระดับจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ การเก็บข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structure Interview) แบบสอบถามการวิจัย ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่าง 232 คน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis) ที่ใช้วิธีการสกัดองค์ประกอบ (Principle Component Analysis) เพื่อสร้างรูปแบบสมรรถนะภาวะผู้นำระดับจัดการการผลิต โดยจะเลือกองค์ประกอบที่มีตัวแปร 3 ตัว ขึ้นไปตามหลักของ Kaiser และมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมากกว่า 0.5 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า รูปแบบสมรรถนะภาวะผู้น


Full Text: PDF

ISSN: 2985-2145