Page Header

Vol 26, No 2 (2016)

May - August

Table of Contents


บทความวิจัย (Research Article)

การปรับความคลาดเคลื่อนของปริมาณน้ำฝนจากแบบจำลองภูมิอากาศภายใต้แบบจำลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจก A2 และ B2 PDF
เทพไท ไชยทอง และ สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ 153-164
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกใช้จักรยานเพื่อเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร PDF
ศักรธร บุญทวียุวัฒน์ 165-172
ผลกระทบทางความถี่ที่มีต่อสมรรถนะการส่งกำลังไฟฟ้าไร้สาย PDF
เอกชัย ชัยดี , อนนท์ นำอิน , สุกัลย์ ยะอู๋ และ เอกพจน์ ยศแก้ว 173-182
วงจรกำเนิดสัญญาณรูปคลื่นซายน์ที่เป็นอิสระจากอุณหภูมิ โดยใช้หลักการแปลงแรงดันเป็นกระแสที่ใช้ DO-CCTA PDF
มนตรี ศิริปรัชญานันท์ 183-196
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับกระบวนการตรวจรับและการควบคุมกระบวนการสอบกลับของวัตถุดิบขาเข้า กรณีศึกษา: โรงงานผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน PDF
ขวัญดาว สวนแสน และ อรรถกร เก่งพล 197-208
การวางแผนการผลิตที่เหมาะสมของโรงงานเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อยโดยใช้แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็ม PDF
ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ และ ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ 209-221
แบบจำลองกำหนดการเชิงจำนวนเต็มแบบผสมสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบพลวัต PDF
ศิริชัย ยศวังใจ และ ขวัญนิธิ คำเมือง 223-238
การเพาะเลี้ยง Cordyceps militaris ด้วยเมล็ดธัญพืชและแมลงในท้องถิ่นและประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Trichophyton rubrum และ Staphylococcus aureus PDF
รัฐพล ศรประเสริฐ , อนงคณ์ หัมพานนท์ และ สยาม อรุณศรีมรกต 239-251
การสกัดน้ำจากแอปเปิลสดโดยใช้สนามไฟฟ้าแบบพัลส์ร่วมกับการบีบอัดเชิงกล PDF
จุฑาทิพย์ ศรีทาเกิด , รุ่งทิวา ขุมคำ , วริศรา ยั่งยืนกุล , อาทิตย์ ยาวุฑฒิ และ พานิช อินต๊ะ 253-263
การประเมินการลอกล่อนของแลกเกอร์จากกระป๋องอาหารด้วยพารามิเตอร์ทางเคมีไฟฟ้า PDF
พิสิษฐ์ อรรคพิพัฒน์ , ศิวาพร บริพันธ์ , ณรงค์ ผังวิวัฒน์ และ นพรัต กาญจนประยุธ 265-277
รงคเลขของเส้นเชื่อมของกราฟเชื่อมต่อในทฤษฎีกราฟ PDF
บริบูรณ์ ศรีมาชัย 279-288
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุระหว่างปัจจัยคัดสรร ความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การกลุ่มอุตสาหกรรมท่อเหล็ก PDF
ปราโมช ธรรมกรณ์ , สุเทพ บุตรดี , วิเชียร เกตุสิงห์ และ จิรายุส พู่มนตรี 289-298
การสะสมความรู้ในตัวคนเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของแรงงานในสถานประกอบการ PDF
อธิปไตย โพแตง และ ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ 299-307
สมรรถนะภาวะผู้นำระดับจัดการการผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ PDF
ศิริพงศ์ โพธิลักษณ์ , กฤษดา อัศวรุ่งแสงกุล , วิชัย รุ่งเรืองอนันต์ และ ธนสาร อินทรกำธรชัย 309-317
การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมกับงานทางด้านการเกษตร PDF
ศุภโชค แสงสว่าง 319-331


ISSN: 2985-2145