Page Header

Vol 25, No 3 (2015)

September - December

Table of Contents


บทความวิจัย (Research Article)

การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ผลตอบสนองของวงจรไฟฟ้าอันดับหนึ่งและวงจรไฟฟ้าอันดับสองเบื้องต้นโดยใช้จียูไอของแมทแล็ป PDF
สมมารถ ขำเกลี้ยง 337-348
การพัฒนาอัลกอริทึมแบบใหม่ของวิธีการวนรอบคลื่นสำหรับวงจรไมโครเวฟในท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยม PDF
พินิจ เนื่องภิรมย์ และ สมศักดิ์ อรรคทิมากูล 349-360
การสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสความเร็วรอบต่ำชนิดแม่เหล็กถาวรจากมอเตอร์เหลือทิ้ง PDF
ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล และ มนตรี สุขเลื่อง 361-370
ความสัมพันธ์ค่าแรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน์ที่มีต่อระยะช่องว่างของอิเล็กโตรดแบบต่างๆและการตรวจสอบความเสียหายพื้นผิววัสดุภายหลังการเกิดเบรกดาวน์ด้วย SEM PDF
อุไรรัตน์ เฟื่องสูงเนิน และ วินัย พฤกษะวัน 371-379
การศึกษาเชิงตัวเลขและทดลองลักษณะทางกายภาพของสแตกที่มีผลต่อสมรรถนะการทำความเย็นของเครื่องทำความเย็นแบบเทอร์โมอะคูสติก PDF
อิศเรศ ธุชกัลยา และ พัชรินทร์ แซ่จัน 381-392
การลดปริมาณของเสียในกระบวนการกลั่นสารอัลลิลคลอไรด์ โดยใช้การทดลองพื้นผิวตอบสนอง PDF
ภูมินทร์ รักษากิจ , ธีรเดช วุฒิพรพันธ์ และ กุศล พิมาพันธุ์ศรี 393-403
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้สารเคมีกับปัจจัยคุณภาพน้ำดิบโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล กรณีศึกษา การประปานครหลวง PDF
ปฏิพัทธ์ ทิพย์กาญจนรัตน์ และ ธนัญญา วสุศรี 405-414
การทดสอบความเที่ยงตรงเครื่องออกรางวัลวงล้อพลาสติกโปร่งใสของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล PDF
นิติชล ตันสกุล 415-424
การยับยั้งเชื้อ E. coli สำหรับการพาสเจอร์ไรซ์ชานมโดยสนามไฟฟ้าพัลส์ PDF
พานิช อินต๊ะ , อาทิตย์ ยาวุฑฒิ , วิสูตร อาสนวิจิตร , พิชยากร มะโนเพียร , ชัยอานันต์ เป็งมณี และ นิอร โฉมศรี 425-437
การยืดอายุข้าวโพดฝักอ่อนด้วยฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน PDF
จิรัฐิติกาล บุณธนากร , วรรณี ฉินศิริกุล , นพดล เกิดดอนแฝก , ชาริณี วิโนทพรรษ์ , ปกขวัญ หุตางกูร และ เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์ 439-448
ผลิตภัณฑ์เลียนแบบไวน์จากน้ำส้มโอ (Citrus maxima (Burm.f) Merr.) พันธุ์ขาวแตงกวาด้วยเส้นใยเห็ดแครง (Schizophyllum commune Fr.) ในการหมัก PDF
รัฐพล ศรประเสริฐ และ เสาวรส แพงน้อย 449-457
การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมวิชาชีพไฟฟ้าระยะสั้น สำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมไฟฟ้า PDF
นาตยา กีรติภักดี , ธีรวุฒิ บุณยโสภณ และ คณิต เฉลยจรรยา 459-466
การพัฒนาโมเดลการบริหารความเหนื่อยล้าของพนักงานขับรถขนส่งสินค้าในอุตสาหกรรมผลิตก๊าซอุตสาหกรรม PDF
วิไลรัตน์ เจริญใหม่รุ่งเรือง , สมศรี ศิริไหวประพันธ์ และ รณินทร์ กิจกล้า 467-474
การพัฒนารูปแบบการแบ่งปันความรู้ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ PDF
ธัญญาทิพ พิชิตการค้า , สุภัททา ปิณฑะแพทย์ และ อรรถกร เก่งพล 475-483
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตจากการวิเคราะห์การซ่อมบำรุงฉุกเฉินเมื่อเครื่องขัดข้อง PDF
ปิยฉัตร จันทิวา , วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์ และ สุพิชชา ชีวพฤกษ์ 485-492
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพโลจิสติกส์ สายงานการจัดการส่งออกและนำเข้า เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน PDF
เนตร์พัณณา ยาวิราช 493-504

บทความวิชาการ (Academic Article)

ทฤษฎีกราฟเบื้องต้นและการประยุกต์ PDF
นิฟาตมะห์ มะกาเจ และ อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ 505-516


ISSN: 2985-2145