Page Header

Vol 24, No 1 (2014)

January-April

Table of Contents


บทความวิจัย (Research Article)

การควบคุมตำแหน่งของระบบบอลและบีมด้วยการควบคุมแบบฟัซซี PDF
มานพ ห่างภัย และ ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล 1-14
การใช้ประโยชน์จากแรงงานสูงอายุในภาคการผลิต PDF
ศจีมาศ ณ วิเชียร 15-22
การตรวจสอบค่าโมดูลัสเฉือนของดินเหนียวกรุงเทพมหานคร โดยใช้เทคนิคของอุปกรณ์ตรวจวัดแบบเปี ยโซอิเล็กตริก PDF
กีรติกานต์ พิริยะกุล และ ณรงค์ ธรรมภูติ 23-30
การประเมินปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนื่องจากการบำรุงรักษาเพื่อยืดอายุโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่อยู่ภายใต้อิทธิพลคลอไรด์ของประเทศไทย PDF
อรุษ เพชรเชิดชู และ ปวีณา นฤพันธุ์กุลชัย 31-42
การปรับปรุงกำลังดัดของทรายซีเมนต์บดอัดด้วยเส้นใยโพลีโพรพีลีน PDF
พิทยา แจ่มสว่าง , พานิช วุฒิพฤกษ์ และ สันชัย อินทพิชัย 43-55
ผลของความเข้มข้นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่ออัตราการไหลของน้ำและกำลังอัดของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตพรุนจากเถ้าถ่านหิน PDF
กนกเนตร ขึ้นนกคุ้ม , วริศรา โกระวิโยธิน และ วิเชียร ชาลี 56-65
การประยุกต์ใช้เทอร์โมไซฟอนช่วยในการกระจายอุณหภูมิของน้ำมันพืชในเครื่องทอดสุญญากาศ PDF
สกุลตลา วรรณปะเข และ จักรพันธ์ เงาทอง 66-74
การศึกษาอิทธิพลแหวนจิกในกระบวนการตัดไฟน์แบลงค์กิ้งโดยการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ PDF
พิสิษฐ์ ศรีน้อย และ ศิริชัย ต่อสกุล 75-86
การจัดลำดับการผลิตรถยนต์แบบหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบสองด้าน PDF
สถาพร โอฬารวิวัฒน์ชัย และ ปารเมศ ชุติมา 87-102
การใช้ตะกรันเหล็กเป็นส่วนผสมในการผลิตคอนกรีต: การวิเคราะห์เชิงสถิติ PDF
ปริญญา คูณมี , วัชร ส่งเสริม และ ธีรเดช วุฒิพรพันธ์ 103-110
การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดอัตราการปฏิเสธรุ่น PDF
อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล , ไอลดา ภูแม้นวาท และ พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ 111-121
การศึกษาพฤติกรรมไฮโดรไดนามิกส์และความสม่ำเสมอตามแนวรัศมีในปฏิกรณ์ฟลูอิไดซ์เบดชนิดไหลเวียนลงโดยการจำลองแบบซีเอฟดี PDF
ปริญญา คงพรม , อดิศร ประทุมมา , ณัฏฐพล มาลัย , สุนันท์ ลิ้มตระกูล และ เทอดไทย วัฒนธรรม 122-134
ต้นทุนการขนส่งรวมต่อเนื่องหลายรูปแบบที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการขนส่งของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในจังหวัดสมุทรปราการ PDF
อำพล นววงศ์เสถียร , สุรัตน์ จันทองปาน , ฎาฎะณี วุฒิภดาดร , สิทธิชัย ฝรั่งทอง , ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ และ ชัญญญาณ์ ป้อมสา 135-145
การวิเคราะห์และพัฒนาตัวแบบภายในเพื่อคำนวณเงินกองทุนเพื่อความมั่นคงที่บริษัทประกันภัยต้องดำรงไว้ PDF
อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ , นวรัตน์ เอกก้านตรง และ ครรชิต เชื้อขำ 146-157
การศึกษาอิทธิพลของความยาวสายการผลิตต่อค่าวัดคุณลักษณะสำหรับแผนการชักตัวอย่างแบบต่อเนื่องระดับเดียว PDF
ธิดาเดียว มยุรีสวรรค์ 158-167
การใช้เลือดปลาทูน่าผงเพื่อเสริมโปรตีนและเหล็กในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว PDF
สุธีรา มีภักดี , เพชรดา รัตนสุวรรณ์ , นิสานารถ กระแสร์ชล และ วิชมณี ยืนยงพุทธกาล 168-177
จลนศาสตร์และการเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันโดยการเติมตัวทำละลายร่วม PDF
สุนทร แสงส่อง , ปาทินันท์ แสงปิ่น และ กิตติวัฒน์ วงศ์พิศาล 178-188
แผ่นเส้นใยนาโนจากพอลิคาโปรแลคโทน PDF
นพวรรณ ชนัญพานิช และ ชลดา สุวรรณบูรณ์ 189-197
การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต PDF
บุญเลิศ เต๊กสงวน , ธีรวุฒิ บุณยโสภณ , วิเชียร เกตุสิงห์ และ นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ 198-211


ISSN: 2985-2145