Page Header

Vol 33, No 1 (2023)

January-March (In progress)

Table of Contents


บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Research Articles )

การประเมินความเสี่ยงของการเลือกเครื่องมือพิเศษสำหรับงานโอเวอร์ฮอลรถยนต์
Risk Assessing of Selecting Special Tools for Automotive Overhaul
PDF
Pimdow Rattanapracha และ Oran Kittithreerapronchai
Application of Analytical Hierarchy Process (AHP) and Fuzzy Multi-Attribute Decision-Making Approach (FMADM) in the Site Selection of Container Yard Terminal PDF
Pongrid Klungboonkrong และ Wuttikrai Chaipanha
Reducing Defects and Increasing Efficiency of the Encapsulation Production Process in the Industrial Paint of a Factory in Prachin Buri Province PDF
Amphorn Jeamsanga , Phairhoote Phiphopaekasit , Suang-i Anunthawichak และ Anan Thamchalai
การลดเวลาปรับตั้งในกระบวนการผลิตกล่องถาดพับได้ชนิดสี่มุมด้วยเทคนิคการปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว
Setup Time Reduction of Four Corner Folding Paperboard Box Process by Quick Changeover Technique
PDF
Pitchaya Boonma , Supawadee Theerathammakorn และ Srisit Chianrabutra
Analysis of Train-bridge Dynamic Interaction By Using Finite Element Method and Multibody Co-simulation Model: Case Study of Thailand Airport Rail Link Project PDF
Thanasak Srisawat , Rattapoohm Parichatprecha และ Songsak Suthasupradit
A Study of Steam Consumption Efficiency of Thai Traditional Sugar Factory Using Thermodynamic Simulation Method: A Case Study of Rermudom Sugar Factory PDF
Praphon Chooprasert , Kriengkrai Rayanasuk , Keerati Suluksna และ Preecha Tummu
A Study the Ratio of Concrete Volume per Reinforcement Quantity in Earthquake Resistant – An OBEC 4 – Story Reinforced Concrete School Building PDF
Sunun Monkaew และ Chookiat Choosakul
เปรียบเทียบการประเมินระยะเวลาของกระบวนการและระยะเวลาของโครงการโดยการประมาณการและการใช้โปรแกรมคอสมอส กรณีติดตั้งระบบผลิตน้ำใช้ในอุตสาหกรรม
Comparison of Process and Project Duration Assessment Approaches for an Industrial Water-system Installation Pro
PDF
Jirawat Damrianant
อิทธิพลของความร้อนต่อสมบัติทางกายภาพของจีโอพอลิเมอร์คอนกรีตที่มีมวลรวมรีไซเคิลเป็นส่วนผสม
Influence of Heat on Physical Property of Geopolymer Concrete Containing Recycled Aggregates
PDF
Tawatchai Tho-In , Suban Phonkasi , Thoetkiat Wichaiyo , Saengsuree Pangdang และ Preenithi Akson

บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science Research Articles)

การแจกแจงลินเลย์พารามิเตอร์เดียวที่พัฒนาด้วยการแปลงแบบล็อก-เอกซ์โพ
Developed One-parameter Lindley Distribution Using the Log-expo Transformation
PDF
Kanittha Yimnak และ Kannika Yimnak
การบำบัดน้ำล้างทรายปนเปื้อนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนด้วยกระบวนการเปอร์ซัลเฟต และกระบวนการโซโน-เปอร์ซัลเฟตออกซิเดชัน
Remediation of Sand Washing Water Contaminated with Petroleum Hydrocarbon by Persulfate and Sono-Persulfate Oxidation Process
PDF
Kanokwan Kongsom และ Chompoonut Chaiyaraksa
การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนปริมาณน้ำฝนจากแบบจำลอง WRF-CFSR โดยวิธี EOF ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
Precipitation Bias Correction of WRF-CFSR Model by EOF Method Over Upper Northern Thailand
PDF
Chanaporn Muang-une , Chakrit Chotamonsak , Ronald Macatangay และ Vanisa Surapipith
Comparison of Forecasting Techniques between Holt-Winters Method with Different Initial Values and Bagging Holt-Winters Method, Case Study: Total Airport Passengers of Phuket International Airport and Mae Fah Luang Chiang Rai International Airport PDF
Rangsima Onlamul และ Somsri Banditvilai
การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการผลิตน้ำลูกหว้าเข้มข้นด้วยการระเหยสุญญากาศโดยใช้วิธีการทางพื้นผิวตอบสนอง
Optimization of Concentrated Jambulan (Syzygium cumin) Juice Production Process by Vacuum Evaporation Using Response Surface Methodology
PDF
Paidaeng Khwanchai และ Suwalee Fong-In

บทความวิจัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Research Articles )

Application of Geographic Information System for Analyses the Road Accident Susceptibility: A Case Study the Kathu District Phuket Province PDF
Pichayes Sapprasert , Wilaipan Khongsawat และ Thongchai Suteerasak
ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเลือกวิธีพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับประชากรไทยในวัยสูงอายุบนฐานออนโทโลจี
Expert System for Selecting Physical Fitness Enhancing Methods for Elderly Thai Citizens Based on Ontology
PDF
Arnon Marco polo Jankasem , Surasuk Mungsing และ Thepparit Banditwattanawong

บทความวิจัย ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Development Research Articles)

การพัฒนารูปแบบศักยภาพของผู้บริหารระดับกลางในสายการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
The Development of Potential Model of Middle Management in Production Unit for Petrochemical Industry in Digital Economy
PDF
Pichet Tangpanyarat , Chuleewan Chotiwong และ Preeda Attawinijtrakarn
การพัฒนารูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารสนามบินนานาชาติเพื่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินยุคดิจิทัล
Competency Development of International Airport Management Personnel for Aviation Industry Competition in the Digital Era
PDF
Suchadee Tumrongsuk , Somnoek Wisuttipat , Teravuti Boonyasopon และ Manas Choopakar


ISSN: 2465-4698