Page Header

Vol 33, No 2 (2023)

April-June

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

ความท้าทายและความก้าวหน้าของเทคนิคการเผาไหม้ไบโอดีเซลที่อุณหภูมิต่ำภายในเครื่องยนต์สันดาป
Challenges and Evolution of Low Temperature Combustion Techniques in Internal Combustion Engines for Biodiesel Fuel
PDF
Babu Dharmalingam , Malinee Sriariyanun และ A. Santhoshkumar 351-354

บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Research Articles )

การทำนายพฤติกรรมของโครงสร้างคอนกรีตผสมเศษคอนกรีตเก่ารับแรงเฉือนด้วยโปรแกรมประมวลผลภาพถ่าย WU-DIC
Estimation of Shear Behaviour for Recycled Aggregate Concrete using Digital Image Correlation (WU-DIC)
PDF
Paradorn Kanhakorn , Watanee Rerksamosorn , Witsaruta Rerksamosorn , Norrasing Inmontien , Thanongsak Imjai , Monthian Setkit , Suppachai Tippakdee และ Chirawat Wattanapanich 355-368
การประเมินโครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการตรวจจับการล้มที่ใช้อุปกรณ์สวมใส่
Evaluation of Artificial Neural Networks Structures for Fall Detection Using Wearable Sensors
PDF
Uttapon Khawnuan , Somkiat Jongprasithporn , Nantakrit Yodpijit และ Manutchanok Jongprasithporn 369-377
Evaluation and Analysis of Factors Affecting the Development of Logistics System during COVID-19 Situation in Thailand with Regard to the Concept of Industry 4.0 PDF
Yotsuda Buranasing , Somkiat Jongprasithporn , Nantakrit Yodpijit และ Manutchanok Jongprasithporn 378-387
การประเมินสมดุลน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักโดยใช้แบบจำลอง SWAT และ MIKE-HYDRO BASIN
Assessment of Water Balance of Pasak River Basin Using SWAT and MIKE-HYDRO Basin Models
PDF
Praewwadee Hongsawong , Ketvara Sittichok , Amontape Jaroensook และ Jutithep Vongphet 388-400
Cell Arrangement of Lithium-ion Battery Pack for Improvement in Cooling Performance of Air-Cooled Battery Thermal Management System PDF
Isares Dhuchakallaya และ Patcharin Saechan 401-412
Operating Patterns Selection of Dual Combine Cycle Co-generation Power Plant to Achieve the Lowest Cost Using a Non-linear Programming Model PDF
Soraya Mongpram และ Pat Pattanarangsun 413-423
A Study of Compressive Strength and Weight Loss of Mortars Coating with Geopolymer Paste with Field Para Rubber Latex in Sulfuric Acid and Seawater PDF
Abideng Hawa , Preecha Saleamea และ Woraphot Prachasaree 424-436
การออกแบบและพัฒนาเครื่องตรวจสอบคุณภาพสลักภัณฑ์ประเภทเกลียวในแบบอัตโนมัติ
Design and Development for Automated Internal Threads Inspection Machine
PDF
Thanut Vibutr , Thanasan Intarakumthornchai และ Yingyot Alie-u-lan 437-452
Design and Development of Reverse Vending Machines Using Quality Functional Deployment Technique and Patent Searching Technique PDF
Prin Boonkanit 453-467
เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดดิจิทัลที่มีการระบุชนิดผักและผลไม้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก
Digital Weighing Scale with Fruit and Vegetable Identification Using Deep Learning Technique
PDF
Pisit Wisutmetheekorn , Noppawut Sudsawat และ Nakarin Ruksawong 468-479
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางไปสู่ระบบรถไฟฟ้าชานเมือง: กรณีศึกษาพื้นที่ศาลายา ประเทศไทย
Factors Influencing Modal Shift to the Commuter Rail System: A Case Study of Salaya, Thailand
PDF
Atul Subedi และ Siradol Siridhara 480-492
ระบบเฝ้าสังเกตและวิเคราะห์การเจริญเติบโตของอ้อยโดยใช้โดรนสังเกตการณ์
Monitoring and Analysis System of Sugarcane Growth Using Observation Drone
PDF
Arissara Kasemjit , Varunya Attasena , Pichet Suebsaiprom และ Thitipong Satiramatekul 493-505
A Genetic Algorithm Approach for Production Capacity Planning Depends on Workers’ Expertise with Consideration of Learning and Forgetting PDF
Chayathach Phuaksaman และ Phattarasaya Tantiwattanakul 506-515
สภาวะที่เหมาะสมต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในกุ้งขาวแวนนาไมโดยน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมา
Optimization for Growth Inhibition of Microbial in Vannamei White Shrimp by Plasma Activated Water
PDF
Pornkaran Phan-umong , Komgrit Leksakul , Saisamon Lumyong , Jaturong Kumla และ Nakarin Suwannarach 516-525
สมูทไฟไนท์เอลิเมนต์รูปหลายเหลี่ยมที่ใช้โดเมนสม่ำเสมอแบบเอลิเมนต์ทรงสี่หน้าสำหรับปัญหาความเค้นในระนาบสองมิติ
Polygonal Cell-based Smoothed Finite Element Using Quadrilateral Smoothing Domains for 2D Plane Stress Problem
PDF
Nuttaya Siengsai , Kamtornkiat Musiket , Boonchai Puangpaingam , Suthee Piyapiphat , Supasit Pongsivasathit และ Pongpitch Tuanpusa 526-537

บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science Research Articles)

การจำแนกข้อมูลเพื่อวินิจฉัยความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
Data Classifying to Diagnose Diabetes Risk Using Data Mining Techniques
PDF
Nopparat Nonsiri , Ratree Manassila และ Krit Somkanta 538-547
การผลิตแบคทีเรียลเซลลูโลสจากข้าวหมากปลายข้าวเหนียวดำ
The Production of Bacterial Cellulose from Sweet Fermented Broken Black Glutinous Rice
PDF
Jatupat Samappito , Piyawan Boonchalad และ Orawan Tabthaisong 548-562
การพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยรายเดือน กรณีศึกษา: พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Forecasting of Electricity Consumption for Residential Houses Monthly Case Study: Muang District, Nakhon Ratchasima Province
PDF
Yada Pornpakdee , Narongsak Boonsri , Wasana Mungkrathok และ Parichat Jullapol 563-574
การลดความผิดพลาดในการพิมพ์ภาษาไทยบนแป้นพิมพ์เสมือนด้วยวิธีปรับพื้นที่ปุ่มเป้าหมายและการใช้แบบจำลองทางภาษา LSTM
Combining Key-target Resizing and LSTM Language Model to Reduce Typos in Thai Soft Keyboard
PDF
Vachara Suwansophon และ Thitirat Siriborvornratanakul 575-587
ความสัมพันธ์ของจุดความร้อนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและพื้นที่โดยรอบต่อค่าความเข้มข้น PM2.5: กรณีศึกษาช่วงฤดูหมอกควัน ปี พ.ศ. 2562
Relationship of Fire Hotspot, PM2.5 Concentrations, and Surrounding Areas in Upper Northern Thailand: A Case S
PDF
Kevalin Inlaung , Chakrit Chotamonsak , Vanisa Surapipith และ Ronald Macatangay 588-602
ผลกระทบของสารลดแรงตึงผิวต่อกำลังอัดและความหนาแน่นของคอนกรีตผสมน้ำยางพารา
Reducing Unplanned Downtime Losses in the Shaft Assembly Process with Overall Effectiveness Measurement
PDF
Pattachai Nirot , Porphan Sutthiwattana และ Jakrapan Wongpa 603-612
สูตรสำเร็จค่าความยาวรันเฉลี่ยของแผนภูมิควบคุมผสมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่-ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบเลขชี้กำลัง
Explicit Formulas of Average Run Length for Mixed Moving Average – Exponentially Weighted Moving Average Control Chart
PDF
Sunisa Wiwek , Saowanit Sukparungsee และ Suganya Phantu 613-625

บทความวิจัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Research Articles )

การวิเคราะห์ปัญหาการทำงานผิดพลาดของกลไกเอชเอสทีเอสและการจู่โจมด้วยการเปลือยเอสเอสแอล
Problem Analysis of HSTS Malfunction and SSL Stripping Attack
PDF
Paradet Khachenrum , Darunee Puangpronpitag , Somnuk Puangpronpitag และ Egachai Puangpronpitag 626-636
ปัจจัยความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับเกษตรกรสวนยางพาราในประเทศไทย
Key Success Factors Affecting Technology Transfer Success for Rubber Plantation Farmers in Thailand
PDF
Patompong Chabplan , Nalinpat Bhumpenpein และ Chonnikarn Rodmorn 637-647

บทความวิจัย ด้านสถาปัตยกรรม (Architecture Research Articles)

แนวทางการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนทั้งมวล ท่าเรือด่วนเจ้าพระยา สถานีท่าน้ำนนทบุรี
Universal Design Guidelines for Facilities at Nonthaburi Pier, Nonthaburi Province
PDF
Kamolwan Saengthamthawee และ Benjawan Panmaen 648-659

บทความวิจัย ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Development Research Articles)

กลยุทธ์การปรับตัวของอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
Adaption Strategy for Automotive Part Manufacturing Industry to Support Thailand 4.0
PDF
Duangdej Yuaikwarmdee , Sunee Wantanakomol และ Thanin Silpcharu 660-670
การลดความสูญเสียที่เกิดจากการหยุดเดินเครื่องจักรโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนเพลาด้วยการวัดประสิทธิผลโดยรวม
Reducing Unplanned Downtime Losses in the Shaft Assembly Process with Overall Effectiveness Measurement
PDF
Jaturong Sanpee และ Panutporn Ruangchoengchum 671-683
ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) จังหวัดลพบุรี
The Work Motivation Factors Affecting Employee Engagement at Betagro Co, LTD., (PCL) Lop Buri Province
PDF
Chedthida Kusalasaiyanon และ Acharee Pattanaworapong 684-693
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ
Potential Model Development for Executive of Automation Industry
PDF
Panyaphol Supannavong , Sakarin Yuphong และ Pairote Stirayakorn 694-701

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 2566 PDF
ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 2566

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ISSN: 2985-2145