Page Header

Vol 27, No 4 (2017)

October-December, 2017

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

เราพร้อมหรือไม่ในการเข้าสู่ระบบการผลิตกายภาพไซเบอร์ของอุตสาหกรรมประเทศไทย 4.0
Are We Ready for Cyber Physical Manufacturing System of Thailand Industrial 4.0?
PDF
Athakorn Kengpol

บทความวิจัย (Research Article)

การจัดทำแผนที่ความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงในประเทศไทย
The Development of Hazardous Route Map in Thailand
PDF
Nattapong Suesat และ Vatanavongs Ratanvaraha
การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์สำหรับปั๊มประเภทหอยโข่งในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ
Predictive Maintenance for Centrifugal Pumps in Pulp Industry
PDF
Wisarut Polhong และ Jitra Rukijkanpanich
การประเมินความต้องการใช้น้ำบาดาลของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร กรณีศึกษา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
Evaluation of Groundwater Requirement of Groundwater Development Project for Agriculture: A Case Study of Nong Boon Mak District, Na
PDF
Piramid Puttha , Chatchai Jothityangkoon และ Sudchol Wonprasaid
การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมกับการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว สำหรับวิเคราะห์และแยกแยะสัญญาณรูปคลื่นไฟฟ้า
Application of Artificial Neural Networks with Fast Fourier Transform for Waveform Analysis and Classification
PDF
Adisorn Kamlungpetch และ Prajuab Inrawong
การปรับปรุงกระบวนการแช่ด้วยการพ่นไอน้ำเพื่อลดระยะเวลาการผลิตข้าวนึ่ง
Pre-steaming Technique on Paddy Soaking Process to Improve Parboiling Production Time
PDF
Pimpan Pruengam , Somchart Soponronnarit , Somkiat Prachayawarakorn และ Sakamon Devahastin
การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันมะเยาหินและผลของเชื้อเพลิงไบโอดีเซลต่อสมรรถนะและก๊าซไอเสียของเครื่องยนต์
Biodiesel Production from Tung Oil and Its Effects on Diesel Engine Performance and Emission Characteristics
PDF
Warakhom Wongchai
การแยกซิลเวอร์จากแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ด้วยการแทนที่ด้วยโลหะ
Silver Removal from Computer Keyboards with Metallic Replacement
PDF
Panida Sampranpiboon
การสังเคราะห์วัสดุนาโนคาร์บอนโดยใช้สแตนเลสเกรด 304 เป็นตัวรองรับและตัวเร่งปฏิกิริยาโดยอาศัยวิธีตกสะสมไอเคมี
Synthesis of Carbon Nanomaterials Using Stainless Steel Type 304 as Substrate and Catalyst by Chemical Vapor Deposition Method
PDF
Mattanyu Jaengthong , Chaiyaput Kruehong , Saifon Kruehong และ Apichart Artnaseaw
การศึกษาความเหมาะสมสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ลดอุณหภูมิอากาศด้านขาเข้าเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ เพื่อเพิ่มสมรรถนะการผลิตพลังงานไฟฟ้า
Performance Improvement for Gas Turbine by Inlet Air Cooling Method
PDF
Rattanon Nonpaiwan และ Cattaleeya Pattamaprom
The Study of Flood Mitigation by Huay Sa-Mong Dam Project and Khlong Pra Sathueng Reservoir Project in Bangpakong–Prachinburi River Basin PDF
Don Krue-hom และ Bancha Kwanyuen
คอนกรีตบล็อกจากแอสฟัลต์คอนกรีตเก่า
Concrete Block from Recycled Asphalt Concrete
PDF
Chalermphol Chaikaew
ผลของความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อกำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหิน
The Influence of NaOH Concentration on Compressive Strength of Fly Ash Concrete
PDF
Reaksmey Soeurt และ Wichian Chalee
ผลของปริมาณโลหะโครเมียมบนตัวรองรับไดอะตอมไมต์ต่อการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์จากเมทานอล
Effect of Chromium Loading on Diatomite for the Synthesis of Dimethyl Ether from Methanol
PDF
Medta Boupan , Witsuta Nuttharungsri , Ekkalak Netmanee , Tinnakorn Kumsaen , Arthit Neramittagapong และ Sutasinee Neramittagapong
วงจรจำลองค่าความต้านทานแบบลบที่ผันแปรตามความถี่โดยใช้ CDTRA และการประยุกต์ใช้งานในวงจรกำเนิดสัญญาณ
A Simple Grounded FDNR Based-on CDTRA and Its Application for a Sinusoidal Oscillator
PDF
Montree Siripruchyanun , Chairat Aupathamguagoon , Nitchamon Poonnoy และ Kangwal Payakkakul
Isolation and Identification of Polyhydroxyalkanoate (PHA) Producing Bacteria from Food Industrial Wastewater by Using Fluorometric Screening PDF
Pradinunt Eiamsa-ard
การทำแห้งข้าวเปลือกในเครื่องทำแห้งด้วยเมมเบรนไคโตซาน
Paddy Drying in Chitosan Membrane Dryer
PDF
Jirarot Arnusan และ Khantong Soontarapa
การประมาณค่าข้อมูลสูญหายในการทดลองแฟกทอเรียล 2^k กรณีไม่มีซ้ำ
Estimating Missing Data in Unreplicated 2^k Factorial Experiments
PDF
Kanidta Laphaphong , Vichit Lorchirachoonkul และ Jirawan Jitthavech
การพยากรณ์ราคาแป้งมันสำปะหลังของประเทศไทยด้วยตัวแบบอนุกรมเวลา
Forecasting Cassava Starch Price in Thailand by Using Time Series Models
PDF
Palakorn Komkul
การเพิ่มประสิทธิภาพการประมาณค่าข้อมูลสูญหายด้วยรีจีมสวิตซิง
Increase Efficiency of Missing Data Imputation by Regime Switching
PDF
Jumlong Vongprasert
การสร้างตัวแบบนักท่องเที่ยวภายในประเทศโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มและกฎความสัมพันธ์ กรณีศึกษา: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Development of Domestic Tourists Model Using Clustering and Association Rule Techniques Case Study: Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
PDF
Wirot Yotsawat , Saroch Purisangkaha , Wimol Kittirakpunya และ Anongnart Srivihok
แผนภูมิควบคมุค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบเลขชี้กำลัง-ทูกีสำหรับพิสัยเคลื่อนที่และพิสัย
Exponentially Weighted Moving Average – Tukey’s Control Charts for Moving Range and Range
PDF
Phunsa Mongkoltawat , Saowanit Sukparungsee และ Yupaporn Areepong
การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้รถประจำทางไฟฟ้าสำหรับการขนส่งมวลชนระยะไกล
Feasibility of Electric Bus Implementation for Long-distance Public Transportation
PDF
Suchart Siengchin , Teerawat Boonyasopon , Chanchai Tongprasit , Pawinee Boonyasopon , Kanyagkorn Piboon , Tweesak Roopsing และ Somnoek Wisuttipaet
ความรู้ความเข้าใจนโยบาย Thailand 4.0 ในจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง
Thailand 4.0 Policy Perception among Residents in Chiang Mai and Lampang Provinces
PDF
Korawik Pornnimit

บทความวิชาการ (Academic Article)

การแต่งแร่ด้วยจุลชีวัน
Bio Mineral Processing
PDF
Siwarote Siriluck

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 2560 PDF
ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 2560

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ISSN: 2465-4698