Page Header

Vol 28, No 1 (2018)

January-March

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

ความต้องการงานวิจัยด้านเซนเซอร์เชิงนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมของประเทศไทย
Need of Researches on Innovative Sensors for Thailand’s Industry
PDF
Prayoot Akkaraekthalin 1-2

บทความวิจัย (Research Article)

การกระจายตัวของใยบะซอลต์ในสารละลาย
Dispersion of Basalt Fibers in Solution
PDF
Tienchai Tonthai , Kriengkrai Phongkitkarun , Mookthida Khongruksa และ Apirat Theerapapvisetpong 3-8
การจัดการอะไหล่ภายใต้ความต้องการไม่แน่นอน กรณีศึกษาโรงงานผลิตไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด
Inventory Management of Spare Parts under Uncertain Demand: A Case Study of Particle Board Manufacturer
PDF
Patcharapong Penpakkol และ Thanasan Intarakumthornchai 9-22
การแทรกซึมของคลอไรด์และการกัดกร่อนเหล็กเสริมของคอนกรีตที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมันในสภาพแวดล้อมทะเลเป็นเวลา 5 ปี
Chloride Penetration and Steel Corrosion of Concrete Containing Palm Oil Fuel Ash under 5-year Exposure in Marine Environment
PDF
L.Y. Ponhsampatea , Tieng Cheewaket และ Wichian Chalee 23-36
การปรับปรุงพฤติกรรมหลังการวิบัติของดินซีเมนต์มวลเบาผสมเส้นใยโพลีโพรพิลีน
Improvement of Post Peak Behavior of Light Weight Foam Soil with Polypropylene Fiber
PDF
Jukkrawut Tunsakul , Pornkasem Jongpradist และ Warisara Kumsorn 37-49
การพัฒนามิเตอร์และระบบการจัดการน้ำบาดาลแบบสมองกลฝังตัวร่วมกับซอฟต์แวร์ประยุกต์ทำงานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
Development of Groundwater Metering and Management System Using Embedded Computer and Web-based Application Software
PDF
Chalermchat Manop , Nirudh Jirasuwankul และ Sakon Klongboonjit 51-61
การลดค่าใช้จ่ายรวมที่เกี่ยวข้องกับของเสียประเภทรอยของแผ่นรองเครื่องเล่นซีดี
Reduction of Total Cost Related to Dent Defect of CD Player Bracket
PDF
Pakorn Wiriyakobbun และ Napassavong Osothsilp 63-76
การลดค่าใช้จ่ายรวมที่เกี่ยวข้องกับของเสียประเภทรอยของแผ่นรองเครื่องเล่นซีดี
Study of Solidification Shrinkage Behavior in Cast Irons by Linear Displacement Method
PDF
Sarum Boonmee , Rattana Borrisutthekul และ Lertrit Chuencharoen 77-88
Design and Simulation of a 3 Phase 25 kV 20 kW 5 Hz Pulsed High Voltage Generator for Microorganisms Inactivation Process in a Liquid Food PDF
Papol Sardyoung , Akaradej Kapmala , Chatchawan Kantala และ Panich Intra 89-101
เครื่องเติมอากาศชนิดเทอร์ไบน์ความเร็วรอบสูงที่ป้อนอากาศเข้าที่เพลากลวง
High Speed Turbine Aerators with Air Feeding into Hollowed Shaft
PDF
Anurak Petiraksakul , Jittra Namkod , Thipawan Papakchan และ Kitti Thumasattaya 103-111
ผลของหมู่ฟังก์ชันและความขรุขระบนพื้นผิวของแก้วพรุนต่อการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวิธีการสร้างแบบจำลองมอนติคาร์โล
Effects of Functional Group and Surface Roughness on Adsorption of Carbon Dioxide in Porous Glass by Grand Canonical Monte Carlo Sim
PDF
Chontira Boonfung , Niphat Ketprasoet , Chaiyot Tangsathitkulchai และ Atichat Wongkoblap 113-121
วิธีการกำหนดจำนวนรถไฟฟ้าสำหรับใช้ให้บริการเดินรถและทำงานซ่อมบำรุง
A Methodology to Determine the Number of Rolling Stock for Transportation Services and Preventive Maintenance
PDF
Yuwarat Sripraprutchai และ Wipawee Tharmmaphornphilas 123-133
วิธีการตรวจวัดการสั่นสะเทือนแบบพลวัตของพื้นผิวถนนยางมะตอยด้วยข้อมูลจากไมโครคอนโทรลเลอร์
A Method of Dynamic Vibration Measurement of the Asphalt Road Surface by Microcontrollers
PDF
Nithiroth Pornsuwancharoen 135-145
สมการอบแห้งแบบชั้นบางของแครอทโดยใช้เครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับปั๊มความร้อน
Thin Layer Drying Model of Carrot Using a Heat Pump Vacuum Dryer
PDF
Ratinun Luampon 147-155
Comparison of Essential Oils Compositions of Lemon Basil Ocimum citriodourum Vis. Straw Obtained by Hexane Extraction, Supercritical Carbon Dioxide Extraction and Hydrodistillation PDF
Somkiat Ngamprasertsith , Jaripong Menwa และ Ruengwit Sawangkeaw 157-162
การพัฒนาน้ำหมักมะขามป้อมพร้อมดื่ม
Development of Vinegar Drink from Fermented Indian Gooseberry
PDF
Narisara Kumkong , Savitri Vatanyoopaisarn , Panida Banjongsinsiri และ Nowwapan Donrung 163-174
การแยกซิลิกาจากเถ้าลอยชีวมวลด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัลในสภาวะเบสและการตกตะกอนซิลิกาด้วยกรดอินทรีย์
Extracting Silica from Biomass Fly Ash by Using Alkaline Hydrothermal Treatment and Silica Precipitation by Using Organic Acids
PDF
Patthra Pengthamkeerati , Tunlawit Satapanajaru , Nipawan Sananwai , Autchara Boonrite และ Phatchariya Welutung 175-182
การสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนเมตรในหางน้ำยางธรรมชาติสำหรับเซลล์สุริยะชนิดสีย้อมไวแสง
Synthesis of Silver Nanoparticles in Skim Natural Rubber for Dye-sensitized Solar Cell
PDF
Nattapon Popaitoon และ Nuttapol Pootrakulchote 183-190
ผลของการเตรียมวัตถุดิบต่อคุณภาพของใยอาหารผงที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกเสาวรสพันธุ์สีม่วง (Passiflora edulis Sims)
Effect of Raw Material Preparation on Quality of Antioxidant Dietary Fiber Powder Made from Purple Passion Fruit (Passiflora edulis
PDF
Anusara Plobju และ Wichamanee Yuenyongputtakal 191-205
ผลของอุณหภูมิและชนิดของสารละลายที่มีต่อการลอกล่อนของแล็กเกอร์ในกระป๋องอาหารด้วยการทดสอบทางเคมีไฟฟ้า
Effect of Temperature and Type of Solutions on Lacquer Delamination of Food Can by Electrochemical Methods
PDF
Thammarat Nilyeeruea , Yutthana Sirirat , Narong Pungwiwat และ Noparat Kanjanaprayut 207-216
การพัฒนารูปแบบศักยภาพหัวหน้างานปฏิบัติการบินในธุรกิจการบินของประเทศไทยเพื่อการแข่งขัน
Potential Model Development for Chief Crew Flight Attendants of Thailand’s Aviation Business for Competitiveness
PDF
Jutharat Pinthapataya , Sakarin Yuphong , Preeda Attavinijtrakarn และ Akkarat Poolkrajang 217-227
การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการจดทะเบียนธุรกิจอุตสาหกรรม
Factors Affecting Decisions to Register New Industrial Businesses
PDF
Thunyawadee Sucharidtham 229-241
รูปแบบการจัดการความรู้สู่ทุนทางปัญญาในอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม
Knowledge Management Model Leading to Intellectual Capital in Telecommunication Industry
PDF
Dhanyaras Pettigrew , Supatta Pinthapataya , Teravuti Boonyasopon และ Wichien Ketsingha 243-253

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 2561 PDF
ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 2561

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ISSN: 2985-2145