Page Header

Vol 30, No 1 (2020)

January-March

Table of Contents


บรรณาธิการปริทัศน์ (Editorial Corner)

ความต้องการระบบวัดทดสอบคุณลักษณะของสายอากาศสำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทย
Need of Antenna Characteristic Measurement Systems for Thailand’s Telecommunication Industry
PDF
Danai Torrungrueng , Kittisak Phaebua และ Titipong Lertwiriyaprapa 1-3

บทความวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Research Articles )

การพัฒนาเครื่องปลูกอ้อยแบบใหม่สำหรับวัสดุปลูกชนิดชิ้นตาอ้อย
Development of a Novel Sugar Cane Planter for Bud Chip as Planting Material
PDF
Piyapong Sriwongras , Supakit Sayasoonthorn , Sittiporn Maneewan และ Nipon Bhuwakiatkhamjorn 4-15
การลดสัดส่วนของเสียจากข้อบกพร่องแตกร้าวของสินค้ากระเบื้องซิเมนต์ปูพื้น
Defective Reduction from Crack Defects in Cement Paving Tiles
PDF
Pongsapak Jaksirinont และ Napassavong Osothsilp 16-25
การศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นรูปโลหะแผ่นด้วยน้ำแบบแรงดันสูงภายใต้ต้นทุนต่ำโดยใช้เทคโนโลยีพิมพ์ 3 มิติ
Investigation of Low Cost in High Pressure Sheet Hydroforming with 3D Printing Technology
PDF
Aniruth Kamnean , Thanasan Intarakumthornchai , Ramil Kesvarakul , Sutee Olarnrithinun และ Yingyot Aue-u-lan 26-35
จลนพลศาสตร์การอบแห้งมะม่วงด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานรังสีอาทิตย์ชนิดอุโมงค์ลม
Drying Kinetics of Mango using Solar Tunnel Dryer
PDF
Wanich Nilnont และ Sutida Phitakwinai 36-47
Techniques for Improving Torque Performance of Three Phase Induction Motor Under Single Phasing Condition Using Capacitor and Neutral Wire PDF
Nutthaphong Tanthanuch และ Pichai Aree 48-59
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลดขนาดอนุภาคของเม็ดแป้งมันสำปะหลังในกระบวนการอบแห้ง
Parameters Affecting Particle Size Reduction of Tapioca Starch in Drying Process
PDF
Wunlop Boonrong , Somsak Siwadamrongpong และ Supakit Rooppakhun 60-70
ผลของการเผาซ้ำต่อสมบัติเชิงกลและลักษณะทางกายภาพของอิฐดินดิบทนไฟที่ใช้ก่อเตาเผาเซรามิกชนิดใช้ฟืนทางเดินลมร้อนลง
Effect of Repeated Firings on Mechanical and Physical Properties of Unfired Refractory Clay Brick Used as Downdraft Wood Fired Kiln Structu
PDF
Apirat Theerapapvisetpong , Thanakorn Wasanapiarnpong , Siriphan Nilpairach และ Nithiwach Nawaukkaratharnant 71-79

บทความวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science Research Articles)

การประยุกต์ใช้วิธีเชิงพันธุกรรมเพื่อหาค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุดสำหรับแผนการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบสองชุด
Application of Genetic Algorithm to Minimize Total Cost of Double Acceptance Sampling Plan
PDF
Wimonmas Bamrungsetthapong และ Pramote Charongratthanasakul 80-89
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพโปรตีนไข่ขาวไฮโดรไลเซตแห้งแช่เยือกแข็งที่ย่อยด้วยเอนไซม์นิวเทรส
Physicochemical Characteristics of Freeze Dried Egg White Protein Hydrolyzed by Neutrase
PDF
Tipwalee Julmanlik และ Sasithorn Kongruang 90-103
ฟิล์มคอมโพสิตชีวภาพแป้งมันสำปะหลังเทอร์โมพลาสติก/ผักตบชวาที่เพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดิน
Soil Nutrients Rich Thermoplastic Tapioca Starch/Water Hyacinth Bio-composite Films
PDF
Pimpanitpa Kunthadong , Chaiyos Chankaew และ Chatrachatchaya Chotichayapong 104-117

บทความวิจัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Research Articles )

พฤติกรรมของผู้สูงอายุในการใช้แอปพลิเคชันไลน์บนสมาร์ตโฟน
Elderly User’s Usage Behavior of LINE Application on a Smartphone
PDF
Junjiraporn Thongprasit และ Thippaya Chintakovid 118-129

บทความวิจัย ด้านสถาปัตยกรรม (Architecture Research Articles)

การวัดค่าประสิทธิภาพการเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมขนส่งของเมืองเชียงใหม่ กรณีศึกษาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่
The Measurement of Transportation Accessibility Efficiency of Chiang Mai City: Cause Study of Chiang Mai Comprehensive Plan
PDF
Luxana Summaniti และ Siriwat Summaniti 130-139

บทความวิจัย ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Development Research Articles)

การพัฒนารูปแบบการจัดการคุณภาพการผลิตในอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถบรรทุก
The Development Model of Quality Management for Production in Truck Body Assembly Industry
PDF
Warong Ngiewruang , Wichian Khetsing และ Kanit Chaloeyjanya 140-147
การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจแบบองค์รวมในการให้บริการสุขภาพระบบสิทธิการรักษาพยาบาลจากรัฐของโรงพยาบาลในประเทศไทย
Development of Holistic Business Management Model for Public Health Welfare Services of Hospitals in Thailand
PDF
Jomsak Surakijboworn , Supatta Pinthapataya , Teravuti Boonyasopon และ Surin Suebsueng 148-158
การพัฒนารูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารธุรกิจออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
The Development of an Essential Competency Model for Managers of Online Businesses in the Digital Economy
PDF
Phavita Apinantham , Somnoek Wisuttipaet , Preeda Attavinijtrakarn และ Teerawat Boonyasopon 159-169
รูปแบบการพัฒนาธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับอุตสาหกรรมอากาศยาน
Business Development Model for Metal Parts Manufacturing for the Aerospace Industry
PDF
Chaipot Maksuk , Suwattana Thepchit และ Sawangtit Srikijsuwan 170-181

ปกวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปกวารสาร มจพ. ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 PDF
ปกวารสาร มจพ. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ISSN: 2985-2145