Page Header

Vol 6, No 1 (2015)

Table of Contents


Articles

การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ โดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ วิชาโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระดับอุดมศึกษา PDF
พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล
การพัฒนาข้อความระบุอัตลักษณ์เพื่อสร้างตัวชี้วัดในการประเมินอัตลักษณ์ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน PDF
พัชรี ศรีสุวรรณ และ วินัย ดําสุวรรณ
การประเมินความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน PDF
สาธิมา สิทธิกูล , ไพโรจน์ สถิรยากร และ ชัยวิชิต เชียรชนะ
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส เรื่อง การทําเครื่องเงิน PDF
หทัยรัตน์ บรรจงเมือง และ ธีรพงษ์ วิริยานนท์
ผลกระทบของนวัตกรรมบริการต่อความพึงพอใจของนักศึกษาในบริบทอุดมศึกษา PDF
สมฤทัย นํ้าทิพย์ , อรพรรณ คงมาลัย และ อัญณิฐา ดิษฐานนท์
การสร้างชุดฝึ กประกอบตัวเรือนแหวนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในการปฏิบัติงานวิชางานรูปพรรณเครื่องประดับ 2 PDF
ประภาพรรณ ประเสริฐศรี , ธีรพงษ์ วิริยานนท์ และ ทักษิณา เครือหงส์
การพัฒนารูปแบบการเรียนเพื่องานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาศิลปกรรม สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ PDF
ชลิดา ทรงประสิทธิ์ และ กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้กับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี PDF
ณมน จีรังสุวรรณ และ อนุชิต อนุพันธ์
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ของครูผู้สอนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน PDF
เทอดชัย บัวผาย , วรปภา อารีราษฎร์ , ธรัช อารีราษฏร์ และ สมบัติ ท้ายเรือคํา
การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนโทรศัพท์เคลื่อนท PDF
เพ็ญศรี ศรีสวัสดิ์ , กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ และ กานดา พูนลาภทวี
การศึกษาเพื่อกําหนดสมรรถนะสําหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
บัวขาว สุขคํา
รูปแบบเกมคอมพิวเตอร์ประเภทสวมบทบาทตามแนวคิดการเรียนรู้ทางสังคม ที่มีต่อเจตคติภาษาไทยของนักเรียนไทยมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ PDF
สุไม บิลไบ และ ศศิฉาย ธนะมัย
การออกแบบรูปแบบการฝึ กอบรมแบบผสมผสานร่วมกับการสอนแบบ MOOC เพื่อพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต PDF
จารุมน หนูคง และ ณมน จีรังสุวรรณ
ปัจจัยที่มีผลต่อการสูญเสียวัสดุในงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ขนาดใหญ่พิเศษ PDF
ธีรดลน์ ศรีรอด , การุณ ใจปัญญา และ ศักดา กตเวทวารักษ์
โปรแกรมตรวจวัดประสิทธิภาพและควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน สําหรับการอนุรักษ์พลังงาน PDF
สุรศักดิ์ สวัสดิรักษ์กุล และ ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
การออกแบบรูปแบบรายการโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับ ระดับปริญญาบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน PDF
นิพาดา ไตรรัตน์ และ ณมน จีรังสุวรรณ
การศึกษาปัจจัยสําคัญที่มีต่อการสร้างรหัสผานรูปภาพแบบกริด PDF
ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร และ ดนุพัฒน์ กชชาดาปภาดา
การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้กิจกรรม WebQuest เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา PDF
ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ และ ณมน จีรังสุวรรณ
ปัญหาและแนวทางพัฒนากระบวนการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพด้านการสอน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ PDF
ขนิษฐา หินอ่อน และ สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมพนักงานส่งเสริมการขายเครื่องดื่ม และอาหารในสถานประกอบการร้านอาหาร PDF
สุภาวดี ชินวงศ์ และ ธีรพงษ์ วิริยานนท์
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เรื่องสมการแม็กซ์เวลล์ คลื่นระนาบ และกําลังไฟฟ้ าของคลื่น โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ของ SATADE Model PDF
อลงกรณ์ พรมที และ สมศักดิ อรรคทิมากูล
เครื่องต้นแบบจําลองการเปลี่ยนความฝืดของผิวจราจรและระยะร่องล้อเนื่องจาก อิทธิพลของจํานวนรอบวิ่ง PDF
สุขสันติ์ หอพิบูลสุข , อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ , วรัช ก้องกิจกุล , อาทิตย์ อุดมชัย , สมัย โชติสกุล และ สิทธิชัย ศิริพันธ์
การออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันผานเทคโนโลยีคลาวด์ ่ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา PDF
วาฤทธิ์ กันแก้ว และ ณมน จีรังสุวรรณ
การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้กรณีศึกษา ด้วย วิดีโอแชร์ริง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ PDF
กุลธวัช สมารักษ์ , ปณิตา วรรณพิรุณ และ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
ผลเปรียบเทียบการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนระหว่างการฝึกพิมพ์สัมผัสระบบทัศน์-วจนะกับระบบปกติ PDF
ดนัย พรมแดน และ มานิตย์ สิทธิชัย
การเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาโดยใช้เทคโนโลยี เสมือนจริงในวิชาวิทยาศาสตร์ PDF
สมศักดิ์ เตชะโกสิต และ พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
องค์ประกอบที่จําเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ PDF
ฉันทนา ปาปัดถา และ ณมน จีรังสุวรรณ


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 1905-3819